04 - Osnove jQuery-ja

Šta je jQuery?

 • jQuery je lagana, "write less, do more", JavaScript biblioteka
 • Svrha jQuery-ja je olakša korišćenje JavaScript-a na sajtu
 • jQuery biblioteka omogućava
  • Manipulaciju HTML DOM-om
  • Manipulaciju CSS-om
  • Metode za rad sa HTML događajima
  • Efekte i animacije
  • AJAX
  • Korisne dodatke

Dodavanje jQuery-ja web stranici

 • Preuzimanje jQuery-ja
  • Postoje dve verzije za preuzimanje sa jQuery.com
  • Radna verija (Production version) - Za upotrebu na živom sajtu, kompresovana
  • Razvojna verzija (Development version) - Za testiranje i razvoj sajta sa čitljivim kodom
  • <head>
       <script src="/jquery-1.11.1.min.js"></script>
   </head>
 • Korišćenje jQuery-ja sa CDN (Content Delivery Network) kao što su Google ili Microsoft
  • <head>
       <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.1/jquery.min.js"></script>
   </head>
  • <head>
       <script src="http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jQuery/jquery-1.11.1.min.js"></script>
   </head>

jQuery sintaksa

 • Sa jQuery-jem se selektije HTML element i onda se primeni neka akcija na njemu
 • jQuery koristi CSS sintaksu za selektovanje elemenata
 • $(selector).action()
  • $ na početku je za pristup jQuery-ju
  • (selector) omogućava jQuery-ju da selektuje HTML elemente
  • action() je jQuery metod koji se primenjuje na odabranim elementima

Događaj document ready

 • jQuery kod se stavlja unutar događaja document ready da se ne bi pokrenuo pre nego što se završi učitavanje stranice
 • $(document).ready(function(){
     // jQuery methode
  });
 • $(function(){
     // jQuery methode
  });

jQuery selektori

 • Omogućavaju selektovanje HTML elemenata
 • Svi selektori u jQuery-ju počinju sa $()
 • Element selektor
  • Selektuje elemente na osnovu imena, tj. taga
   • $("tag")
  • $(document).ready(function(){
       $("button").click(function(){
           $("p").hide();
       });
   });
 • #id selektor
  • Selektuje element na osnovu id atributa
  • Služi za selekciju pojedinačnog elementa
   • $("#ime")
 • .class selektor
  • Selektuje elemente koji pripadaju određenoj klasi, tj. imaju određeni class atribut
   • $(".klasa")
 • Ostali često korišćeni selektori
  • $("*") - Selektuje sve elemente
  • $(this) - Selektuje tekući HTML elemet
  • $("p.intro") - Selektuje sve <p> elements sa class="intro"
  • $("p:first") - Selektuje prvi <p> element
  • $("ul li:first") - Selektuje prvi <li> element prvog <ul>
  • $("ul li:first-child") - Selektuje prvi <li> element svakog <ul>
  • $("[href]") - Selektuje sve elemente sa href atributom
  • $("a[target='_blank']") - Selektuje sve <a> elemente target atributom "_blank"
  • $("a[target!='_blank']") - Selektuje sve <a> elemente sa target atributom različitim od "_blank"
  • $(":button") - Selektuje sve <button> elemente i <input> elemente sa type="button"
  • $("tr:even") - Selektuje sve parne <tr> elemente
  • $("tr:odd") - Selektuje sve neparne <tr> elemente

Smeštanje jQuery funkcija u eksternu datoteku

 • <head>
      <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.1/jquery.min.js"></script>
      <script src="/moje_jquery_funkcije.js"></script>
  </head>

