03 - Osnove JavaScript-a

JavaScript je jedan od tri jezika koje svaki web developer mora da nauči:

 1. HTML za kreiranje sadržaja web stranica
 2. CSS za oblikovanje izgleda web stranica
 3. JavaScript za programiranje ponašanja web stranica

Šta radi JavaScript?

 • Može da menja HTML elemente kroz pristup HTML DOM-u (Document Object Model)
  • document.getElementById("demo").innerHTML = "Hello JavaScript";
 • Može da menja skoro sve HTML atribute
  • var image = document.getElementById('myImage');
   image.src = "pic_bulboff.gif";
 • Može da menja CSS - HTML stilove
  • document.getElementById("demo").style.fontSize = "25px";
 • Radi validaciju unetih podataka
  • x = document.getElementById("numb").value;
   if (isNaN(x) || x < 1 || x > 10) {
       text = "Input not valid";
   } else {
       text = "Input OK";
   }

Kako i gde smestiti JavaScript?

 • U HTML dokumentu JavaScript se smešta između <script> i </script> tagova
 • JavaScript se može smestiti u <body> ili u <head> delu HTML dokumenta ili u oba
 • Dobra praksa je da se sav JavaScript kod smesti na jedno mesto
 • Ukoliko je JavaScript kod na kraju <body> dela to skraćuje vreme potrebno da se web stranica prikaže u pregledaču
 • Često se JavaScript kod smešta u funciju koja se može pozvati kada se desi neki događaj
 • JavaScript kod se, takođe, može smestiti i u eksternu datoteku koja ima nastavak .js
  • <script src="/datoteka.js"></script>
 • Referenca za eksternu datoteku se može postaviti i u <head> i u <body> deo
 • Eksterne skript datoteke ne mogu sadržati <script> tagove

JavaScript izlaz

 • JavaScript nema posebne izlazne funkcije kao što je npr. print
 • JavaScript može da manipuliše HTML elementima
  • document.getElementById("demo").innerHTML = "Novi sadrzaj.";
 • Ispis u HTML dokument (ako se izvrši na već učitan dokument zameniće sav postojeći sadržaj)
  • document.write(Date());
 • Ispis u konzolu
  • console.log(promenljiva);

JavaScript identifikatori

 • Jedinstvena imena koja se koriste za promenljive, funkcije i objekte
 • Mogu da sadrže unikod slova, cifre, donju crtu i znak za dolar
 • Ne mogu početi cifrom
 • Ne smeju se koristiti rezervisane reči
 • Razlikuju se mala i velika slova!
 • Uobičajeno je da se koriste camelCase imena

JavaScript naredbe

 • Uobičajeno je da se JavaScript naredbe završavaju sa ; ali nije obavezno
 • Ako se koristi ; moguće je grupisati više naredbi u jednom redu
 • Naredbe, da bi se izvršile zajedno, se grupišu u blok korišćenjem velikih zagrada
 • JavaScript ignoriše višestruke razmake
 • Dugačke naredbe se mogu prelomiti i to najčešće iza operatora ili zareza
 • Ako treba da se napravi prelom reda u sred stringa koristi se obrnuta kosa crta

JavaScript komentari

 • Komentar u jednom redu počinje sa //
 • Sav tekst od // do kraja reda se ignoriše
 • Komentar u više redova počinje sa /* i završava se sa */
 • Sav tekst između /* i */ se ignoriše

JavaScript promenljive

 • Promenljive se koriste za čuvanje vrednosti i za izraze
 • Operator dodele je običan znak jednakosti
 • Promenljive se deklarišu korišćenjem ključne reči var
  • var imeAuta;
 • Moguća je istovremena deklaracija i dodela vrednosti
  • var imeAuta="Neki auto";
 • Može se istovremeno deklarisati više promenljivih tako što se odvoje zarezima
 • Promenljiva koja je deklarisana bez dodele vrednosti ima vrednost undefined
 • Ako se promenljiva ponovo deklariše ostaje joj stara vrednost

JavaScript tipovi podataka

 • String, Number, Boolean, Array, Object, Null, Undefined
 • JavaScript ima dinamičke tipove podataka, tj. ista promenljiva se može koristiti za smeštanje različitih tipova vrednosti
 • Stringovi
  • String je niz znakova, tekst
  • String vrednost se piše između navodnika ili apostrofa
  • Moguće je korišćenje apostrofa u stringu sa navodnicima i obratno
  • Specijalni znakovi:
   • \' - apostrof
   • \" - navodnici
   • \\ - obrnuta kosa crta
   • \n - novi red
   • \r - povratak na početak reda
   • \t - tab
   • \b - backspace
   • \f - nova strana
  • Dužina stringa - duzina = txt.length;
  • JavaScript broji pozicije znakova u strigu od nule
  • String metode
   • charAt() - Vraća znak sa određene pozicije u stringu
    • str.charAt(0);
   • charCodeAt() - Vraća unikod kod znaka sa određene pozicije u stringu
    • str.charCodeAt(0);
   • concat() - Spaja, tj. nadovezuje, dva ili više stringova
    • text3 = text1.concat(" ",text2);
    • text = "Hello" + " " + "World!";
    • var text = "Hello".concat(" ","World!");
   • fromCharCode() - Konvertuje unikod vrednosti u string sastavljen od odgovarajućih znakova
    • res = String.fromCharCode(72, 69, 76, 76, 79);
   • indexOf() - Vraća indeks, tj. poziciju, prvoj pojavljivanja zadatog teksta u stringu ili -1 ako ne postoji
    • pos = str.indexOf("nesto");
    • pos = str.indexOf("nesto",pocevOd);
   • lastIndexOf() - Vraća indeks, tj. poziciju, poslednjeg pojavljivanja zadatog teksta u stringu ili -1 ako ne postoji
    • pos = str.lastIndexOf("nesto");
    • pos = str.lastIndexOf("nesto",pocevOd);
   • localeCompare() - Poredi dva stringa i vraća -1, 0 ili 1 u zavisnosti dali je prvi string manji, jednak ili veći
    • n = str1.localeCompare(str2);
   • match() - Vraća niz pogodaka za pretragu stringa korišćenjem regularnog izraza ili null ako nema pogodaka
    • res = str.match(regexp);
   • replace() - Zamenjuje prvo pojavljivanje traženog teksta u stringu drugim tekstom
    • res = str.replace("Pera","Mika");
   • search() - Kao i indexOf() pretražuje string za pojavljivanje zadatog teksta i vraća njegovu poziciju, ali ima mogućnost korišćenja regularnih izraza
    • pos = str.search("nesto");
   • slice() - Vraća deo stringa između zadatih pozicija
    • slice(start, end)
    • res = str.slice(7,13);
    • res = str.slice(-12,-6);
    • res = str.slice(7);
    • res = str.slice(-12);
   • split() - Deli string korišćenjem određenog znaka i pravi niz sastavljen od podstringova
    • txt.split(",");
    • txt.split(" ");
    • txt.split();
    • txt.split("");
   • substr() - Slično kao i slice() samo što je drugi parametar dužina vraćenog stringa i on ne može biti negativan
    • res = str.substr(7,6);
    • res = str.substr(-12,6);
    • res = str.substr(7);
   • substring() - Slično kao i slice() samo što ne može da prihvati negativne vrednosti
    • res = str.substring(7,13);
    • res = str.substring(7);
   • toLocaleLowerCase() - Pretvara string u mala slova prema lokalnom rasporedu
    • res = str.toLocaleLowerCase();
   • toLocaleUpperCase() - Pretvara string u velika slova prema lokalnom rasporedu
    • res = str.toLocaleUpperCase();
   • toLowerCase() - Pretvara string u mala slova
    • text2 = text1.toLowerCase();
   • toString() - Vraća vrednost string objekta
    • res = str.toString();
   • toUpperCase() - Pretvara string u velika slova
    • text2 = text1.toUpperCase();
   • trim() - Uklanja beline sa početka i kraja stringa
    • alert(str.trim());
   • valueOf() - Vraća prostu vrednost string objekta
    • res = str.valueOf();
 • Brojevi
  • Postoji samo jedan numerički tip podataka - pokretni zarez sa dvostrukom preciznošću u 64 bita
  • Mogu se pisati bez ili sa decimalama, kao i u eksponencijalnoj notaciji
   • x = 3.14;
   • x = 34;
   • x = 123e5;
   • x = 123e-5;
  • Preciznost
   • Celi brojevi na 15 cifara
   • Decimalni do 17 decimala
  • Heksadecimalne konstante se pišu sa 0x na početku - 0xFF
  • Za prikaz u drugim brojnim sistemima koristi se toString()
   • myNumber.toString(16);
   • myNumber.toString(8);
   • myNumber.toString(2);
  • Infinity i -Infinity su, takođe, brojevi
  • NaN - Not a Number
   • Provera da li je nešto broj ili ne - isNaN()
  • Svojstva:
   • MAX_VALUE - Vraća najveći mogući broj u JavaScript-u
   • MIN_VALUE - Vraća najmanji mogući broj u JavaScript-u
   • NEGATIVE_INFINITY - Predstavlja negativnu beskonačnost (vraća se kod prekoračenja)
   • NaN - Predstavlja "Not-a-Number" vrednost
   • POSITIVE_INFINITY - Predstavlja beskonačnost (vraća se kod prekoračenja)
   • Koristi se isključivo kao Number.svojstvo
  • Metode
   • Pretvaranje ostalih tipova u broj
    • Number() - Vraća broj ili NaN
    • parseFloat() - Parsira argument i vraća broj u pokretnom zarezu ili NaN
    • parseInt() - Parsira argument i vraća ceo broj ili NaN
   • toString() - Vraća broj pretvoren u string
   • toExponential() - Vraća string od zaokruženog broja i predstavljenog eksponencijalnom notacijom sa određenim brojem decimala ili bez zaokruživanja
    • x.toExponential(brojDecimala);
    • x.toExponential();
   • toFixed() - Vraća string od zaokruženog broja i predstavljenog sa određenim brojem decimalnih mesta
    • x.toFixed(brojDecimala);
   • toPrecision() - Vraća string od broj predstavljen određenom dužinom, tj. brojem cifara bez decimalne tačke
    • x.toPrecision(brojCifara);
    • x.toPrecision();
   • valueOf() - Vraća broj, koristi se interno

