05 - Osnove PHP-a

Šta je PHP?

 • PHP = PHP Hypertext Preprocessor
 • PHP je skript jezik koji se izvršava na serveru, rezultat izvršavanja se kao čist HTML šalje pregledaču

Šta je PHP datoteka?

 • PHP datoteka sadrži tekst, HTML, CSS, JavaScript i PHP kod
 • Ekstenzija je php

Šta PHP može da radi?

 • Generiše dinamički sadržaj stranice
 • Kreira, otvara, čita, piše, briše i zatvara datoteke na serveru
 • Prikuplja podatke sa formi
 • Šalje i prima kolačiće
 • Dodaje, briše i menja podatke u bazi podataka
 • Kontroliše prava pristupa određenim stranicama na sajtu
 • Šifrira podatke

Sintaksa

 • PHP skript može da se smesti bilo gde u dokumentu
 • PHP skript počinje sa <?php i završava se sa ?>
  • <!DOCTYPE html>
   <html>
       <body>
           <h1>My first PHP page</h1>
           <?php
               echo "Hello World!";
           ?>
       </body>
   </html>
 • PHP naredbe se završavaju sa ;

Komentari

 • Komentar u jednom redu počinje sa // ili sa #
 • Komentar u više redova počinje sa /* i završava se sa */

Mala i velika slova

 • Sve korisnički definisane funkcije, klase i PHP ključne reči ne razlikuju mala i velika slova
 • Sve promenljive razlikuju mala i velika slova

Promenljive

 • Imenovanje
  • Promenljiva počinje znakom $ i zatim sledi ime promenljive
  • Ime promenljive mora početi slovom ili podvlakom
  • Ime promenljive ne može početi cifrom
  • Ime promenljive jedimo može sadržati slova (A-Z,a-z), cifre (0-9) i podvlaku
 • Deklaracija promenljivih
  • U PHP ne postoji naredba za deklaraciju promenljivih i definišu im se tipovi
  • Promenljiva se deklariše u trenutku kada joj se prvi put dodeli vrednost
 • Oblast važenja promenljivih
  • Lokalne i globalne promenljive
   • Promenljive deklarisane van funkcija su globalne promenljive i može im se pristupiti samo van funkcija
   • Promenljive deklarisane unutar funkcije su lokalne promenljive i može im se pristupiti samo unutar funkcije
   • Ako se unutar funkcije želi pristup globalnim promenljivama mora se prvo upotrebiti naredba global ili se koristi niz $GLOBALS[index] gde je index ime globalne promenljive
    • global $x,$y;
    • $GLOBALS['y']=$GLOBALS['x']+$GLOBALS['y'];
  • Statičke promenljive
   • Kada funkcija završi rad sve njene lokalne promenljive se brišu
   • Ako je potrebno da se lokalne promenljive i njihove vrednosti sačuvaju za sledeći poziv funkcije koristi se ključna reč static prilikom deklaracije tih promenljivih
    • static $x=0;

Naredbe echo i print

 • echo
  • Može da prikaže jedan ili više stringova
  • Koristi se bez ili sa zagradama - echo ili echo()
  • <?php
       $txt1="Learn PHP";
       $txt2="W3Schools.com";
       $cars=array("Volvo","BMW","Toyota");
       echo $txt1;
       echo "<br>";
       echo "Study PHP at $txt2";
       echo "My car is a {$cars[0]}";
   ?>
 • print 
  • Može da prikaže samo jedan string i uvek vraća 1
  • Koristi se bez ili sa zagradama - print ili print()
  • <?php
       $txt1="Learn PHP";
       $txt2="W3Schools.com";
       $cars=array("Volvo","BMW","Toyota");
       print $txt1;
       print "<br>";
       print "Study PHP at $txt2";
       print "My car is a {$cars[0]}";
   ?>

Tipovi podataka

 • String
  • String je niz znakova
  • Bilo koji tekst unutar navodnika ili apostrofa
  • Numerisanje pozicija znakova unutar stringa počinje od nule
 • Integer (celi brojevi)
  • Integer je broj bez decimala
  • Mora da ima bar jednu cifru (0-9)
  • Ne može da sadrži zarez ili razmak
  • Ne sme da ima decimalnu tačku
  • Može biti pozitivan ili negativan
  • Koriste se tri formata - decimalni, heksadecimalni (sa prefiksom 0x) i oktalni (sa prefiksom 0)
  • 5985, -345, 0x8C, 047
 • Floating point numbers (brojevi u pokretnom zarezu)
  • To su brojevi sa decimalnom tačkom i u eksponencijalnom zapisu
  • 10.365, 2.4e3, 8E-5
 • Boolean (logičke vrednosti)
  • true
  • false
 • Array (niz)
  • Služe za čuvanje više vrednosti u jednoj promenljivoj
  • $cars=array("Volvo","BMW","Toyota");
 • Object
  • Tip podataka koji čuva podatke i informacije kako se ti podaci obrađuju
  • Objekti moraju da se eksplicitno deklarišu
  • Prvo se deklariše klasa objekta korišćenjem ključne reči class
  • Klasa je struktura koja sadrži svojstva i metode
 • NULL
  • NULL je posebna vrednost koja označava da promenljiva nema vrednost, tj. da je prazna
  • Promenljive mogu da se isprazne postavljanjem vrednosti na NULL
 • Funkcija var_dump() vraća tip i vrednost promenljive

String funkcije

 • strlen() - Dužina stringa, tj. broj znakova
 • strpos() - Traži zadati znak ili string u stringu, braća poziciju prvog pojavljivanja ili false ako ga nema, razlikuje mala i velika slova
 • stripos() - Traži zadati znak ili string u stringu, braća poziciju prvog pojavljivanja ili false ako ga nema, ne razlikuje mala i velika slova
 • chr() - Vraća znak za navedenu ASCII vrednost
 • ord() - Vraća ASCII kod prvog znaka u stringu
 • explode() - Pretvara string u niz podstringova, a na mestima zadatog separatora i moguće je da se zada broj podstringova
 • implode(), join() - Vraća string napravljen od elemenata niza uz korišćenje opcionog separatora
 • str_replace() - Zamena podstringa drugim stringom uz mogućnost brojanja zamena
 • str_split() - Pretvara string u niz podstringova zadate dužine
 • strtolower() - Pretvara string u mala slova
 • strtoupper() - Pretvara string u velika slova
 • trim() - Uklanja beline sa obe strane stringa

