Efikasno učenje

Da bi učenje bilo efikasno mora biti pravilno - šta to znači?

 • postaviti cilj
 • razumeti ono što se uči
 • tekst (gradivo) koje se uči mora se više puta čitati s namerom da se razume i nauči
 • izdvajati i podvlačiti bitne delove gradiva
 • sažimati gradivo u vidu teza
 • grafički predstavljati one tekstove koji se tako mogu predstaviti
 • analizirati likovno-grafičke prikaze u udžbeniku, priručniku ili nekoj drugoj knjizi (tabele, grafikone, sheme, slike, crteže i dr.) i dovoditi ih u vezu sa postojećim tekstom
 • često se preslišavati sve dotle dok se ne stekne sposobnost reprodukovanja učenog gradiva sopstvenim rečima i sposobnost uspešnog objašnjavanjadrugome (knjiga zatvorena)
 • odgovoriti na pitanja i rešavati zadatke date  u udžbeniku, priručniku
 • ponavljati ili vežbati gradivo i onog dana kada tog nastavnog predmeta nema u rasporedu časova
 • učiti u više vremenskih intervala
 • pronalaziti nove primere
 • koristiti najracionalniju metodu učenja, u zavisnosti od vrste i karaktera gradiva, kao i od sposobnosti učenika
 • svakodnevno praviti plan učenja
 • pridržavati se rasporeda dnevnih aktivnosti i učiti po unapred sastavljenom planu učenja
 • postavljati pitanja pre, u vreme i posle učenja gradiva

Kako ponavljati gradivo?

 • postaviti jasan cilj s namerom da se neko gradivo utvrdi i bolje razume i nauči
 • bez pomoći udžbenika zapisati teze o sadržaju gradiva kojeg ponavljamo
 • provera napisanih teza u udžbeniku i njihova (eventualna) dopuna
 • u sebi ili naglas reprodukovati gradivo po navedenim tezama
 • samostalno postavljati pitanja iz gradiva koje se ponavlja i na njih davati odgovore
 • postavljati zadatke u kojima se traži upoređivanje i traganje za sličnostima i razlikama
 • koristiti sopstveni grafički prikaz gradiva, ili samo njegovih delova
 • ako je pri ponavljanju nešto izostavljeno, podsetiti se iz adekvatnog izvora znanja
 • ponavljati sam, ili još bolje sa drugom ili drugaricom (međusobno postavljanje pitanja i traganje za odgovorima)
 • tragati za korelacijom sa drugim sadržajima iz tog nastavnog predmeta ili sa sadržajima nekog drugog predmeta
 • ponavljati uz neke praktične aktivnosti (ogledi i dr.)

Kako se preslišavati?

Preslisavanje može biti:

 • prepričavanje sebi
 • bukvalno ponavljanje u sebi
 • glasno prepričavanje
 • bukvalno glasno prepričavanje
 • preslišavanje pismeno (bukvalno ili prepričavanje)
 • preslišavanje uz zapisivanje teza
 • preslišavanje uz korišćenje grafičko prikaza
 • preslišavanje uz praktičnu aktivnost
 • preslišavanje mora biti: jasno, razumljivo, povezano, tečno, svojim rečima
 • nikada se ne preslišavati na nerazumljivom gradivu  (izgovaranje delova gradiva koje se ne razume vodi u formalizam znanja učenika). gradivo pri učenju treba prvo razumeti , pa tek onda se na njemu preslišavati
 • pri preslišavanju izvor znanja (knjiga, ili neki drugi izvori) moraju biti van vidnog polja, a koriste se samo onda kada preslišavanje nije uspešno ili nije potpuno!

Kada je gradivo naučeno?

Gradivo je naučeno kada se:

 • razume
 • zapamti
 • ako se zna reprodukovati i preneti na druge
 • ako se učeno gradivo zna primeniti u praksi
 • ako se učeno gradivo ume sažeti u nekoliko rečenica (teze, koncept, plan, rezime...)

Kako se uči tekst iz udžbenika?

