06 - Potprogrami za prozore za dijalog

Nekoliko vrsta:

 • ShowMessage
 • MessageDlg
 • InputBox
 • OpenDialog
 • SaveDialog
 • ColorDialog
 • MainMenu
 • PopupMenu

Zajedničke osobine

 • Ne menja im se veličina
 • Imaju dugme OK i, ponekad, Close
 • Mogu imati dugmad Cancel i Help
 • U naslovnoj liniji je samo dugme za zatvaranje
 • Mogu imati više kartica (tabova)

ShowMessage

 • ShowMessage(poruka)
 • Primer pristup aplikaciji radnim danom (knjiga, str. 134)

MessageDlg

 • MessageDlg (poruka, dlgtype, buttons, helpctx)
 • Tip dialoga - mtInformation, mtWarning, mtError, mtConfirmation, mtCustom
 • Niz dugmadi - mbOk, mbCancel, mbYes, mbNo, mbAbort, mbRetry, mbIgnore, mbAll...
 • Rezultat - mrOK, mrYes...
 • helpctx se postavlja na 0
 • Primer geometrijska sredina duži (knjiga, str. 138)

InputBox

 • InputBox(caption, poruka, podrazumevano)
 • Primer suma niza unetih brojeva (knjiga, str. 140)

OpenDialog

 • OpenDialog.Execute
 • Svojstva:
  • FileName
  • Files
  • Filter - 'Text files (*.txt)|*.TXT' / 'Pascal files|*.PAS;*.DPK;*.DPR'
  • InitialDir - podrazumevano tekući
  • Title - Podrazumevano Open

SaveDialog

 • SaveDialog.Execute
 • Svojstva:
  • FileName
  • Files
  • Filter - 'Text files (*.txt)|*.TXT' / 'Pascal files|*.PAS;*.DPK;*.DPR'
  • InitialDir - podrazumevano tekući
  • Title - Podrazumevano Save

ColorDialog

 • ColorDialog.Execute
 • Svojstvo - Color

MainMenu

 • Svojstvo - Items

PopupMenu

 • Svojstvo - Items
 • Povezuje se na PopupMenu svojstvo komponente
Vi ste ovde: Home Predavanja Četvrta godina Informatički smer - Praktikum II 06 - Potprogrami za prozore za dijalog