Konstante

 • Konstante su slične promenljivama, samo što vrednost ne može da im se menja u toku izvršavanja skripta
 • Ime konstante počinje slovom ili podvlakom
 • Konstante su globalne, tj. vidljive u celom skriptu
 • Najčešće se ime konstante piše sa svim velikim slovima
 • Za definisanje konstante koristi se funkcija define() sa tri parametra:
  • Ime konstante
  • Vrednost konstante
  • Da li je konstanta neosetljiva na mala/velika slova, opciono, podrazumevano je false
  • define("GREETING", "Welcome to W3Schools.com!", true);

Operatori

 • Aritmetički
  • + - Sabiranje
  • - - Oduzimanje
  • * - Množenje
  • / - Deljenje
  • % - Ostatak pri deljenju, moduo
 • Dodele
  • = - Dodela vrednosti
  • += - Sabiranje i dodela vrednosti
  • -= - Oduzimanje i dodela vrednosti
  • *= - Množenje i dodela vrednosti
  • /= - Deljenje i dodela vrednosti
  • %= - Ostatak pri deljenju i dodela vrednosti
 • String
  • . - Konkatenacija
  • .= - Konkatenacija i dodela vrednosti
 • Inkrement/dekrement
  • ++$x - Pre-inkrement
  • $x++ - Post-inkrement
  • --$x - Pre-dekrement
  • $x-- - Post-dekrement
 • Poređenja
  • == - Jednako
  • === - Identično, jednako i istog tipa
  • != - Nije jednako
  • <> - Nije jednako
  • !== - Nije identično
  • > - Veće od
  • < - Manje od
  • >= - Veće od ili jednako
  • <= - Manje od ili jednako
 • Logički
  • and - Logičko i
  • or - Logičko ili
  • xor - Logičko isključivo ili
  • && - Logičko i
  • || - Logičko ili
  • ! - Negacija
 • Nizovni
  • + - Unija
  • == - Jednako
  • === - Identično
  • != - Nije jednako
  • <> - Nije jednako
  • !== - Nije identično

Uslovni izrazi

 • if
  • if (uslov) {
       kod koji se izvrsava ako je uslov true;
   }
 • if...else
  • if (uslov) {
       kod koji se izvrsava ako je uslov true;
   } else {
       kod koji se izvrsava ako je uslov false;
   }
 • if...elseif....else
  • if (uslov) {
       kod koji se izvrsava ako je uslov true;
   } elseif (uslov) {
       kod koji se izvrsava ako je uslov true;
   } else {
       kod koji se izvrsava ako je uslov false;
   }
 • switch
  • switch (n) {
       case label1:
           kod koji se izvrsava ako je n=label1;
           break;
       case label2:
           kod koji se izvrsava ako je n=label2;
           break;
       case label3:
           kod koji se izvrsava ako je n=label3;
           break;
   ...
       default:
           kod koji se izvrsava ako je n razlocito od svega;
   }

While petlje

 • Izvršavaju se dok je navedini uslov ispunjen
 • while
  • while (uslov is true) {
       kod koji se izvrsava;
   }
 • do...while
  • do {
       kod koji se izvrsava;
   } while (uslov is true);

For petlje

 • Izvršavaju se određen broj puta
 • for
  • for (init counter; test counter; increment counter) {
       kod koji se izvrsava;
   }
 • foreach
  • foreach ($array as $value) {
       kod koji se izvrsava;
   }

Funkcije

 • Postoji više od 1000 ugrađenih funkcija, a pored toga i korisnik može da kreira svoje funkcije
 • Funkcija se ne izvrša odmah sa učitavanjem stranice, već po pozivu
 • Kreiranje funkcije
  • function imeFunkcije() {
       kod koji se izvrsava;
   }
 • Parametri/argumenti funkcije
  • Informacije se prenose funkcijama kroz argumente
  • Argumenti su promenljive koje se navode u zagradi iza imena funkcije i kojima se može zadati podrazumevana vrednost
  • function familyName($fname, $year) {
       echo "$fname Refsnes. Born in $year <br>";
   }
  • function setHeight($minheight=50) {
       echo "The height is : $minheight <br>";
   }
 • Ukoliko funkcija treba da vrati vrednost koristi se naredba return
  • function sum($x,$y) {
       $z=$x+$y;
       return $z;
   }

Nizovi

 • Nizovi su specijalne promenljive koje mogu istovremeno da čuvaju više od jedne vrednosti
 • Za kreiranje nizova koristi se funkcija array()
 • Indexed arrays - Nizovi sa numeričkim indeksima
  • $cars=array("Volvo","BMW","Toyota");
  • Ili dodelom vrednosti pojedinačnim elementima - $cars[0]="Volvo";
  • Prolazak kroz niz:
   • for($x=0;$x<count($cars);$x++) {
        echo $cars[$x];
        echo "<br>";
    }
 • Associative arrays - Nizovi sa imenovanim ključevima
  • Ovi nizovi sadrže parove ključ/vrednost
  • $age=array("Peter"=>"35","Ben"=>"37","Joe"=>"43");
  • Ili dodelom vrednosti pojedinačnim elementima - $age['Peter']="35";
  • Prolazak kroz niz:
   • foreach($age as $x=>$x_value) {
        echo "Key=" . $x . ", Value=" . $x_value;
        echo "<br>";
    }
 • Multidimensional arrays - Nizovi koji sadrže više nizova
 • Sortiranje nizova
  • Nizovi se mogu sortirati u alfabetskom ili numeričkom redosledu, rastuće ili opadajuće
  • sort() - Rastući redosled
  • rsort() - Opadajući redosled
  • asort() - Asocijativni niz, u rastućem redosledu prema vrednostima
  • ksort() - Asocijativni niz, u rastućem redosledu prema ključevima
  • arsort() - Asocijativni niz, u opadajućem redosledu prema vrednostima
  • krsort() - Asocijativni niz, u opadajućem redosledu prema ključevima

