01 - Osnove HTML-a

Šta je HTML?

 • HTML je jezik za opisivanje web strana
 • HTML - Hyper Text Markup Language
 • Markup language je skup markup tagova

HTML tagovi

  • Tag je ključna reč okružena sa < i >, npr. <html>
  • Tagovi su najčešće u paru, npr. <b> i </b>
  • Prvi je start tag (opening tag), a drugi end tag (closing tag)
  • Ne razlikuju se velika i mala slova – preporuka je mala

Opširnije: 01 - Osnove HTML-a

02 - Osnove CSS-a

Šta je CSS?

 • CSS je skraćenica za Cascading Style Sheets
 • Stilovi definišu kako se prikazuju HTML elementi
 • Ovako se rešava problem održavanja
 • Eksterni Style Sheet-ovi se čuvaju u CSS datotekama i štedi se mnogo posla

Sintaksa

 • CSS sintaksa ima tri dela – selektor, svojstvo i vrednost
  • selektor {svojstvo:vrednost;}
 • Selektor je HTML element/tag koji se opisuje
 • Svojstvo je atribut koji se menja, tj. kome se dodeljuje vrednost

Opširnije: 02 - Osnove CSS-a

03 - Osnove JavaScript-a

JavaScript je jedan od tri jezika koje svaki web developer mora da nauči:

 1. HTML za kreiranje sadržaja web stranica
 2. CSS za oblikovanje izgleda web stranica
 3. JavaScript za programiranje ponašanja web stranica

Šta radi JavaScript?

 • Može da menja HTML elemente kroz pristup HTML DOM-u (Document Object Model)
  • document.getElementById("demo").innerHTML = "Hello JavaScript";
 • Može da menja skoro sve HTML atribute
  • var image = document.getElementById('myImage');
   image.src = "pic_bulboff.gif";
 • Može da menja CSS - HTML stilove
  • document.getElementById("demo").style.fontSize = "25px";
 • Radi validaciju unetih podataka
  • x = document.getElementById("numb").value;
   if (isNaN(x) || x < 1 || x > 10) {
       text = "Input not valid";
   } else {
       text = "Input OK";
   }

Opširnije: 03 - Osnove JavaScript-a

04 - Osnove jQuery-ja

Šta je jQuery?

 • jQuery je lagana, "write less, do more", JavaScript biblioteka
 • Svrha jQuery-ja je olakša korišćenje JavaScript-a na sajtu
 • jQuery biblioteka omogućava
  • Manipulaciju HTML DOM-om
  • Manipulaciju CSS-om
  • Metode za rad sa HTML događajima
  • Efekte i animacije
  • AJAX
  • Korisne dodatke

Opširnije: 04 - Osnove jQuery-ja

05 - Osnove PHP-a

Šta je PHP?

 • PHP = PHP Hypertext Preprocessor
 • PHP je skript jezik koji se izvršava na serveru, rezultat izvršavanja se kao čist HTML šalje pregledaču

Šta je PHP datoteka?

 • PHP datoteka sadrži tekst, HTML, CSS, JavaScript i PHP kod
 • Ekstenzija je php

Šta PHP može da radi?

 • Generiše dinamički sadržaj stranice
 • Kreira, otvara, čita, piše, briše i zatvara datoteke na serveru
 • Prikuplja podatke sa formi
 • Šalje i prima kolačiće
 • Dodaje, briše i menja podatke u bazi podataka
 • Kontroliše prava pristupa određenim stranicama na sajtu
 • Šifrira podatke

Opširnije: 05 - Osnove PHP-a

06 - Osnove SQL-a

Šta je SQL?

 • SQL = Structured Query Language
 • SQL je standardni jezik za pristup i manipulaciju bazama podataka

Šta SQL radi?

 • Izvršava upite nad bazom podataka
 • Preuzima podatke iz baze podataka
 • Umeće zapise u bazu podataka
 • Menja zapise u bazi podataka
 • Briše zapise iz baze podataka
 • Kreira nove baze podataka
 • Kreira nove tabele u bazi podataka
 • Kreira uskladištene procedure u bazi podataka
 • Kreira poglede u bazi podataka
 • Postavlja dozvole na tabelama, procedurama i pogledima

Opširnije: 06 - Osnove SQL-a

Vi ste ovde: Home Predavanja Četvrta godina Informatički smer - Web dizajn