JavaScript operatori

 • Aritmetički operatori
  • + - Sabiranje
   • x = y + 2
  • - - Oduzimanje
   • x = y - 2
  • * - Množenje
   • x = y * 2
  • / - Deljenje
   • x = y / 2
  • % - Ostatak pri deljenju
   • x = y % 2
  • ++ - Inkrement
   • x = ++y
   • x = y++
  • -- - Dekrement
   • x = --y
   • x = y--
 • Operatori dodele
  • =, +=, -=, *=, /=, %=
   • x +=y (x = x + y)
 • String operatori
  • Spajanje stringova - koristi se + ili +=
  • Sabiranje broja i stringa daje string kao rezultat
 • Operatori za rad sa bitovima (koriste se 32-bitni označeni brojevi)
  • & - AND (i)
  • | - OR (ili)
  • ~ - NOT (negacija)
  • ^ - XOR (ekskluzivno ili)
  • << - Left shift (pomeranje ulevo)
  • >> - Right shift (pomeranje udesno)
 • Ostali operatori
  • typeof - Vraća tip promenljive ili izraza
  • delete - Briše svojstva korisnički definisanog objekta
  • unarni + operator - Pretvara promenljivu u broj ili vraća NaN

JavaScript Math objekat

 • Koristi se za obavljanje matematičkih zadataka na brojevima
 • Math.random() - Vraća slučajan broj između 0 i 1
 • Math.min() - Vraća najmanji broj iz liste brojeva razdvojenih zarezom
 • Math.max() - Vraća najveći broj iz liste brojeva razdvojenih zarezom
 • Math.round() - Zaokružuje broj na najbliži ceo broj
 • Math.ceil() - Zaokružuje broj naviše na najbliži ceo broj
 • Math.floor() - Zaokružuje broj naniže na najbliži ceo broj
 • Math konstante:
  • Math.E - Vraća Ojlerov broj
   Math.PI - Vraća pi
   Math.SQRT2 - Vraća kvadratni koren iz 2
   Math.SQRT1_2 - Vraća kvadratni koren iz 1/2
   Math.LN2 - Vraća prirodni algoritam od 2
   Math.LN10 - Vraća prirodni algoritam od 10
   Math.LOG2E - Vraća algoritam sa osnovom 2 od E
   Math.LOG10E - Vraća algoritam sa osnovom 10 od E
 • Math metode
  • abs(x), acos(x), asin(x), atan(x), atan2(y,x), ceil(x), cos(x), exp(x), floor(x), log(x), max(x,y,z,...,n), min(x,y,z,...,n), pow(x,y), random(), round(x),sin(x), sqrt(x), tan(x)

JavaScript datumi

 • Datumski objekat omogućava rad sa datumima (godine, meseci, dani, minuti, sekunde, millisekunde)
 • JavaScript datumi se računaju u millisekundama počev od 01.01.1970. u 00:00:00 UTC
 • Meseci se broje od 0 do 11
 • Kreiranje datumskog objekta
  • new Date()
   • Vraća tekuće vreme
  • new Date(milliseconds)
   • Date(0) - 01.01.1970. 00:00:00 UTC
  • new Date(dateString)
   • Date("October 13, 2014 11:13:00");
  • new Date(year, month, day, hours, minutes, seconds, milliseconds)
   • Date(99,5,24,11,33,30,0);
   • Date(99,5,24);
 • Datumske metode
  • toString() - Koristi se interno prilikom prikazivanja datumskog objekta u HTML-u
  • toUTCString() - Konvertuje datum u UTC string
  • toDateString() - Konvertuje datum u čitljiviji format
  • getDate() - Vraća dan kao broj između 1 i 31
  • getDay() - Vraća dan u nedelji kao broj od 0 do 6 (0 je nedelja)
  • getFullYear() - Vraća četvorocifrenu godinu
  • getHours() - Vraća sate kao broj između 0 i 23
  • getMilliseconds() - Vraća milisekunde kao broj između 0 i 999
  • getMinutes() - Vraća minute kao broj između 0 i 59
  • getMonth() - Vraća mesec kao broj između 0 i 11
  • getSeconds() - Vraća sekunde kao broj između 0 i 59
  • getTime() - Vraća vreme kao broj milisekundi od 01.01.1970.
  • setDate() - Postavlja dan kao broj između 1 i 31, a može se koristiti i za dodavanje dana
  • setFullYear() - Postavlja godinu (opciono i mesec i dan)
  • setHours() - Postavlja sate kao broj između 0 i 23
  • setMilliseconds() - Postavlja milisekunde kao broj između 0 i 999
  • setMinutes() - Postavlja minute kao broj između 0 i 59
  • setMonth() - Postavlja mesec kao broj između 0 i 11
  • setSeconds() - Postavlja sekunde kao broj između 0 i 59
  • setTime() - Postavlja vreme kao broj milisekundi od 01.01.1970.
  • Date.parse() - Konvertuje ulaz, tj. string, u broj milisekundi od 01.01.1970.