Superglobalne promenljive

 • To su promenljive koje su uvek dostupne u svakom delu skripta, tj. u svakoj funkciji, klasi i datoteci i može im se pristupiti bez potrebe da se pre toga uradi bilo šta posebno
 • $GLOBALS
  • Čuva niz globalnih promenljivih
 • $_SERVER
  • Čuva informacije o zaglavljima, putanjama i lokacijama za skriptove
 • $_REQUEST
  • Koristi se za pristup podacima koji poslati korišćenjem forme
 • $_POST
  • Koristi se za pristup podacima koji poslati korišćenjem forme uz method="post", kao i za prenošenje promenljivih
 • $_GET
  • Koristi se za pristup podacima koji poslati korišćenjem forme uz method="get"
 • $_FILES
  • Prosleđene datoteke
 • $_ENV
  • Promenljive prosleđene trenutnom skriptu kroz metod environment
 • $_COOKIE
  • Kolačići
 • $_SESSION
  • Promenljive za trenutnu sesiju

Forme

 • Prosta forma
  • <form action="obrada_post.php" method="post">
  • obrada_post.php
   • <html>
        <body>
            Zdravo <?php echo $_POST["name"]; ?><br>
            Vas e-mail je: <?php echo $_POST["email"]; ?>
         </body>
    </html>
  • <form action="obrada_get.php" method="get">
  • obrada_get.php
   • <html>
        <body>
            Zdravo <?php echo $_GET["name"]; ?><br>
            Vas e-mail je: <?php echo $_GET["email"]; ?>
         </body>
    </html>
 • _GET - niz promenljivih prosleđenih tekućem skriptu pomoću URL parametara
  • Nije bezbedno jer se podaci vide u URL-u
  • Moguće je zapamtiti takav poziv
  • Ograničena količina podataka na oko 2000 znakova
 • _POST - niz promenljivih prosleđenih tekućem skriptu pomoću HTTP POST methoda
  • Bezbedno
  • Nema ograničenja u količini prosleđenih podataka
  • Nije moguće zapamtiti takav poziv
 • Tekstualna polja na formi za primer
  • Name: <input type="text" name="name">
  • E-mail: <input type="text" name="email">
  • Website: <input type="text" name="website">
  • Comment: <textarea name="comment" rows="5" cols="40"></textarea>
 • Radio dugmad na formi za primer
  • <input type="radio" name="gender" value="female">Female
  • <input type="radio" name="gender" value="male">Male
 • Elemet form na formi za primer
  • <form method="post" action="<?php echo htmlspecialchars($_SERVER["PHP_SELF"]);?>">
  • $_SERVER["PHP_SELF"] je superglobalna promenljiva koja čuva ime datoteke trenutnog skripta
  • Funkcija htmlspecialchars() pretvara specijalne znakove u HTML entitete
 • Validacija podataka sa forme
  • Validacija podataka sa forme je važna radi zaštite od hakera i spamera
  • Prenos svih podataka sa forme kroz funkciju htmlspecialchars()
  • Odsecanje nepotrebnih znakova korišćenjem funkcije trim()
  • Uklanjanje znakova \ korišćenjem funkcije stripslashes()
  • Kreiranje funkcije koja će odrađivati potrebne provere - test_input()
   • <?php
        $name = $email = $gender = $comment = $website = "";
        if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
            $name = test_input($_POST["name"]);
            $email = test_input($_POST["email"]);
            $website = test_input($_POST["website"]);
            $comment = test_input($_POST["comment"]);
            $gender = test_input($_POST["gender"]);
        }
        function test_input($data) {
            $data = trim($data);
            $data = stripslashes($data);
            $data = htmlspecialchars($data);
            return $data;
        }
    ?>
  • Sledi provera obaveznih polja
   • <?php
        $nameErr = $emailErr = $genderErr = $websiteErr = "";
        $name = $email = $gender = $comment = $website = "";
        if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
            if (empty($_POST["name"])) {
                $nameErr = "Name is required";
            } else {
                $name = test_input($_POST["name"]);
            }
            if (empty($_POST["email"])) {
                $emailErr = "Email is required";
            } else {
                $email = test_input($_POST["email"]);
            }
            if (empty($_POST["website"])) {
                $website = "";
            } else {
                $website = test_input($_POST["website"]);
            }
            if (empty($_POST["comment"])) {
                $comment = "";
            } else {
                $comment = test_input($_POST["comment"]);
            }
            if (empty($_POST["gender"])) {
                $genderErr = "Gender is required";
            } else {
                $gender = test_input($_POST["gender"]);
            }
        }
    ?>
  • Kreiranje poruka o greškama ukoliko je potrebno
   • <form method="post" action="<?php echo htmlspecialchars($_SERVER["PHP_SELF"]);?>">
        Name: <input type="text" name="name">
        <span class="error">* <?php echo $nameErr;?></span>
        <br><br>
        E-mail: <input type="text" name="email">
        <span class="error">* <?php echo $emailErr;?></span>
        <br><br>
        Website: <input type="text" name="website">
        <span class="error"><?php echo $websiteErr;?></span>
        <br><br>
        <label>Comment: <textarea name="comment" rows="5" cols="40"></textarea>
        <br><br>
        Gender:
        <input type="radio" name="gender" value="female">Female
        <input type="radio" name="gender" value="male">Male
        <span class="error">* <?php echo $genderErr;?></span>
        <br><br>
        <input type="submit" name="submit" value="Submit"> 
    </form>
  • Validacija samog sadržaja podataka
   • Provera da li su tu samo slova i razmaci
    • $name = test_input($_POST["name"]);
     if (!preg_match("/^[a-zA-Z ]*$/",$name)) {
         $nameErr = "Only letters and white space allowed"; 
     }
   • Provera da li e-mail adresa ima smislen format
    • $email = test_input($_POST["email"]);
     if (!filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL)) {
         $emailErr = "Invalid email format"; 
     }
   • Provera URL adrese
    • $website = test_input($_POST["website"]);
     if (!preg_match("/\b(?:(?:https?|ftp):\/\/|www\.)[-a-z0-9+&@#\/%?=~_|!:,.;]*[-a-z0-9+&@#\/%=~_|]/i",$website)) {
         $websiteErr = "Invalid URL"; 
     }
   • <?php
        $nameErr = $emailErr = $genderErr = $websiteErr = "";
        $name = $email = $gender = $comment = $website = "";
        if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
            if (empty($_POST["name"])) {
                $nameErr = "Name is required";
            } else {
                $name = test_input($_POST["name"]);
                if (!preg_match("/^[a-zA-Z ]*$/",$name)) {
                    $nameErr = "Only letters and white space allowed"; 
                }
            }
            if (empty($_POST["email"])) {
                $emailErr = "Email is required";
            } else {
                $email = test_input($_POST["email"]);
                if (!filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL)) {
                    $emailErr = "Invalid email format"; 
                }
            }
            if (empty($_POST["website"])) {
                $website = "";
            } else {
                $website = test_input($_POST["website"]);
                if (!preg_match("/\b(?:(?:https?|ftp):\/\/|www\.)[-a-z0-9+&@#\/%?=~_|!:,.;]*[-a-z0-9+&@#\/%=~_|]/i",$website)) {
                $websiteErr = "Invalid URL"; 
                }
            }
            if (empty($_POST["comment"])) {
                $comment = "";
            } else {
                $comment = test_input($_POST["comment"]);
            }
            if (empty($_POST["gender"])) {
                $genderErr = "Gender is required";
            } else {
                $gender = test_input($_POST["gender"]);
            }
        }
    ?>
  • Čuvanje podataka u poljima da ne bi moralo da se ponovo unose ukoliko postoji neka greška
   • Name: <input type="text" name="name" value="<?php echo $name;?>">
    E-mail: <input type="text" name="email" value="<?php echo $email;?>">
    Website: <input type="text" name="website" value="<?php echo $website;?>">
    Comment: <textarea name="comment" rows="5" cols="40"><?php echo $comment;?></textarea>
    Gender: <input type="radio" name="gender"<?php if (isset($gender) && $gender=="female") echo "checked";?> value="female">Female
    <input type="radio" name="gender"<?php if (isset($gender) && $gender=="male") echo "checked";?> value="male">Male

