06 - Potprogrami za prozore za dijalog

Nekoliko vrsta:

Zajedničke osobine

ShowMessage

MessageDlg

InputBox

OpenDialog

SaveDialog

ColorDialog

MainMenu

PopupMenu