JavaScript nizovi

 • JavaScript nizovi se koriste za smeštanje više vrednosti u jednu promenljivu
 • Pošto si nizovi objekti moguće je istovremeno imati različite tipove podataka kao elemente niza
  • Za prepoznavanje niza potrebno je kreirati svoju funkciju jer typeof vraća object
  • function isArray(myArray) {
       return myArray.constructor.toString().indexOf("Array") > -1;
   }
 • Kreiranje niza
  • Preporučeni način - var imeNiza = [element1, element2, ...];
  • Alternativa - var imeNiza = new Array(element1, element2, ...);
 • Pristup elementima niza
  • Indeksi u nizu počinju od nule
  • imeNiza[indeksElementa]
 • Svojstvo length
  • Vraća dužinu niza, tj. broj elemenata
  • imeNiza.length
  • Dodavanje novog elementa u niz - imeNiza[imeNiza.length] = vrednost;
 • String metode
  • valueOf() - Konvertuje niz u string, tj. ređa elemente niza razdvojene zarezima
  • toString() - Konvertuje niz u string, tj. ređa elemente niza razdvojene zarezima
  • join() - Konvertuje niz u string, ali ovde može da se odabere separator
   • imeNiza.join(" * ")
   • imeNiza.join()
  • pop() - Uklanja poslednji element iz niza i vraća taj element
  • push() - Dodaje novi element na kraj niza i vraća novu dužinu niza
  • shift() - Uklanja prvi element iz niza, ostale pomera za jedno mesto napred i vraća taj element
  • unshift() - Dodaje novi element na početak niza i vraća novu dužinu niza
  • delete - Briše element iz niza i na njegovom mestu ostaje undefined
   • delete imeNiza[indeksElementa];
  • splice() - Dodaje nove elemente u niz, ali može i da uklanja elemente
   • splice(indexGdeSeUmece,kolikoElemenataSeUklanja,noviElement1,noviElement2, ...);
   • splice(indexGdeSeUmece,kolikoElemenataSeUklanja);
  • sort() - Sortira niz
   • Moguće je kao argument postaviti funkciju za korisničko sortiranje
   • Ne može se direktno koristiti za sortiranje numeričkih vrednosti jer ih posmatra kao stringove, pa mora funkcija - sort(function(a, b){return a-b})
  • reverse() - Obrće redosled elemenata niza
  • concat() - Spajanje nizova
   • noviNiz = niz1.concat(niz2, niz3, ...);
  • slice() - Izdvaja podniz
   • slice(start,end) - Počinje na start, ide do end, ali ga ne uključuje

JavaScript logičke vrednosti

 • true / false
 • Sve sa realnom vrednošću je true
  • 100, 3.14, -15, "Hello", "false", 7 + 1 + 3.14, 5 < 6
 • Sve bez realne vrednosti je false
  • 0, -0, "", undefined, null, false, NaN

JavaScript konverzija tipova

 • JavaScript ima pet različitih tipova koji mogu da imaju vrednost
  • string
  • number
  • boolean
  • object
  • function
 • JavaScript ima tri tipa koji su objekti
  • Object
  • Date
  • Array
 • JavaScript ima dva tipa koji ne mogu imati vrednost
  • null
  • undefined
 • Operator typeof vraća tip JavaScript promenljive
  • NaN je broj, niz je ojekat, datum je objekat, null je objekat, undefined je undefined
 • constructor svojstvo - Vraća konstruktor funkciju za promenljivu
 • Konverzija tipova se radi korišćenjem JavaScript funkcije ili automatski
  • String(), toString(), Number()...

JavaScript poređenje i logički operatori

 • Poređenje, vraća true ili false
  • == - jednako
  • === - identično, jednaka vrednost i jednak tip
  • != - nije jednako
  • !== - nije jednaka vrednost ili nije jednak tip
  • > - veće od
  • < - manje od
  • >= - veće od ili jednako
  • <= - manje od ili jednako
 • Logički operatori
  • && - and (i)
  • || - or (ili)
  • ! - not (ne)
 • Uslovni operator
  • promenljiva = (uslov) ? vrednostAkoJeTacno : vrednostAkoNijeTacno

JavaScript naredbe grananja

 • JavaScript ima četiri uslovne naredbe
  • if - Definiše blok naredbi koje se izvršavaju ako je određeni uslov ispunjen
  • else - Definiše blok naredbi koje se izvršavaju ako određeni uslov nije ispunjen
  • else if - Za zadavanje novog uslova ukoliko prethodni uslov nije ispunjen
  • switch - Za definisanje više alternativnih blokova naredbi
 • if
  • if (uslov) {
       blok naredbi koje se izvršavaju ako je uslov ispunjen
   }
 • else
  • if (uslov) {
       blok naredbi koje se izvršavaju ako je uslov ispunjen
   } else { 
       blok naredbi koje se izvršavaju ako uslov nije ispunjen
   }
 • else if
  • if (uslov1) {
       blok naredbi koje se izvršavaju ako je uslov1 ispunjen
   } else if (uslov2) {
       blok naredbi koje se izvršavaju ako uslov1 nije ispunjen, a uslov2 jeste
   } else {
       blok naredbi koje se izvršavaju ako ni uslov1 ni uslov2 nisu ispunjeni
   }
 • switch
  • switch(uslov) {
       case vrednost1:
           naredbe1
           break;
       case vrednost2:
           naredbe1
           break;
       default:
           podrazumevane naredbe
   }
  • Ispituje se uslov
  • Vrednost uslova se poredi sa vrednostima svakog case
  • Ako se nađe poklapanje odgovarajući blok naredbi se izvrši
  • break zaustavlja dalje poređenje i izlazi se iz switch naredbe
  • default definiše koje naredbe se izvršavaju ako nema poklapanja sa case vrednostima

JavaScript for petlja

 • Ponavlja blok naredbi određen broj puta
 • for (pocetak; uslov; naKrajuSvakogProlaza) {
      blok naredbi koje se ponavljaju
  }
 • pocetak se izvršava jednom pre početka petlje, najčešće za inicijalizaciju promenljivih
 • uslov kontroliše dokle se petlja izvršava - kad je on true ide se u novi prolaz
 • naKrajuSvakogProlaza se izvršava nakon svakog prolaska kroz petlju
 • Nijedan od ovih delova nije obavezan

JavaScript for/in petlja

 • Prolazi kroz svojstva objekta
 • for (promenljiva in imeObjekta){
      blok naredbi koje se ponavljaju za svako svojstvo objekta
  }

JavaScript while petlja

 • Ponavlja blok naredbi dokle god je navedeni uslov ispunjen
 • while (uslov) {
      blok naredbi koje se ponavljaju
  }

JavaScript do/while petlja

 • Ponavlja blok naredbi dokle god je navedeni uslov ispunjen
 • do {
      blok naredbi koje se ponavljaju
  }
  while (uslov);
 • Ova petlja se uvek izvrši bar jedanput pre nego što se ispituje uslov

JavaScript Break i Continue, oznake (labele)