Višedimenzioni nizovi

 • Višedimenzioni niz sadrži jedan ili više nizova
 • $cars = array (
      array("Volvo",22,18),
      array("BMW",15,13),
      array("Saab",5,2),
      array("Land Rover",17,15)
  );
 • echo $cars[2][0];

Datum i vreme

 • date(format,timestamp) - Datum/vreme servera
  • format - Format vremenskog trenutka
   • d - Dan u mesecu (01 do 31)
   • m - Mesec (01 do 12)
   • Y - Četvorocifrena godina
   • l - Dan u nedelji
   • h - 12-očasovno vreme sa vodećom nulom (01 do 12)
   • i - Minuti sa vodećim nulama (00 do 59)
   • s - Sekunde sa vodećim nulama (00 do 59)
   • a - Malim slovima am ili pm
  • timestamp - Definiše trenutak, podrazumevani je tekući, opcioni parametar
 • mktime(hour,minute,second,month,day,year) - Kreiranje vremenskog trenutka
 • strtotime(time,now) - Pretvara slobodni string sa vremenom u vremenski trenutak
  • time - Vreme ("10:30pm April 15 2014", "tomorrow", "next Saturday", "+3 Months")
  • now - Opcioni vremenski trenutak od koga se računa

Umeranje datoteka - Include/require

 • Kad dođe do greške pri umetanju datoteke require prijavi grešku E_COMPILE_ERROR i zaustavi skript
  • require 'filename';
 • Kada dođe do greške pri umetanju datoteke include prijavi upozorenje E_WARNING i nastavi sa izvršavanjem skripta
  • include 'filename';

Rad sa datotekama

 • readfile('filename') - Čita datoteku i ispisuje je na izlazu, vraća broj pročitanih bajtova
 • fopen('filename', "r") - Otvara/Kreira datoteku u određenom modu (r, w, a, x, r+, w+, a+, x+)
 • fread($myfile,filesize('filename')) - Čita iz otvorene datoteke zadati broj bajtova
 • fclose($myfile) - Zatvara otvorenu datoteku
 • fgets($myfile) - Čita jedan red iz datoteke
 • feof($myfile) - Proverava da li je dostignut EOF (end-of-file)
 • fgetc($myfile) - Čita jedan znak iz datoteke
 • fwrite($myfile, $txt) - Upisuje string u datoteku
 • Otpremanje datoteka
  • <body>
       <form action="upload_file.php" method="post" enctype="multipart/form-data">
           <label for="file">Filename:</label>
           <input type="file" name="file" id="file"><br>
           <input type="submit" name="submit" value="Submit">
       </form>
   </body>
  • <?php
       $allowedExts = array("gif", "jpeg", "jpg", "png");
       $temp = explode(".", $_FILES["file"]["name"]);
       $extension = end($temp);
       if ((($_FILES["file"]["type"] == "image/gif")
           || ($_FILES["file"]["type"] == "image/jpeg")
           || ($_FILES["file"]["type"] == "image/jpg")
           || ($_FILES["file"]["type"] == "image/pjpeg")
           || ($_FILES["file"]["type"] == "image/x-png")
           || ($_FILES["file"]["type"] == "image/png"))
           && ($_FILES["file"]["size"] < 20000)
           && in_array($extension, $allowedExts)) {
               if ($_FILES["file"]["error"] > 0) {
                   echo "Return Code: " . $_FILES["file"]["error"] . "<br>";
               } else {
                   echo "Upload: " . $_FILES["file"]["name"] . "<br>";
                   echo "Type: " . $_FILES["file"]["type"] . "<br>";
                   echo "Size: " . ($_FILES["file"]["size"] / 1024) . " kB<br>";
                   echo "Temp file: " . $_FILES["file"]["tmp_name"] . "<br>";
                   if (file_exists("upload/" . $_FILES["file"]["name"])) {
                       echo $_FILES["file"]["name"] . " already exists. ";
                   } else {
                       move_uploaded_file($_FILES["file"]["tmp_name"], "upload/" . $_FILES["file"]["name"]);
                       echo "Stored in: " . "upload/" . $_FILES["file"]["name"];
                   }
           }
       } else {
           echo "Invalid file";
       }
   ?>