Kraći tekst:

 • čitati ceo tekst s namerom da se razume sadržaj teksta
 • utvrditi nepoznate reči i tragati za njihovim objašnjenjima
 • čitati s namerom da se saržaj analizira, uočavati njegove pojedine elemente i tragati za njihovim međusobnim odnosima
 • odvajati bitne od nebitnih delova gradiva i dovoditi ih u međusobnu vezu (uočavati sličnosti i razlike)
 • generalizacije u gradivu konkretizovati na novim primerima
 • tragati sa vezama sa ostalim sadržajima
 • vršiti dokazivanja i zaključivanja
 • sadržaj logički struktuirati
 • raditi na razumevanju teksta
 • pisati teze
 • tumačiti likovno-grafičke sadržaje uz tekst
 • ako je potrebno, obaviti praktične aktivnosti (ogled, posmatranje)
 • odgovoriti na postavljena pitanja i uraditi predviđene zadatke date uz tekst
 • preslišavati učeno gradivo (u sebi ili naglas)
 • preslišavati se putem zapisivanja teza i grafičkogprikaza sadržaja gradiva
 • postavljati pitanja pre, u toku i posle učenja

Duži tekst:

 • pročitati tekst u celini s namerom da se razume osnovni njegov sadržaj i smisao
 • nepoznate reči objasniti uz pomoć rečnika, enciklopedije, internet...
 • tekst podeliti na manje logičke celine
 • čitati prvu celinu s namerom da se nauči
 • izdvajati bitno od nebitnog
 • dovoditi u vezu činjenice i generalizacije
 • tragati za novim primerima
 • procenjivati vrednost sadržaja
 • odgovarati na postavljena pitanja vezana za taj deo teksta
 • tumačiti likovno-grafičke prikaze
 • formulisati teze za taj deo
 • aktivno preslišavanje prvog dela gradiva (u sebi, naglas, uz pomoć teza, grafičkog prikaza)
 • postavljati pitanja i tragati za odgovorima na njih
 • na sličan način se  obrađuje i drugi deo (druga logička celina)
 • aktivno preslišavanje  prve i druge logičke celine
 • sledi učenje treće logičke celine, pa preslišavanje zajedno: prve, druge i treće celine
 • aktivno preslišavanje gradiva u celini
 • posebnu pažnju treba usmeriti ka postavljanju onih pitanja na koja nismo mogli pronaći odgovore u datum gradivu. odgovori se mogu potražiti d nastavnika, po preporuci nastavnika, iz nekog drugog izvora.

Šta treba znati o pisanju teza - sažetaka? Kako iz dužeg teksta izdvojiti ono što je bitno?

 • pročitati tekst u celini, ili deo po deo, u zavisnosti koja se metoda učenja korisri, s namerom da se nauči
 • aktivno preslišavanje gradiva po delovima ili u celini
 • ponovo čitati samo ono što se nije razumelo ili zapamtilo
 • usmeno odgovoriti na postavljena pitanja
 • za svaku logičku celinu formulisati po jednu tezu, kojom se izražava suština njenog sadržaja
 • tezom izraziti suštinu jedne celine
 • teza mora biti kratka i razumljiva
 • sposobnost pisanja teza se uči vežbanjem

Kad se uči neko gradivo iz udžbenika potrebno je da se ono sažme u nekoliko rečenica. Ako u tome učenik uspe onda je to znak da je gradivo razumeo i da ga je naučio.

Podvlačenje i označavanje teksta pri učenju

 • podvlačenjem i označavanjem delova teksta ističe se ono što je bitno
 • tekst se podvlači kad se učeni tekst dobro razumeo

Kako podvlačiti tekst?