 • break prekida izvršavanje petlje i prelazi na prvu naredbu posle petlje
 • continue prekida izvršavanje trenutnog prolaska kroz petlju i prelazi na kraj, tj. na prvu naredbu u petlji
 • Oznake služe da označe određenu naredbu u kodu
  • label:
   naredba
 • break i continue se mogu koristiti i sa oznakom, pa se "skače" na tu naredbu
  • break imeOznake;
  • continue imeOznake;
 • continue, sa ili bez oznake, se koristi samo unutar petlje
 • break bez oznake se koristi samo unutar petlje ili switch naredbe
 • break sa oznakom se može koristiti u bilo kom JavaScript bloku

JavaScript greške

 • Greške mogu biti greške u kodu, greške zbog loših ulaznih podataka ili neke druge nepredvidive stvari
 • try i catch
  • try naredba omogućava da se definiše blok naredbi koji se posmatra na pojavu greške u toku izvršavanja
  • catch naredba definiše blok naredbi koje se izvršavaju ukoliko se desi greška u try bloku
  • Naredbe try i catch uvek idu u paru:
   • try {
        blok naredbi koje se štite
    }
    catch(err) {
        blok naredbi koje obrađuju grešku
    }
 • throw
  • Kada se desi greška, program staje i JavaScript generiše (baca) grešku
  • throw omogućava da se programski generiše (baci) greška
  • Greška može biti string, broj, logička vrednost ili objekat
   • throw greska;
 • finally
  • finally omogućava da se definiše blok naredbi koji će se izvršiti posle try i catch nevezano za pojavu greške
  • try {
       blok naredbi koje se štite
   }
   catch(err) {
       blok naredbi koje obrađuju grešku

   finally {
       blok naredbi koje se izvrsavaju nevezano za pojavu greske
   }

JavaScript regularni izrazi

 • Regularni izraz je niz znakova koji se koristi kao šablon za pretragu
 • /sablon/modifikator
 • Šabloni
  • [abc] - Traži bilo koji od znakova unutar zagrada
  • [^abc] - Traži bilo koji znak osim znakova unutar zagrada
  • [0-9] - Traži bilo koju od cifri unutar zagrada
  • [^0-9] - Traži bilo koju cifru osim cifri unutar zagrada
  • (x|y) - Traži bilo koju od alternativa razdvojenih sa |
  • \d - Traži cifru
  • \D - Traži znak koji nije cifra
  • \s - Traži belinu
  • \b - Traži poklapanje na početku ili kraju reči
  • \B - Traži poklapanje koje nije na početku ili kraju reči
  • \n - Traži oznaku novog reda
  • \t - Traži znak tab
  • \uxxxx - Traži unikod znak predstavljem heksadecimalnim brojem xxxx
  • n+ - Traži string koji ima najmanje jedno n
  • n* - Traži string koji ima nijedno ili više pojavljivanja n
  • n? - Traži string koji ima nijedno ili jedno pojavljivanje n
  • n{X} - Traži string koji ima niz od X pojavljivanja n
  • n{X,Y} - Traži string koji ima niz od X do Y pojavljivanja n
  • n{X,} - Traži string koji ima niz od najmanje X pojavljivanja n
  • n$ - Traži string koji ima n na kraju
  • ^n - Traži string koji ima n na počeku
  • ?=n - Traži string koji ima n iza sebe
  • ?!n - Traži string koji nema n iza sebe
 • Modifikatori
  • i - Ne razlikuju se velika i mala slova
  • g - Globalna pretraga, ne staje se kod prvog pojavljivanja
  • m - Pretraga u više redova
 • Metode
  • test() - Vrši pretragu u strignu i vraća true ili false
   • /e/.test("Neki teskst koji ima slovo e")
  • exec() - Vrši pretragu u stringu i vraća pronađeni string ili null
   • /e/.exec("Neki teskst koji ima slovo e")

JavaScript podizanje (hoisting)

 • U JavaScript-u promenljiva može biti deklarisana nakon što je upotrebljena, tj. može se koristiti i pre deklaracija
 • JavaScript podiže sve deklaracije na početak opsega, tj. tekućeg skripta ili tekuće funkcije
 • Deklaracije se podižu, ali ne i inicijalizacija!
 • Dobra praksa je da se sve deklaracije pišu na početku opsega

JavaScript Use Strict

 • "use strict"; definiše da JavaScript treba da se izvršava u "striktnom modu"
 • "use strict"; se dodaje na početku JavaScript datoteke (globalni opseg) ili funkcije (lokalni opseg)
 • Ovo pravi bezbedniji JavaScript kod
 • Šta nije dozvoljeno?
  • Korišćenje promenljive koja nije prethodno deklarisana
  • Brisanje promenljive, funkcije ili argumenta
  • Definisanje svojstva objekta više od jednom
  • Dupliranje argumenta u funkciji
  • ...

JavaScript konvencije

 • Konvencije obično pokrivaju:
  • Imenovanje i deklarisanje promenljivih i funkcija
  • Pravila za upotrebu belina, uvlačenja i komentara
  • Prakse i principe programiranja
 • Svejedno da li su formalne ili lične treba ih se pridržavati
 • Imena promenljivih i funkcija
  • Koristiti camelCase za imena promenljivih i funkcija
  • Globalne promenljive velikim slovima
  • Konstante velikim slovima
  • Imena počinju slovom
 • Deklaracije na vrhu, tj. početku koda
 • Razmaci oko operatora i iza zareza
 • Uvlačenje redova sa četiri razmaka, bez tabulatora
 • Ograničiti dužinu redova na ispod 80 znakova

JavaScript preporuke iz prakse

 • Izbegavati korišćenje globalnih promenljivih
 • Uvek deklarisati lokalne promenljive (korišćenjem var)
 • Nikad ne deklarisati brojeve, stringove i logičke promenljive kao objekte
 • Ne koristiti new Object() već
  • var x = {}; - Novi objekat
  • var x = ""; - Novi string
  • var x = 0; - Novi broj
  • var x = false; - Nova logička promenljiva
  • var x = []; - Novi niz (objekat)
  • var x = /()/ - Novi regularan izraz (objekat)
  • var x = function(){}; - Nova funkcija (objekat)
 • Paziti na automatsku konverziju brojeva u string ili NaN
 • Za poređenje koristiti === umesto ==
 • Ne završavati nabrajanje kod definisanja zarezom iza poslednjeg elementa/svojstva
 • Koristiti podrazumevane vrednosti za argumente funkcija radi izbegavanja vrednosti undefined
 • Izbegavati korišćenje naredbe eval()

JavaScript performanse

 • Smanjiti kod u petljama, tj. sve što je moguće izmestiti van petlje
 • Koliko je moguće smanjiti DOM pristup jer je spor
  • Ako je potrebno nekom DOM elementu pristupiti više puta smestiti ga u lokalnu promenljivu
 • Smanjiti veličinu DOM-a
 • Izbaciti nepotrebne promenljive
 • Odložiti učitavanje JavaScript-a
  • Premestiti JavaScript kod na dno <body> dela
  • Koristiti defer="true" za eksterne skriptove
 • Izbegavati korišćenje naredbe with