Kolačići

 • Kolač (Cookie) je mala datoteka koju server smešta na korisničkom računaru radi identifikacije korisnika.
 • Postavljanje kolačića
  • setcookie(name, value, expire, path, domain);
  • setcookie("user", "Alex Porter", time()+3600);
  • setrawcookie() - Da se izbegne automatsko URLencode-ovanje vrednosti kolačića
 • Čitanje kolačića
  • $_COOKIE["user"]
  • if (isset($_COOKIE["user"]))
       echo "Welcome " . $_COOKIE["user"] . "!<br>";
   else
       echo "Welcome guest!<br>";
 • Brisanje kolačića
  • Postavi mu se vreme isteka na trenutak u prošlosti
  • setcookie("user", "", time()-3600);

Sesije

 • Promenljiva sesije se koristi za čuvanje podataka o jednom korisniku i dostupna je svim stranicama u aplikaciji, tj. na sajtu
 • Radi tako što se kreira jedinstveni ID (UID - unique ID) za svakog korisnika i on se čuva u kolačiću ili se prenosi pomoću URL-a
 • Pokretanje sesije
  • <?php session_start(); ?>
   <html>
       <body>
           . . .
       </body>
   </html>
 • Čuvanje promenljive sesije
  • <?php
       session_start();
       $_SESSION['views']=1;
   ?>
  • <?php
       session_start();
       if(isset($_SESSION['views']))
           $_SESSION['views']=$_SESSION['views']+1;
       else
           $_SESSION['views']=1;
       echo "Views=". $_SESSION['views'];
   ?>
 • Oslobađanje određene promenljive sesije
  • <?php
     session_start();
     if(isset($_SESSION['views']))
       unset($_SESSION['views']);
   ?>
 • Uništavanje sesije
  • <?php
       session_destroy();
   ?>

E-mail

 • mail(to,subject,message,headers,parameters)
  • to - Mejl adrese primaoca
  • subject - Predmet poruke, ne sme sadržati prelom reda (\n)
  • message - Telo poruke, može sadržati i prelome redova (\n), a redovi ne smeju biti duži od 70 znakova
  • headers - Dodatna zaglavlja ("From", "Cc", "Bcc"), razdvajaju se sa CRLF (\r\n), opciono
  • parameters - Dodatni opcioni parametri
 • Nebezbedno slanje mejla
  • <h2>Feedback Form</h2>
   <?php
       if (!isset($_POST["submit"])) {
   ?>
   <form method="post" action="<?php echo $_SERVER["PHP_SELF"];?>">
       From: <input type="text" name="from"><br>
       Subject: <input type="text" name="subject"><br>
       Message: <textarea rows="10" cols="40" name="message"></textarea><br>
       <input type="submit" name="submit" value="Submit Feedback">
   </form>
   <?php 
       } else {
           if (isset($_POST["from"])) {
               $from = $_POST["from"];
               $subject = $_POST["subject"];
               $message = $_POST["message"];
               $message = wordwrap($message, 70);
               mail("Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.",$subject,$message,"From: $from\n");
               echo "Thank you for sending us feedback";
           }
       }
   ?>
 • Bezbedno slanje mejla
  • <html>
       <body>
           <?php
               function spamcheck($field) {
                   $field=filter_var($field, FILTER_SANITIZE_EMAIL);
                   if(filter_var($field, FILTER_VALIDATE_EMAIL)) {
                       return TRUE;
                   } else {
                       return FALSE;
                   }
               }
           ?>
           <h2>Feedback Form</h2>
           <?php
               if (!isset($_POST["submit"])) {
           ?>
           <form method="post" action="<?php echo $_SERVER["PHP_SELF"];?>">
               From: <input type="text" name="from"><br>
               Subject: <input type="text" name="subject"><br>
               Message: <textarea rows="10" cols="40" name="message"></textarea><br>
               <input type="submit" name="submit" value="Submit Feedback">
           </form>
           <?php 
               } else {
                   if (isset($_POST["from"])) {
                       $mailcheck = spamcheck($_POST["from"]);
                       if ($mailcheck==FALSE) {
                           echo "Invalid input";
                       } else {
                           $from = $_POST["from"];
                           $subject = $_POST["subject"];
                           $message = $_POST["message"];
                           $message = wordwrap($message, 70);
                           mail("Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.",$subject,$message,"From: $from\n");
                           echo "Thank you for sending us feedback";
                       }
                   }
               }
           ?>
       </body>
   </html>
  • FILTER_SANITIZE_EMAIL uklanja sve znakove iz stringa koji nisu dozvoljeni da se pojave u mejlu
  • FILTER_VALIDATE_EMAIL proverava vrednost kao mejl adresu