Reagovanje na događaje

 • jQuery je prilagođen da reaguje na događaje na HTML stranici
 • Događaj predstavlja precizan trenutak kada se nešto desi
 • Najčešće korišćeni metode za događaje:
  • $(selektor).metod(function(){
       // kod koji treba izvrsiti
   });
  • $(document).ready()
  • Miš
   • click() - Klik na element
   • dblclick() - Dupli klik na element
   • mouseenter() - Pokazivač miša ulazi na element
   • mouseleave() - Pokazivač miša izlasi sa elementa
   • mousedown() - Pritisnuto dugme miša na elementu
   • mouseup() - Otpušteno dugme miša na elementu
   • hover() - Radi kao mouseenter() i mouseleave() zajedno i zadaju mu se dve funkcije
  • Tastatura
   • keypress() - Pritisnut taster, ne detektuje ALT, CTRL, SHIFT, ESC
   • keydown() - Pritisnut taster, event.which se koristi da se vidi koji taster je pritisnut
   • keyup() - Otpušten taster, event.which se koristi da se vidi koji taster je pritisnut
  • Forma
   • submit() - Slanje sadržaja forme
   • change() - Promena sadržaja polja
   • focus() - Polje dobija fokus
   • blur() - Polje gubi fokus
  • Dokument/prozor
   • resize() - Promena veličine prozora
   • scroll() - Pomeranje sadržaja
  • Sakrivanje i prikazivanje
   • hide() - Sakriva element, ima dva opciona parametra - brzinu sakrivanja i callback funkciju, tj. funkciju koja će se izvršiti po završetku efekta
   • show() - Prikazuje, tj. otkriva element, ima dva opciona parametra - brzinu otkrivanja i callback funkciju
   • toggle() - Naizmenično sakrivanje i otkrivanje, ima dva opciona parametra - brzinu i callback funkciju
  • Iščezavanje (fading)
   • fadeIn() - Postepeno prikazivanje, ima dva opciona parametra - brzinu i callback funkciju
   • fadeOut() - Postepeno sakrivanje, ima dva opciona parametra - brzinu i callback funkciju
   • fadeToggle() - Postepeno naizmenično sakrivanje i otkrivanje, ima dva opciona parametra - brzinu i callback funkciju
   • fadeTo() - Postepeni prelazak do zadate providnosti, ima opcioni parametar brzinu, obavezni providnost i opsionu callback funkciju
  • Klizanje (sliding)
   • slideDown() - Klizanje elmenta nadole, ima dva opciona parametra - brzinu i callback funkciju
   • slideUp() - Klizanje elmenta nagore, ima dva opciona parametra - brzinu i callback funkciju
   • slideToggle() - Klizanje elmenta naizmenično nadole i nagore, ima dva opciona parametra - brzinu i callback funkciju

Animacija

 • $(selector).animate({params},speed,callback);
  • params - CSS svojstva koja se animiraju, obavezan parametar
  • speed - Brzina animacije - "slow", "fast" ili u milisekundama
  • callback - Funkcija koja će se izvršiti po završetku animacije
 • CSS position svojstvo elementa koji se animacijom pomera mora biti relative, fixed ili absolute
 • Ako se istovremeno animira više svojstava međusobno se razdvajaju zarezom
 • Nazivi CSS svojstava se pišu u camelCase formatu - npr. paddingLeft umesto padding-left
 • U CSS-u moguće je koristiti i relativne vrednosti stavljanjem += ili -= ispred same vrednosti
 • Umesto vrednosti može se pisati i "show", "hide" ili "toggle"
 • $(selector).stop(stopAll,goToEnd); - Zaustavljanje animacije
  • stopAll - Zaustavlja li se ceo red animacija ili samo tekuća, opcioni parametar, podrazumevano je false
  • goToEnd - Skače li se na kraj tekuće animacije ili ne, opcioni parametar, podrazumevano je false

Callback funkcija

 • Obezbeđuje da se funkcija pokrene tek po završetku efekta/animacije

Ulančavanje

 • Omogućava da se više više jQuery naredbi izvrši jedna za drugom na istom elementu
 • $("#p1").css("color","red").slideUp(2000).slideDown(2000);
 • $("#p1").css("color","red")
  .slideUp(2000)
  .slideDown(2000);