JavaScript JSON

 • Šta je JSON?
  • JSON je format za smeštanje i prenos podataka.
  • Često se koristi kada se podaci šalju sa servera web stranici
  • JSON je skraćenica za JavaScript Object Notation
 • Primer
  • {"zaposleni":[
       {"ime":"Pera", "prezime":"Peric"},
       {"ime":"Mika", "prezime":"Mikic"},
       {"ime":"Laza", "prezime":"Lazic"}
   ]}
 • JSON format je jako sličan kodu za kreiranje JavaScript objekata
 • JSON sintaksa
  • Podaci su parovima ime/vrednost
   • "imePolja":"vrednostPolja"
  • Podaci se razdvajaju zarezima
  • Velike zagrade su za objekte
   • {"imePolja1":"vrednostPolja1", "imePolja2":"vrednostPolja2"}
  • Srednje zagrade su za nizove
   • "imeNiza":[
       {"imePolja1":"vrednostPolja1", "imePolja2":"vrednostPolja2"},
       {"imePolja1":"vrednostPolja1", "imePolja2":"vrednostPolja2"},
       {"imePolja1":"vrednostPolja1", "imePolja2":"vrednostPolja2"}
    ]
 • Konverzija JSON tekst u JavaScript objekat
  • Prvo se čitaju podaci sa servera ili se drugačije spremi string sa JSON tekstom
   • var x = '{ JSON objekat }';
  • Konverzija stringa u JavaScript objekat
   • var obj = JSON.parse(text);
  • Korišćenje tog JavaScript objekta na stranici
   • obj.imeNiza[1].imePolja1

JavaScript objekti

 • Skoro sve u JavaScript-u se tretira kao objekat (osm null i undefined)
 • JavaScript objekat je složeni tip podataka koji ima svojstva i metode
 • Svojstva
  • Svojstva su vrednosti povezane sa objektom
  • JavaScript objekat je nesortirana kolekcija svojstava
  • Svako svojstvo ima ime i vrednost
  • Pristup svojstvu objekta
   • imeObjekta.svojstvo
   • imeObjekta["svojstvo"]
   • imeObjekta[izraz]
  • Novo svojstvo se dodaje objektu prostom dodelom vrednost
   • imeObjekta.novoSvojstvo = vrednost;
  • Za brisanje svojstva se koristi naredba delete
   • delete imeObjekta.svojstvo
  • Atributi svojstva
   • value, enumerable, configurable, writable
   • Samo value može da se menja, tj. da mu se dodeli vrednost
 • Metode
  • Metode su akcije koje se mogu izvršiti na objektu
  • Poziv metode objekta
   • imeObjekta.imeMetode()
  • Definisanje metoda objekta se vrši u konstruktor funkciji
 • Kreiranje objekta
  • Definisanje i kreiranje objekta korišćenjem objekt literala
   • Ovo je najlakši način za kreiranje objekta
   • U jednoj naredbi se definiše i kreira objekat
   • Objekt literal je lista parova ime:vrednost unutar velikih zagrada
   • var osoba = {ime:"Pera", prezime:"Peric", godine:50, bojaOciju:"plave"};
  • Korišćenje rezervisane reči new
   • var osoba = new Object();
    osoba.ime = "Pera";
    osoba.prezime = "Peric";
    osoba.godine = 50;
    osoba.bojaOciju = "plava";
  • Korišćenje konstruktora objekta
   • Ponekad nam je potreban tip objekta za kreiranje više objekata jednog tipa
   • Uobičajeni način za kreiranje tog tipa objekta je korišćenje konstruktor funkcije objekta
   • function osoba(oime, oprezime, ogodine, obojaociju) {
        this.ime = oime;
        this.prezime = oprezime;
        this.godine = ogodine;
        this.bojaOciju = obojaociju;
    }
    var otac = new osoba("Pera", "Peric", 50, "plave");
    var majka = new osoba("Mileva", "Peric", 48, "zelene");
 • Rezervisana reč this
  • U JavaScript-u this je objekat koji je nadređen JavaScript kodu
  • Vrednost this, kad se koristi u funkciji, je objekat koji je nadređen funkciji
  • Vrednost this, kada se koristi u objektu, je sam taj objekat
  • Rezervisana reč this u konstruktoru objekta nema vrednost, tada je zamena za novi objekat
  • Vrednost this postaje novi objekat kada se konstruktor upotrebi za kreiranje objekta
  • this nije promenljiva, nego je rezervisana reč i ne može joj se menjati vrednost
 • JavaScript objekti su promenljivi
  • Objekti su promenljivi - adresiraju se po referenci, a ne po vrednosti
  • var x = y; - x i y pokazuju na isti objekat
 • JavaScript prototip objekta
  • Svaki JavaScript objekat ima prototip
  • Prototip je takođe objekat
  • Svi JavaScript objekti nasleđuju svojstva i metode od svojih prototipova
  • Na vrhu lanca prototipova se nalazi Object.prototype od koga svi nasleđuju
  • Kreiranje prototipa
   • Uobičajeni način za kreiranje prototipa je korišćenje konstruktor funkcije objekta
   • Kad imamo konstruktor funkciju onda pomoću rezervisane reči new kreiramo novi objekat
  • Dodavanje svojstva postojećem objektu
   • otac.drzavljanstvo = "Srpsko";
  • Dodavanje metode postojećem objektu
   • otac.punoIme = function() {
        return this.ime + " " + this.prezime;
    };
  • Dodavanje svojstva konstruktoru
   • Mora se ručno dodati konstruktor funkciji
   • Svojstva prototipa mogu imati podrazumevane vrednosti
  • Dodavanje metode konstruktoru
   • Mora se ručno dodati konstruktor funkciji
   • function osoba(oime, oprezime, ogodine, obojaociju) {
        this.ime = oime;
        this.prezime = oprezime;
        this.godine = ogodine;
        this.bojaOciju = obojaociju;
        this.punoIme = function() {return this.ime + " " + this.prezime;};
    }
  • Korišćenje svojstva prototype
   • Svojstvo prototype omogućava dodavanje novog svojstva postojećem prototipu
    • osoba.prototype.drzavljanstvo = "Srpsko";
   • Svojstvo prototype omogućava dodavanje novog svojstva postojećem prototipu
    • osoba.prototype.punoIme = function() {
         return this.ime + " " + this.prezime;
     };
   • Menjaju se samo korisnički prototipovi, a ne ugrađeni

JavaScript funkcije

 • Funkcije se definišu pomoću ključne reči function
 • Funkcije se definišu deklaracijom ili pomoću izraza
 • Deklaracija funkcije
  • function imeFunkcije(parametri) {
     telo funkcije
   }
  • Ovako imamo pripremljenu funkciju koja se koristi kasnije
  • Pošto ovo nije izvršna naredba uobičajeno je da se ne stavlja ; na kraju
 • Pomoću izraza
  • var x = function(a, b) {return a * b};
  • Ovako se dobija bezimena funkcija dodeljena promenljivoj koja se kasnije koristi kao funkcija
 • Podizanje funkcija
  • JavaScript podiže deklaracije funkcija na početak opsega
 • Samopozivajuće funkcije
  • Izraz može biti samopozivajući, tj. da se startuje automatski bez pozivanja
  • Ovo se postiže dodavanjem () na kraju izraza
  • Cela funkcija se mora staviti u malu zagradu da bi se naglasilo da je to izraz
   • (function () {
        var x = "Hello!!";
    })();
 • Funkcije se mogu koristiti kao vrednosti u izrazima
 • typeof za funkciju vraća function
 • Funkcije su objekti
  • Svojstvo arguments.length vraća broj argumenata prosleđenih pri pozivu funkcije
  • imeFuncije.toString() vraća funkciju kao string

Parametri (argumenti) JavaScript funkcija

 • JavaScript funkcije ne vrše nikakvu proveru argumenata - ni tip podataka, ni broj argumenata
 • Terminološki, parametri su imena promenljivih navedena prilikom definisanja funkcije, argumenti su stvarne vrednosti koje se prosleđuju funkciji prilikom njenog pozivanja
 • Pri definiciji funkcije ne navode se tipovi podataka za parametre
 • Ako se funkcija pozove sa manje argumenata nego što je deklarisano, nedostajući argumenti dobijaju vrednost undefined (ako u funkciji nije dodeljenja vrednost)
  • parametar = parametar || podrazumevanaVrednost;
 • Ako se funkcija pozove sa više argumenata nego što je deklarisano njima se može pristupiti samo preko arguments objekta jer nemaju ime
 • arguments objekat sadrži niz argumenata koji su korišćeni pri pozivu funkcije
 • Argumenti se prenose po vrednosti
 • Objekti se prenose po referenci