Obrada grešaka

 • Jednostavna die() naredba
  • <?php
       if(!file_exists("welcome.txt")) {
           die("File not found");
       } else {
           $file=fopen("welcome.txt","r");
       }
   ?>
 • Kreiranje funkcije za obradu greške je prilično jednostavno
  • error_function(error_level, error_message, error_file, error_line, error_context)
   • error_level - Nivo greške za korisnički definisanu grešku
    • 2 - E_WARNING - Samo upozorenje o grešci koja nije fatalna, skript nastavlja rad
    • 8 - E_NOTICE - Run-time obaveštenje, skript je pronašao nešto što može biti greška, ali ne mora
    • 256 - E_USER_ERROR - Korisnički generisana fatalna greška, nešto kao E_ERROR postavljena od strane korisnika korišćenjem funkcije trigger_error()
    • 512 - E_USER_WARNING - Korisnički generisana greška koja nije fatalna, nešto kao E_WARNING postavljena od strane korisnika korišćenjem funkcije trigger_error()
    • 1024 - E_USER_NOTICE - Korisnički generisano obaveštenje, nešto kao E_NOTICE postavljena od strane korisnika korišćenjem funkcije trigger_error()
    • 4096 - E_RECOVERABLE_ERROR - Uhvatljiva fatalna greška, nešto kao E_ERROR ali koja se može uhvatiti korisnički definisanim hendlerom
    • 8191 - E_ALL - Sve greške i upoozorenja
   • error_message - Poruka o grešci
   • error_file - Ime datoteke gde se desila greška, opciono
   • error_line - Broj reda u kodu gde se desila greška, opciono
   • error_context - Niz koji sadrži sve promenljive i njihove vrednosti koje su postojale u trenutku kada se desila greška, opciono
  • function customError($errno, $errstr) {
       echo "<b>Error:</b> [$errno] $errstr<br>";
       echo "Ending Script";
       die();
   }
 • Podešavanje hendlera za greške
  • Postoji podrazumevani hendler za greške u PHP-u, ali moguće je napraviti i funkciju koja ima prednost nad njim u toku izvršavanja skripta
  • Moguće je napraviti hendler koji se odnosi samo na određenu vrstu grešaka ili na sve
  • set_error_handler("customError", nivo);
   • nivo - Nivo greške, opciono
  • <?php
       function customError($errno, $errstr) {
           echo "<b>Error:</b> [$errno] $errstr";
       }
       set_error_handler("customError");
       . . .
   ?>
 • Okidanje greške
  • trigger_error("customError", nivo);
  • <?php
       $test=2;
       if ($test>1) {
           trigger_error("Value must be 1 or below");
       }
   ?>
  • <?php
       function customError($errno, $errstr) {
           echo "<b>Error:</b> [$errno] $errstr<br>";
           echo "Ending Script";
           die();
       }
       set_error_handler("customError",E_USER_WARNING);
       $test=2;
       if ($test>1) {
           trigger_error("Value must be 1 or below",E_USER_WARNING);
       }
   ?>
 • Beleženje grešaka
  • Funkcija error_log() može da beleži greške u posebnu datoteku ili na udaljenu lokaciju, takođe je moguće poslati informaciju mejlom
  • <?php
       function customError($errno, $errstr) {
           echo "<b>Error:</b> [$errno] $errstr<br>";
           echo "Webmaster has been notified";
           error_log("Error: [$errno] $errstr",1,"Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.","From:Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.");
       }
       set_error_handler("customError",E_USER_WARNING);
       $test=2;
       if ($test>1) {
           trigger_error("Value must be 1 or below",E_USER_WARNING);
       }
   ?>

Obrada izuzetaka

 • Izuzeci se koriste za promenu toka izvršavanja skripta u slučaju da se desi određena greška
 • Tok događaja:
  • Sačuva se trenutno stanje
  • Izvršavanje se predaje predefinisanoj (korisničkoj) funkciji za obradu grešaka
  • U zavisnosti od situacije, ta funkcija može da nastavi izvršavanje od sačuvanog stanja, prekine izvršavanje skripta ili da nastavi izvršavanje od nekog drugog mesta u kodu
 • Osnovno korišćenje izuzetaka
  • Da se ne bi desilo da kad se baci izuzetak, a nema koda koji ga hvata i dolazi do fatalne greške i poruke "Uncaught Exception" treba napisati odgovarajući kod:
   • Try - Funkcija koja koristi izuzetak treba da bude u try bloku, pa ako nema izuzetka skript nastavi normalno izvršavanje, a u suprotnom baci se izuzetak
   • Throw - Tako se okida izuzetak, svaki throw mora da ima bar jedan catch
   • Catch - Catch blok preuzima izuzetak i kreira objekat koji sadrži informacije o izuzetku
  • <?php
       function checkNum($number) {
           if($number>1) {
               throw new Exception("Value must be 1 or below");
          }
           return true;
       }
       try {
           checkNum(2);
           echo 'If you see this, the number is 1 or below';
       }
       catch(Exception $e) {
           echo 'Message: ' .$e->getMessage();
       }
   ?>
 • Kreiranje namenske klase izuzetka
  • Kreiranje namenskog obrađivača greški je jednostavno i svede se na kreiranje specijalne klase sa funkcijama koje se pozivaju u slučaju da se deši izuzetak
  • Ova klasa mora da nasledi klasu Exception
  • <?php
       class customException extends Exception {
           public function errorMessage() {
               $errorMsg = 'Error on line '.$this->getLine().' in '.$this->getFile().': <b>'.$this->getMessage().'</b> is not a valid E-Mail address';
               return $errorMsg;
          }
       }
       $email = "Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.";
       try {
           if(filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL) === FALSE) {
               throw new customException($email);
           }
       }
       catch (customException $e) {
           echo $e->errorMessage();
       }
   ?>
 • Višestruki izuzeci
  • Moguće je da skript koristi višestruke izuzetke za proveru više uslova
  • Može se koristiti nekoliko if..else blokova, switch ili ugnježdeni višestruki izuzeci koji koriste različite klase izuzetaka i vraćaju različite poruke o greškama
  • <?php
       class customException extends Exception {
           public function errorMessage() {
               $errorMsg = 'Error on line '.$this->getLine().' in '.$this->getFile().': <b>'.$this->getMessage().'</b> is not a valid E-Mail address';
               return $errorMsg;
          }
       }
      $email = "Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.";
      try {
           if(filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL) === FALSE) {
               throw new customException($email);
          }
           if(strpos($email, "example") !== FALSE) {
               throw new Exception("$email is an example e-mail");
          }
       }
       catch (customException $e) {
           echo $e->errorMessage();
       }
       catch(Exception $e) {
           echo $e->getMessage();
       }
   ?>
 • Bonovno bacanje izuzetka
  • Moguće je da se ponovo baci greška unutar catch bloka
  • Ovo se koristi npr. kada se želi da se od korisnika sakriju neke sistemske greške i da se prikaže neka drugačija poruka o grešci
  • <?php
       class customException extends Exception {
           public function errorMessage() {
               $errorMsg = $this->getMessage().' is not a valid E-Mail address.';
               return $errorMsg;
           }
       }
       $email = "Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.";
       try {
           try {
               if(strpos($email, "example") !== FALSE) {
                   throw new Exception($email);
               }
           }
           catch(Exception $e) {
               throw new customException($email);
           }
       }
       catch (customException $e) {
           echo $e->errorMessage();
       }
   ?>
 • Podešavanje obrađivača izuzetaka najvišeg nivoa
  • Funkcija set_exception_handler() postavlja korisnički definisanu funkciju za obrađivača svih neuhvaćenih izuzetaka
  • <?php
       function myException($exception) {
           echo "<b>Exception:</b> " . $exception->getMessage();
       }
       set_exception_handler('myException');
       throw new Exception('Uncaught Exception occurred');
   ?>
  • Ovde nema catch bloka već se okida obrađivač izuzetaka najvišeg nivoa
 • Ukratko, ako baciš nešto, treba to i da uhvatiš :)