jQuery pristup i menjanje sadržaja i atributa

 • Pristup sadržaju
  • text() - Vraća čist tekstualni sadržaj selektovanih elemenata
  • html() - Vraća sadržaj selektovanih elemenata uključujuči i HTML markup, tj. formatiranje
  • val() - Vraća vrednost polja forme
 • Pristup atributima
  • attr() - Kao argument se navodi željeni atribut
 • Menjanje sadržaja
  • text("novi sadrzaj") - Postavlja čist tekstualni sadržaj selektovanih elemenata
  • html("novi sadrzaj") - Postavlja sadržaj selektovanih elemenata uključujuči i HTML markup, tj. formatiranje
  • val("novi sadrzaj") - Postavlja vrednost polja forme
 • Callback funkcija za text(), html(), i val()
  • Callback funkcija se navodi kao parametar ovih metoda
  • Ova funkcija ima dva parametra
   • indeks tekućeg elementa u listi vraćenih elemenata
   • Stari sadržaj selektovanog elementa
  • Ova funkcija vraća novi sadržaj za selektovani elemenat
 • Postavljanje/menjanje vrednosti atributa
  • $("element").attr("imeAtributa","vrednostAtributa");
  • $("element").attr({
       "imeAtributa1" : "vrednostAtributa1",
       "imeAtributa2" : "vrednostAtributa2"
     });
 • Callback funkcija za attr()
  • Sada attr() ima dva parametra
   • Naziv željenog atributa
   • Callback funkcija sa dva argumenta kao i kod text, html i val

jQuery dodavanje elemenata/sadržaja

 • append() - Dodaje sadržaj na kraj selektovanih elemenata
 • prepend() - Dodaje sadržaj na početak selektovanih elemenata
 • after() - Dodaje sadržaj iza selektovanih elemenata
 • before() - Dodaje sadržaj ispred selektovanih elemenata
 • Može i istovremeno nekoliko elemenata samo odvojenih zarezima
  • var txt1 = "<p>Text.</p>";                       // Kreitanje elementa pomoću HTML-a
   var txt2 = $("<p></p>").text("Text.");       // Kreitanje elementa pomoću jQuery-ja
   var txt3 = document.createElement("p");   // Kreitanje elementa pomoću DOM-a
   txt3.innerHTML = "Text.";
   $("p").append(txt1, txt2, txt3);

jQuery uklanjanje elemenata/sadržaja

 • remove() - Uklanja selektovanih elemenata (i njihove potomke), može da prihvati jedan parametar koji služi za filtriranje elemenat koji se brišu
 • empty() - Uklanja potomke selektovanih elemenata

jQuery pristup i postavljanje klasa

 • addClass() - Dodavanje jedne ili više klasa selektovanim elementima
 • removeClass() - Uklanjanje jedne ili više klasa iz selektovanih elemenata
 • toggleClass() - Naizmenično dodavanje i uklanjanje jedne ili više klasa iz selektovanih elemenata
 • css() - Postavljanje ili čitanje atributa style
  • css("imeSvojstva") - Svojstvo koje vraća vrednost izabranog CSS svojstva
  • css("imeSvojstva","vrednost"); - Svojstvo koje postavlja vrednost izabranog CSS svojstva
  • css({"imeSvojstva1":"vrednost1","imeSvojstva2":"vrednost2",...}); - istovremeno postavljanje vrednosti za više svojstava

jQuery dimenzije

 • width() - Širina samog elementa
 • height() - Visina samog elementa
 • innerWidth() - Širina samog elementa + padding
 • innerHeight() - Visina samog elementa + padding
 • outerWidth() - Širina samog elementa + padding + border
 • outerHeight() - Visina samog elementa + padding + border
 • outerWidth(true) - Širina samog elementa + padding + border + margin
 • outerHeight(true) - Visina samog elementa + padding + border + margin

jQuery kretanje kroz DOM (Traversing)