Pozivanje JavaScript funkcija

 • Pozivanje funkcije kao funkcije
  • function mojaFunkcija(a, b) {
       return a * b;
   }
   myFunction(10, 2);
   window.myFunction(10, 2);
  • Ovakva funkcija pripada globalnom objektu, tj. HTML stranici (prozoru pregledača)
   • mojaFunkcija() i window.mojaFunkcija() je isto
  • Ovo nije dobra praksa jer treba izbegavati globalne promenljive, metode i funkcije
 • Global objekat
  • Kada je poziva funkcija koja pripada globalnom objektu vrednost this je taj globalni objekt
  • this je window objekat - nikako ne koristiti kao promenljivu!
 • Pozivanje funkcije kao metode
  • Kada postoji objekat i u njemu neka funkcija kao metoda onda ta funkcija pripada tom objektu
  • this je objekat u kome je funkcija metoda
 • Pozivanje funkcije pomoću konstruktora funkcije
  • Kada se funkcija poziva tako što se ispred nje stavi new to je poziv konstruktora
  • Poziv konstruktora kreira novi objekat
  • Novi objekat nasleđuje svojstva i metode od njegovog konstruktora
  • this u konstruktoru nema vrednost
  • Vrednost this će biti novi objekat koji je kreiran kada je pozvana funkcija
 • Pozivanje funkcije pomoću metoda funkcije
  • Pošto su objekti i JavaScript funkcije imaju svojstva i metode
  • call() i apply() su predefinisane metode funkcija, obe se korste za poziv funkcije i obe moraju imati nadređeni objekat kao prvi argument
   • myFunction.call(mojObjekat, 10, 2);
   • myFunction.apply(mojObjekat, [10,2]);
  • Sa call() ili apply() moguće je postaviti vrednost za this i pozvati funkciju kao novi metod postojećeg objekta

JavaScript zatvaranje (closure)

 • JavaScript promenljive mogu biti lokalne ili globalne
 • Privatne promenljive su omogućene korišćenjem zatvaranja
 • var add = (function () {
      var counter = 0;
      return function () {return counter += 1;}
  })();
  add();
  add();
  add();
 • Promenljivoj add je dodeljena vrednost koju vraća samopozivajuća funkcija
 • Samopozivajuća funkcija se izvrši jednom - postavi brojač na 0 i vrati funkciju kao izraz
 • Ovako je promenljiva add postala funkcija koja može pristupiti promenljivoj (counter) u nadređenoj funkciji
 • Ovo je zatvaranje (closure) i omogućava funkciji da ima privatne promenljive
 • Zatvaranje je funkcija koja ima pristup nadređenom (roditeljskom) opsegu čak i kad je nadređena (roditeljska) funkcija zatvorena

JavaScript HTML DOM (Document Object Model)

 • Kada se web stranica učita pregledač kreira Document Object Model stranice
 • HTML DOM je konstruisan kao stablo objekata gde je Document koren stabla
 • Pomoću HTML DOM-a JavaScript može da:
  • Menja sve HTML elemente na stranici
  • Menja sve HTML atribute na stranici
  • Menja sve CSS stilove na stranici
  • Uklanja postojeće HTML elemente i atribute
  • Dodaje nove HTML elemente i atribute
  • Reaguje na sve postojeće HTML događaje na stranici
  • Kreira novi HTML događaj na stranici
 • HTML DOM je standardni objektni model i programerski interfejs za HTML i definiše
  • HTML elemente kao objekte
  • Svojstva svih HTML elemenata
  • Metode za pristup svim HTML elementima
  • Događaje za sve HTML elemente
 • HTML je standard koji omogućava dobijanje, menjanje, dodavanje i brisanje HTML elemenata
  • HTML DOM metode su akcije koje se mogu primeniti (na HTML elementima)
  • HTML DOM svojstva su vrednosti (HTML elemenata) koja se mogu postaviti ili promeniti
 • getElementById metod
  • document.getElementById("demo").innerHTML = "Hello World!";
  • Najčešći način za pristup HTML elementu je korišćenje id atributa elementa
 • innerHTML svojstvo
  • Najlakši način da se dobije sadržaj elementa je korišćenjem innerHTML svojstva
  • Koristi se za čitanje ili menjanje sadržaja HTML elementa
  • Može da se koristi za bilo koji element uključujući i <html> i <body>
 • U HTML DOM-u document objekat predstavlja stranicu i od njega se uvek kreće u pristupu elementima
 • Pronalaženje HTML elemenata
  • document.getElementById() - Pronalaženje elementa po atributu id
   • document.getElementById("demo");
   • Vraća element ili null
  • document.getElementsByTagName() - Pronalaženje elemenata po tagu
   • x.getElementsByTagName("p");
   • Pronalazi sve <p> elemente u objektu x
  • document.getElementsByClassName() - Pronalaženje elemenata po imenu klase
   • document.getElementsByClassName("demo");
 • Menjanje HTML elemenata
  • element.innerHTML= - Menjanje HTML sadržaja elementa
   • document.getElementById(id).innerHTML = noviHTML
  • element.attribute= - Menjanje atributa HTML elementa
   • document.getElementById(id).attribute = novaVrednost
  • element.setAttribute(attribute,value) - Menjanje atributa HTML elementa
  • element.style.property= - Menjanje stila HTML elementa
   • document.getElementById(id).style.property = noviStil
 • Dodavanje i brisanje HTML elemenata
  • document.createElement() - Kreiranje HTML elementa
  • document.removeChild() - Brisanje HTML elementa
  • document.appendChild() - Dodavanje HTML elementa
  • document.replaceChild() - Zamena HTML elementa
  • document.write(tekst) - Pisanje u izlazni HTML
   • document.write(Date());
   • Ne koristiti po završetku učitavanja dokumenta jer će obrisati sav sadržaj
 • Dodavanje obrađivača događaja
  • document.getElementById(id).onclick=function(){code} - Dodavanje koda koji će obrađivati događaj onclick
 • Pronalaženje HTML objekata
  • document.anchors - Vraća sve <a> tagove sa postavljenim vrednostima atributa name
  • document.applets - Vraća sve <applet> elemente (ukinuto u HTML5)
  • document.baseURI - Vraća apsolutni URI dokumenta
  • document.body - Vraća <body> element
  • document.cookie - Vraća cookie za dokument
  • document.doctype - Vraća doctype za dokument
  • document.documentElement - Vraća <html> element
  • document.documentMode - Vraća režim koji koristi pretraživač
  • document.documentURI - Vraća URI documenta
  • document.domain - Vraća ime domena servera gde se nalazi dokumet
  • document.domConfig - Vraća DOM podešavanja
  • document.embeds - Vraća sve <embed> elemente
  • document.forms - Vraća sve <form> elemente
  • document.head - Vraća <head> element
  • document.images - Vraća sve <image> elemente
  • document.implementation - Vraća DOM implementaciju
  • document.inputEncoding - Vraća kodiranje dokumenta (character set)
  • document.lastModified - Vraća datum i vreme kada je dokument ažuriran
  • document.links - Vraća sve <area> i <a> vrednost artributa href
  • document.readyState - Vraća status dokumenta na učitavanju
  • document.referrer - Vraća URI referala
  • document.scripts - Vraća sve <script> elemente
  • document.strictErrorChecking - Vraća da li je uključena kontrola grešaka
  • document.title - Vraća <title> element
  • document.URL - Vraća kompletan URL dokumenta