Filter

 • Filteri se koriste za proveru i filtriranje podataka koji dolaze iz nepouzdanih izvora kao što je korisnički ulaz
 • Svi eksterni podaci treba da budu filtrirani!
 • Šta su eksterni podaci:
  • Podaci uneti u formu
  • Kolačići
  • Podaci web servisa
  • Serverske promenljive
  • Rezultati upita nad bazom podataka
 • Funkcije i filteri
  • filter_var() - Filtrira jednu promenljivu određenim filterom
  • filter_var_array() - Filtrira nekoliko promenljivih istim ili različitim filterima
  • filter_input - Čita jednu ulaznu promenljivu i filtrira je
  • filter_input_array - Čita nekoliko ulaznih promenljivih i filtrira ih istim ili različitim filterima
  • <?php
       $int = 123;
       if(!filter_var($int, FILTER_VALIDATE_INT)) {
           echo("Integer is not valid");
       } else {
           echo("Integer is valid");
       }
   ?>
 • Provera i saniranje
  • Filteri za proveru
   • Koriste se proveru korisnički unetih podataka
   • Striktna formalna pravila (kao provera URL-a ili validiranje mejl adrese)
   • Vraćaju očekivani tip ako je uspešno ili false ako nije uspešno
  • Filteri za saniranje
   • Koriste se da dozvole ili ne dozvole određene znakove u stringu
   • Nemaju pravila o formatu podataka
   • Uvek vraćaju string
 • Opcije i zastavice
  • Koriste se za dodavanje dodatne opcije filtriranja određenim filterima
  • Različiti filteri imaju različite opcije i zastavice
  • Opcije moraju biti smeštene u asocijativni niz sa imenom options
  • Zastavica ne mora biti u nizu
  • <?php
       $var=300;
       $int_options = array(
           "options"=>array(
               "min_range"=>0,
               "max_range"=>256
           )
       );
       if(!filter_var($var, FILTER_VALIDATE_INT, $int_options)) {
           echo("Integer is not valid");
       } else {
           echo("Integer is valid");
       }
   ?>
 • Provera unosa
  • Prvo se proveri postoje li uneti podaci u nekom polju na formi
  • Zatim se filtrira uneti podatak korišćenjem funkcije filter_input()
  • <?php
       if(!filter_has_var(INPUT_GET, "email")) {
           echo("Input type does not exist");
       } else {
           if (!filter_input(INPUT_GET, "email", FILTER_VALIDATE_EMAIL)) {
               echo "E-Mail is not valid";
           } else {
               echo "E-Mail is valid";
           }
       }
   ?>
 • Saniranje unosa
  • Prvo se proveri postoje li uneti podaci u nekom polju na formi
  • Zatim se sanira uneti podatak korišćenjem funkcije filter_input()
  • <?php
       if(!filter_has_var(INPUT_POST, "url")) {
           echo("Input type does not exist");
       } else {
           $url = filter_input(INPUT_POST, "url", FILTER_SANITIZE_URL);
       }
   ?>
 • Filtriranje više unosa
  • Forma najčešće ima više polja pa da bi se izbeglo višestruko pozivanje funkcija filter_var ili filter_input moguće je korišćenje funkcija filter_var_array ili the filter_input_array
  • <?php
       $filters = array (
           "name" => array (
           "filter"=>FILTER_SANITIZE_STRING
           ),
           "age" => array (
               "filter"=>FILTER_VALIDATE_INT,
               "options"=>array (
                   "min_range"=>1,
                   "max_range"=>120
               )
           ),
           "email"=> FILTER_VALIDATE_EMAIL
       );
       $result = filter_input_array(INPUT_GET, $filters);
       if (!$result["age"]) {
           echo("Age must be a number between 1 and 120.<br>");
       } elseif(!$result["email"]) {
           echo("E-Mail is not valid.<br>");
       } else {
           echo("User input is valid");
       }
   ?>
 • Korišćenje Filter Callback
  • Moguće je da se pozove korisnički definisana funkcija i da se ona iskoristi kao filter korišćenjem filtera FILTER_CALLBACK
  • Moguće je kreirati svoju funkciju ili koristiti neku od postojećih PHP funkcija
  • Ovakva funkcija se definiše na isti način kao i opcije - u asocijativnom nizu sa imenom options
  • <?php
       function convertSpace($string) {
           return str_replace("_", " ", $string);
       }
       $string = "Peter_is_a_great_guy!";
       echo filter_var($string, FILTER_CALLBACK, array("options"=>"convertSpace"));
   ?>