 • Služi za selektovanje elemenata na osnovu njihovog položaja u odnosu na druge elemente
 • Krene se od nekog elementa i kreće se kroz DOM dok se ne dođe do željenog elementa
 • Koriste se preci, siblinzi i potomci
 • Preci
  • parent() - Jedan nivo naviše, roditelj
  • parents() - Naviše sve do korenog elementa (<html>), može se koristiti opcioni pareametar za filtriranje
  • parentsUntil() - Naviše sve do elementa koji se navodi kao parametar, a bez njega
 • Potomci
  • children() - Jedan nivo naniže, deca, može se koristiti opcioni pareametar za filtriranje
  • find() - Naniže do poslednjeg potomka, obavezan je parametar za filtriranje ("*" za sve)
 • Siblinzi
  • siblings() - Svi siblinzi, može se koristiti opcioni pareametar za filtriranje
  • next() - Sledeći sibling, tj. sledeći element na istom nivou
  • nextAll() - Svi sledeći siblinzi
  • nextUntil() - Sledeći siblinzi sve do elementa koji se navodi kao parametar, a bez njega
  • prev() - Prethodni sibling, tj. prethodni element na istom nivou
  • prevAll() - Svi prethodni siblinzi
  • prevUntil() - Prethodni siblinzi sve do elementa koji se navodi kao parametar, a bez njega
 • Filtriranje
  • first() - Vraća prvi od selektovanih elemenata
  • last() - Vraća poslednji od selektovanih elemenata
  • eq() - Vraća element sa navedenim indeksom među selektovanim elemenatima, gde indeksi kreću od 0
  • filter() - Vraća sve elemente među selektovanim koji zadovoljavaju kriterijum naveden kao parametar
  • not() - Vraća sve elemente među selektovanim koji ne zadovoljavaju kriterijum naveden kao parametar

jQuery AJAX

 • AJAX = Asynchronous JavaScript and XML
 • AJAX omogućava učitavanje podataka u pozadini i prikazivanje na stranicu bez potrebe za ponovnim učitavanjem cele stranice
 • load() - Učitava podatke sa servera i smešta ih u izabrani element na stranici
  • $(selector).load(URL,data,callback);
  • URL - Šta se učitava, obavezan parametar
  • data - Skup parova ključ/vrednost koji se šalju uz upit
  • callback - Callback funkcija koja se izvršava po završetku učitavanja, može imati parametre:
   • responseTxt - Ako je poziv uspeo ovde je vraćeni rezultat
   • statusTxt - Status poziva, tj. je li uspeo
   • xhr - XMLHttpRequest objekat
   • $("#nesto").load("demo.txt",function(responseTxt,statusTxt,xhr){
        if(statusTxt=="success")
          alert("Uspesno ucitavanje!");
        if(statusTxt=="error")
          alert("Greska: "+xhr.status+": "+xhr.statusText);
      });
  • $("#nesto").load("demo.txt");
  • $("#nesto").load("demo.txt #nestodrugo");
 • GET i POST
  • GET se koristi za dobijanje podataka sa servera, uključujući i keširane podatke
  • POST može da se upotrebi za dobijanje podataka, ali ih ne kešira i često se koristi za slanje podataka uz zahtev za dobijanje
  • $.get(URL,callback);
   • URL - Šta se učitava, obavezan parametar
   • callback - Callback funkcija koja se izvršava ako je zahtev uspešan, ima dva parametra:
    • data - Sadržaj vraćen sa servera po zahtevu
    • status - Status zahteva, tj. je li bio uspešan
  • $.post(URL,data,callback);
   • URL - Šta se učitava, obavezan parametar
   • data - Podaci koji se šalju uz zahtev
   • callback - Callback funkcija koja se izvršava ako je zahtev uspešan, ima dva parametra:
    • data - Sadržaj vraćen sa servera po zahtevu
    • status - Status zahteva, tj. je li bio uspešan

jQuery noConflict()

 • Moguće je koristiti i druge JavaScript okvire (framework) uz jQuery
 • Može se desiti da neki drugi okvir takođe koristi znak $ kao prečicu
 • noConflict() raskida vezu sa znakom $ i oslobađa ga da bi drugi okviri mogli da ga koriste
 • Onda se mora koristiti celo jQuery umesto znaka $
  • $.noConflict();
   jQuery(document).ready(function(){
   ... kod koji koristi jQuery ...
 • Ili se može usvesti nova prečica umesto znaka $
  • var jq = $.noConflict();
   jq(document).ready(function(){...
   ... kod koji koristi jq ...
 • Da se ne bi kompletno menjao kod znak $ se može poslati kao parametar metodi ready
  • $.noConflict();
   jQuery(document).ready(function($){
   ... kod koji koristi $ ...

 

Vi ste ovde: Home Predavanja Četvrta godina Informatički smer - Web dizajn 04 - Osnove jQuery-ja