 • važne reči, ili delovi teksta podvlače se jednom
 • ako je u tekstu nešto posebno važno, podvlači se dva puta
 • nepozanato u tekstu, označava se znakom pitanja na margini teksta

Korišćenje  likovno-grafičkih sadržaj u udžbeniku

 • posmatrati sliku, crtež, kartu, tabelu, shemu i sl. u udžbeniku, analizirati je i pokušati objasniti onako kako se razumelo
 • na osnovu analize slike, crteža, karte, tabele, sheme i dr. formulisati neka pitanja koja su posebno zanimljiva iz ove oblasti
 • na osnovu tabele ili sheme u udžbeniku ponoviti nastavno gradivo i obaviti njegovu sistematizaciju
 • uporediti sliku, crtež, shemu, grafik, sa tekstom u udžbeniku i uočiti međusobnu povezanost
 • na karti u udžbeniku pronaći to i to.....
 • u nemu kartu u udžbeniku ubeležiti imena reka, planina, gradova....
 • posmatrati slike u udžbeniku, dovesti ih u vezu i sastaviti zamišljenu priču....
 • na osnovu slike u udžbeniku formulisati rečenice sa upravnim govorom.

Metode učenja

Partitativna metoda:

 • pročitati tekst u celini s namerom da se shvati njegova struktura i suština
 • tekst podeliti na logičke celine
 • čitati prvi deo teksta s namerom da se nauči
 • označiti nepoznate reči i tragati za objašnjenjima
 • aktivno preslišavanje (u sebi i naglas)
 • ukoliko preslišavanje ne uspe posle prvog čitanja, tekst ponovo čitati, ili samo one delove koji nisu usvojeni s namerom da se ovlada celinom ovog dela
 • kada se gradivo tog dela savlada, u jednoj rečenici formulisati tezu, u kojoj će biti sadržana suština tog dela
 • prelazi se na drugi deo, pa se postupak ponavlja i tako redom dok se ne savladaju svi delovi gradiva

Globalna metoda:

 • pažljivo pročitati gradivo u celini s namerom da se razume i nauči
 • označiti nepoznate reči i tragati za objašnjenjima
 • aktivno reprodukovati ono što se razumelo i naučilo
 • ponovo čitati samo one delove gardiva koji nisu dovoljno shvaćeni i usvojeni
 • podvlačiti bitne delove teksta
 • u nekoliko formulisanih teza utvrditi suštinu učenog gradiva

Kombinovana metoda učenja:

 • pročitati tekst u celini u nameri da se razume i shvati njegov sadržaj i njegova struktura
 • podeliti tekst na logičke celine
 • označiti nepoznate reči i tragati za objašnjenjima
 • pročitati prvu celinu s namerom da se nauči
 • podvući ono što je bitno
 • aktivno se preslišavati
 • formulisati tezu za tu celinu
 • na isti način obraditi drugu celinu
 • dve celine povezati u jedinstvenu celinu i aktivno reprodukovati
 • posle naučene treće celine reprodukcija obuhvata sve tri celine i tako redom dok se ne savladaju svi delovi i gradivo u celini

Ova metoda se može organizovati po dva modela:

 • čitanje gradiva u celini a potom  po delovimaučenje čitanjem i preslišavanjem:
  1,    1+2,    1+2+3,    1+2+3+4,    1+2+3+4+5...
 • čitanje gradiva u celini, a potom po delovima učenje čitanjem i preslišavanjem:
  1,    2,    1+2,    3,    1+2+3,    4,    1+2+3+4,    5,    1+2+...

Raspodeljeno učenje u vremenu

 • gradivo se uči istog dana kada je obrađeno (ako je nastava pre podne) ili narednog dana (ako je nastava popodne)
 • narednih dana, sve do narednog časa, svakodnevno se gradivo ponavlja u vidu aktivnog preslišavanja

Zašto je učenje koje je raspodeljeno u vremenu, učenje koje se organizuje u više vremenskih intervala, bolje od učenja koje je koncentrisano u vremenu - učenje gradiva odjednom?

 • ako se gradivo uči odjednom, povećava se umor
 • pri učenju gradiva u više vremenskih intervala u pauzama dolazi do učvršćivanja gradiva
 • u pauzama se ostvaruje povezivanje novog i već učenog gradiva
 • u raspodeljenom učenju učenici često, na nov način, pristupaju istom gradivu. tako lakše i efikasnije sagledavaju moguće veze unutar učenog gradiva
 • raspodeljeno učenje omogućava i njegovo duže pamćenje
Vi ste ovde: Home Plus Efikasno učenje