03 - Osnove JavaScript-a

JavaScript je jedan od tri jezika koje svaki web developer mora da nauči:

  1. HTML za kreiranje sadržaja web stranica
  2. CSS za oblikovanje izgleda web stranica
  3. JavaScript za programiranje ponašanja web stranica

Šta radi JavaScript?

Kako i gde smestiti JavaScript?

JavaScript izlaz

JavaScript identifikatori

JavaScript naredbe

JavaScript komentari

JavaScript promenljive

JavaScript tipovi podataka

JavaScript operatori

JavaScript Math objekat

JavaScript datumi

JavaScript nizovi

JavaScript logičke vrednosti

JavaScript konverzija tipova

JavaScript poređenje i logički operatori

JavaScript naredbe grananja

JavaScript for petlja

JavaScript for/in petlja

JavaScript while petlja

JavaScript do/while petlja

JavaScript Break i Continue, oznake (labele)

JavaScript greške

JavaScript regularni izrazi

JavaScript podizanje (hoisting)

JavaScript Use Strict

JavaScript konvencije

JavaScript preporuke iz prakse

JavaScript performanse

JavaScript JSON

JavaScript objekti

JavaScript funkcije

Parametri (argumenti) JavaScript funkcija

Pozivanje JavaScript funkcija

JavaScript zatvaranje (closure)

JavaScript HTML DOM (Document Object Model)

JavaScript HTML DOM događaji

JavaScript HTML DOM EventListener

JavaScript Window - Browser Object Model