JavaScript HTML DOM događaji

 • HTML DOM omogućava JavaScript-u da reaguje na događaje
 • Reagovanje na događaje - dodaje se JavaScript kod HTML atributu event
  • onclick=JavaScript
 • Neki od HTML događaja:
  • Klik mišem
  • Kad se web stranica učita
  • Kad se slika učita
  • Pomeranje miša iznad elementa
  • Promena sadržaja input polja
  • Slanje sadržaja HTML forme
  • Pritisak na taster
 • HTML Event atribut
  • Koristi se za dodeljivanje događaja HTML elementima
  • <button onclick="displayDate()">Test</button>
 • Dodela događaja korišćenjem HTML DOM-a
  • HTML DOM omogućava dodelu događaja HTML elementima korišćenjem JavaScript-a
  • document.getElementById("dugme").onclick=function(){displayDate()};
 • Događaji onload i onunload
  • Događaji onload i onunload se dešavaju kad korisnik dolazi na ili odlazi sa stranice
  • Zgodni su za rad sa kolačićima
  • <body onload="checkCookies()">
 • Događaj onchange
  • Najčešće se koristi u kombinaciji sa validacijom polja za unos
  • <input type="text" id="fname" onchange="upperCase()">
 • Događaji onmouseover i onmouseout
  • Rade slično kao hover
  • <div onmouseover="mOver(this)" onmouseout="mOut(this)">Neki tekst</div>
 • Događaji onmousedown, onmouseup i onclick
  • Sva tri događaja su deo klika mišem
  • Prvo se desi onmousedown, pa onmouseup i na kraju kad je klik gotov onclick

JavaScript HTML DOM EventListener

 • Metod addEventListener() dodaje obrađivač događaja (event handler) određenom elementu
 • Prilikom ovog dodavanja ne menjaju se već postojeći obrađivači događaja
 • Moguće je dodati proizvoljan broj obrađivača događaja jednom elementu, pri tome više njih može biti istog tipa
 • Obrađivači događaja se mogu dodati bilo kom DOM objektu, a ne samo HTML elementima (npr. window objektu)
 • element.addEventListener(event, function, useCapture);
  • event je tip događaja, npr. click ili mousedown
  • function je funkcija koja se poziva kada se desi događaj
  • useCapture je opcioni logički parametar koji kontroliše dalju propagaciju događaja
  • element.addEventListener("click", function(){ alert("Hello World!"); });
  • element.addEventListener("click", imeNekeFunkcije);
 • Dodavanje obrađivača događaja objektu window
  • window.addEventListener("resize", function(){
       document.getElementById("demo").innerHTML = sometext;
   });
  • Slično se radi za bilo koji DOM objekat koji podržava događaje
 • Prenos parametara
  • Koristi se bezimena funkcija koja poziva funkciju sa parametrima
  • element.addEventListener("click", function(){ nekaFunkcija(p1, p2); });
 • Propagacija događaja - Event Bubbling i Event Capturing
  • Postoje dva načina za propagaciju događaja kod ugnježdenih elemenata u HTML DOM-u - bubbling i capturing
  • addEventListener(event, function, useCapture);
  • Kod bubbling-a prvo se obradi događaj unutrašnjeg elementa, pa spoljašnjeg - useCapture je false (podrazumevano)
  • Kod capturing-a prvo se obradi događaj spoljašnjeg elementa, pa unutrašnjeg - useCapture je true
 • Metod removeEventListener()
  • Koristi se za uklanjanje obrađivača događaja
  • element.removeEventListener("mousemove", nekaFunkcija);
 • Stariji pregledači
  • Neki stariji pregledači ne podržavaju addEventListener() i removeEventListener(), pa se koriste metode attachEvent() i detachEvent()
  • var x = document.getElementById("nesto");
   if (x.addEventListener) {
       x.addEventListener("click", nekaFunkcija);
   } else if (x.attachEvent) {
       x.attachEvent("onclick", nekaFunkcija);
   }
 • JavaScript HTML DOM navigacija
  • Sve u HTML dokumentu je čvor
   • Ceo dokument je dokument čvor
   • Svaki HTML element je element čvor
   • Tekst unutar HTML elementa je tekst čvor
   • Svaki HTML atribut je atribut čvor
   • Svi komentari su komentar čvorovi
  • Svakom čvoru se može pristupiti pomoću JavaScript-a, mogu se kreirati novi čvorovi, menjati i brisati
  • Document -> Koreni element: <html> -> Element <head> / Element <body> -> . . .
  • Poređani su hijerarhijski:
   • Na vrhu je koren (koreni čvor)
   • Svaki čvor ima jednog roditelja, osim korena koji nema roditelja
   • Svaki čvor može da ima proizvoljan broj potomaka/dece
   • Siblinzi (braća/sestre) su čvorovi koji imaju istog roditelja
  • Navigacija između čvorova
   • parentNode
   • childNodes[brojCvora]
   • firstChild
   • lastChild
   • nextSibling
   • previousSibling
  • DOM koreni čvorovi
   • document.body - Sadržaj <body> dela dokumenta
   • document.documentElement - Ceo dokument, sadržaj <html>
  • Svojstvo nodeName
   • nodeName je read-only
   • nodeName element čvora sam naziv taga
   • nodeName atribut čvora je naziv atributa
   • nodeName tekst čvora je #text
   • nodeName dokument čvora #document
   • nodeName sadrži naziv taga velikim slovima
  • Svojstvo nodeValue
   • nodeValue za element čvor je undefined
   • nodeValue za tekst čvor je sami tekst
   • nodeValue za atribut čvor je vrednost atributa
  • Svojstvo nodeType
   • Za element je 1 (ELEMENT_NODE)
   • Za atribut ja 2 (ATTRIBUTE_NODE)
   • Za tekst je 3 (TEXT_NODE)
   • Za komentar je 8 (COMMENT_NODE)
   • Za dokument je 9 (DOCUMENT_NODE)
 • Kreiranje novog HTML elementa (čvora)
  • Prvo se kreira element
  • Zatim se doda na postojeći element
  • <div id="div1">
   <p id="p1">Prvi pasus.</p>
   <p id="p2">Drugi pasus.</p>
   </div>
   <script>
   var para = document.createElement("p");
   var node = document.createTextNode("Novi pasus.");
   para.appendChild(node);
   var element = document.getElementById("div1");
   element.appendChild(para);
   </script>
  • appendChild() dodaje element kao poslednje dete, za prvo dete koristi se insertBefore()
 • Uklanjanje postojećeg HTML elementa
  • Potrebno je znati roditelja elementa koji se uklanja
  • parent.removeChild(child);
  • child.parentNode.removeChild(child);
 • Zamena HTML elementa
  • parent.replaceChild(noviElement,stariElement);
 • JavaScript HTML DOM lista čvorova
  • Metod getElementsByTagName() vraća listu čvorova
  • Ova lista izgleda kao niz čvorova ali nije niz
   • var listaCvorova = document.getElementsByTagName("p");
   • Prvi čvor iz ove liste je listaCvorova[0]
  • listaCvorova.length - Broj čvorova u listi

JavaScript Window - Browser Object Model

 • Ne postoji zvanični standard za Browser Object Model (BOM)
 • Objekat window
  • Podržavaju ga svi pregledači i predstavlja prozor pregledača
  • Svi globalni JavaScript objekti, funkcije i promenljive automatski postaju članovi objekta window
  • Globalne promenljive su svojstva objekta window
  • Globalne funkcije su metode objekta window
  • Čak i HTML DOM je svojstvo objekta window
   • window.document.getElementById("header");
   • document.getElementById("header");
  • Veličina prozora
   • Mogu se koristiti tri različita svojstva
   • Određuje se veličina radnog dela - nisu uključeni tulbarovi i skrolbarovi
   • Za Internet Explorer, Chrome, Firefox, Opera, and Safari:
    • window.innerHeight - the inner height of the browser window
    • window.innerWidth - the inner width of the browser window
   • Za Internet Explorer 8, 7, 6, 5:
    • document.documentElement.clientHeight
    • document.documentElement.clientWidth
    • document.body.clientHeight
    • document.body.clientWidth
   • Odnosno sve zajedno:
    • var w=window.innerWidth ||
         document.documentElement.clientWidth ||
         document.body.clientWidth;
     var h=window.innerHeight ||
         document.documentElement.clientHeight ||
         document.body.clientHeight;
  • Dodatne window metode:
   • window.open() - Otvara novi prozor
   • window.close() - Zatvara tekući prozor
   • window.moveTo() - Pomera tekući prozor
   • window.resizeTo() - Menja veličinu tekućem prozoru
 • Objekat window.screen
  • Pretstavlja korsnikov ekran
  • Objekat window.screen se može pisati bez prefiksa window
  • Svojstva:
   • screen.width - Širina ekrana u pikselima
   • screen.height - Visina ekrana u pikselima
   • screen.availWidth - Širina ekrana u pikselima umanjena za delove interfejsa (npr. taskbar)
   • screen.availHeight - Visina ekrana u pikselima umanjena za delove interfejsa (npr. taskbar)
   • screen.colorDepth - Broj bitova za prikaz jedne boje (najčešće 32 ili 24)
   • screen.pixelDepth - U današnje vreme isto kao i screen.colorDepth
 • Objekat window.location
  • Koristi za određivanje trenutne adrese stranice (URL) i preusmeravanje na novu stranicu
  • Objekat window.location se može pisati bez prefiksa window
  • Svojstva:
   • location.href - Vraća href (URL) tekuće stranice
   • location.hostname - Vraća ime domena
   • location.pathname - Vraća putanju (path) i ime datoteke tekuće stranice
   • location.protocol - Vraća web protokol koji se koristi (http:// ili https://)
   • location.assign - Učitava novi dokument
 • Objekat window.history
  • Sadrži istoriju posećenih stranica
  • Objekat window.history se može pisati bez prefiksa window
  • Zbog zaštite privatnosti korisnika postoje ograničenja kako JavaScript pristupa ovom objektu
  • Metode:
   • history.back() - Isto kao klik na dugme back/nazad u pregledaču
   • history.forward() - Isto kao klik na dugme forward/napred u pregledaču
 • Objekat window.navigator
  • Sadrži informacije o korisnikovom pregledaču
  • Objekat window.navigator se može pisati bez prefiksa window
  • Svojstva:
   • navigator.cookieEnabled - Vraća true ako su kolačići omogućeni
   • navigatorappName i navigator.appCodeName - Vraćaju ime pregledača
   • navigator.product - Vraća naziv motora pregledača
   • navigator.appVersion i navigator.userAgent - Vraćaju informaciju o verziji pregledača
   • navigator.platform - Vraća operativni sistem pregledača
   • navigator.language - Vraća jezik pregledača
  • Metod javaEnabled() - Vraća true ako je Java omogućena
 • Prozori za dijalog (Popup boxes)
  • Alert box - Daje informaciju, prikaz poruke sa dugmetom OK
   • window.alert("neki tekst");
   • alert("neki tekst");
  • Confirm box - Traži potvrdu od korinika, prikaz poruke i dumad OK i Cancel
   • window.confirm("neki tekst");
   • confirm("neki tekst");
   • Vraća true (OK) ili false (cancel)
  • Prompt box - Omogućava korisniku da unese vrednost
   • window.prompt("neki tekst","podrazumevani tekst");
   • prompt("neki tekst","podrazumevani tekst");
   • Vraća uneti tekst (OK) ili null (Cancel)
  • Prelom reda
   • Za unos preloma reda unutar poruke u prozoru za dijalog koristi se \n
 • Metode za JavaScript vremenske događaje
  • window.setInterval() - Pokreće funkciju prema zadatom intervalu
   • window.setInterval("javascript function", milliseconds);
   • setInterval(function(){alert("Hello")},3000);
   • var myVar=setInterval(function(){myTimer()},1000);
    function myTimer() {
        var d = new Date();
        document.getElementById("demo").innerHTML = d.toLocaleTimeString();
    }
  • window.clearInterval() - Zaustavlja ranije zadato ponavljanje funkcije
   • window.clearInterval(intervalVariable)
   • <button onclick="clearInterval(myVar)">Stop time</button>
  • window.setTimeout - Čeka zadati period i onda pokreće funkciju jednom
   • window.setTimeout("javascript function", milliseconds);
  • window.clearTimeout() - Zaustavlja zakazano pokretanje funkcije
   • window.clearTimeout(timeoutVariable)
 • JavaScript kolačići (Cookies)
  • Kolačići su podaci sačuvani u malim tekstualnim datotekana na korisnikovom računaru
  • Kolačići se čuvaju u parovima ime=vrednost
  • JavaScript koristi svojstvo document.cookie za kreiranje, čitanje, menjanje i brisanje kolačića
  • Kreiranje kolačića
   • document.cookie="promenljiva=vrednost";
   • document.cookie="promenljiva=vrednost; expires=GMT/UTC datum i vreme isteka; putanja kojoj pripada kolačić";
   • document.cookie="promenljiva=vrednost; expires=Thu, 18 Dec 2013 12:00:00 GMT; path=/";
  • Čitanje kolačića
   • var x = document.cookie;
   • document.cookie vraća sve kolačiće u jednom stringu - "cookie1=vrednost; cookie2=vrednost; cookie3=vrednost;"
  • Menjanje kolačića
   • Samo se ponovo postavi i to pregazi stari kolačić
  • Brisanje kolačića
   • Samo se datum isteka postavi u prošlost i ne mora da se navede vrednost
   • document.cookie = "promenljiva=; expires=Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 GMT";
  • Primer - Kad se stranica učita poziva se checkCookie()
   • function setCookie(cname, cvalue, exdays) {
        var d = new Date();
        d.setTime(d.getTime() + (exdays*24*60*60*1000));
        var expires = "expires="+d.toGMTString();
        document.cookie = cname + "=" + cvalue + "; " + expires;
    }
    function getCookie(cname) {
        var name = cname + "=";
        var ca = document.cookie.split(';');
        for(var i=0; i<ca.length; i++) {
            var c = ca[i];
            while (c.charAt(0)==' ') c = c.substring(1);
            if (c.indexOf(name) != -1) return c.substring(name.length, c.length);
        }
        return "";
    }
    function checkCookie() {
        var user = getCookie("username");
        if (user != "") {
            alert("Welcome again " + user);
        } else {
            user = prompt("Please enter your name:", "");
            if (user != "" && user != null) {
                setCookie("username", user, 365);
            }
        }
    }

 

Vi ste ovde: Home Predavanja Četvrta godina Informatički smer - Web dizajn 03 - Osnove JavaScript-a