MySQL

 • Konekcija ka MySQL serveru
  • mysqli_connect(host,username,password,dbname) - Otvaranje konekcije
   • host - Ime hosta ili IP adresa, opcioni parametar
   • username - Korisničko ime za MySQL, opcioni parametar
   • password - Šifra za MySQL, opcioni parametar
   • dbname - Podrazumevana baza koja se koristi za upite, opcioni parametar
   • <?php
        $con=mysqli_connect("example.com","peter","abc123","my_db");
        if (mysqli_connect_errno()) {
            echo "Failed to connect to MySQL: " . mysqli_connect_error();
        }
    ?>
  • mysqli_close() - Zatvaranje konekcije, inače može i automatski kad se završava skript
 • CREATE DATABASE - Kreiranje baze podataka i tabela
  • <?php
       $con=mysqli_connect("example.com","peter","abc123");
       if (mysqli_connect_errno()) {
           echo "Failed to connect to MySQL: " . mysqli_connect_error();
       }
       $sql="CREATE DATABASE my_db";
       if (mysqli_query($con,$sql)) {
           echo "Database my_db created successfully";
       } else {
           echo "Error creating database: " . mysqli_error($con);
       }
   ?>
 • CREATE TABLE - Koristi se za kreiranje tabele
  • <?php
       $con=mysqli_connect("example.com","peter","abc123","my_db");
       if (mysqli_connect_errno()) {
           echo "Failed to connect to MySQL: " . mysqli_connect_error();
       }
       $sql="CREATE TABLE Persons(FirstName CHAR(30),LastName CHAR(30),Age INT)";
       if (mysqli_query($con,$sql)) {
           echo "Table persons created successfully";
       } else {
           echo "Error creating table: " . mysqli_error($con);
       }
   ?>
   • Svaka tabela treba da ima definisan primarni ključ
   • AUTO_INCREMENT - Podešava da se vrednost polja automatski poveća za 1 svaki put kada se doda novi zapis
   • NOT NULL - Označava polje koje ne može da ima null vrednost
   • $sql = "CREATE TABLE Persons (
        PID INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
        PRIMARY KEY(PID),
        FirstName CHAR(15),
        LastName CHAR(15),
        Age INT
    )";
 • INSERT INTO - Umetanje zapisa u tabelu
  • Ima dva oblika:
   • INSERT INTO table_name
    VALUES (value1, value2, value3,...)
   • INSERT INTO table_name (column1, column2, column3,...)
    VALUES (value1, value2, value3,...)
  • Za izvršavanje upita koristi se funkcija mysqli_query()
  • <?php
       $con=mysqli_connect("example.com","peter","abc123","my_db");
       if (mysqli_connect_errno()) {
           echo "Failed to connect to MySQL: " . mysqli_connect_error();
       }
        mysqli_query($con,"INSERT INTO Persons (FirstName, LastName, Age) VALUES ('Peter', 'Griffin',35)");
        mysqli_query($con,"INSERT INTO Persons (FirstName, LastName, Age) VALUES ('Glenn', 'Quagmire',33)");
        mysqli_close($con);
   ?>
  • Umetanje podataka sa forme u bazu podataka
   • <?php
        $con=mysqli_connect("example.com","peter","abc123","my_db");
        if (mysqli_connect_errno()) {
            echo "Failed to connect to MySQL: " . mysqli_connect_error();
        }
        $firstname = mysqli_real_escape_string($con, $_POST['firstname']);
        $lastname = mysqli_real_escape_string($con, $_POST['lastname']);
        $age = mysqli_real_escape_string($con, $_POST['age']);
        $sql="INSERT INTO Persons (FirstName, LastName, Age) VALUES ('$firstname', '$lastname', '$age')";
        if (!mysqli_query($con,$sql)) {
            die('Error: ' . mysqli_error($con));
        }
        echo "1 record added";
        mysqli_close($con);
    ?>
 • SELECT - Selekcija podataka iz tabele
  • SELECT column_name(s)
   FROM table_name
  • Za izvršavanje upita koristi se funkcija mysqli_query()
  • <?php
       $con=mysqli_connect("example.com","peter","abc123","my_db");
       if (mysqli_connect_errno()) {
           echo "Failed to connect to MySQL: " . mysqli_connect_error();
       }
       $result = mysqli_query($con,"SELECT * FROM Persons");
       echo "<table border='1'>
                   <
   tr>
                       <th>Firstname</th>
                       <th>Lastname</th>
                   </tr>";
       while($row = mysqli_fetch_array($result)) {
           echo "<tr>";
           echo "<td>" . $row['FirstName'] . "</td>";
           echo "<td>" . $row['LastName'] . "</td>";
           echo "</tr>";
       }
       echo "</table>";
       mysqli_close($con);
   ?>
 • WHERE - Koristi se za odabir samo onih zapisa koji zadovoljavaju određeni kriterijum
  • SELECT column_name(s)
   FROM table_name
   WHERE column_name operator value
 • ORDER BY - Koristi se za sortiranje selektovanih podataka
  • Po drazumevani redosled je rastući (ASC), a može se navesti i opadajući (DESC)
  • SELECT column_name(s)
   FROM table_name
   ORDER BY column_name(s) ASC|DESC
 • UPDATE - Ažuriranje podataka u tabeli
  • UPDATE table_name
   SET column1=value, column2=value2,...
   WHERE some_column=some_value
  • Za izvršavanje upita koristi se funkcija mysqli_query()
  • <?php
       $con=mysqli_connect("example.com","peter","abc123","my_db");
       if (mysqli_connect_errno()) {
           echo "Failed to connect to MySQL: " . mysqli_connect_error();
       }
       mysqli_query($con,"UPDATE Persons SET Age=36 WHERE FirstName='Peter' AND LastName='Griffin'");
       mysqli_close($con);
   ?>
 • DELETE FROM - Brisanje podataka iz tabele
  • DELETE FROM table_name
   WHERE some_column = some_value
  • Za izvršavanje upita koristi se funkcija mysqli_query()
  • <?php
       $con=mysqli_connect("example.com","peter","abc123","my_db");
       if (mysqli_connect_errno()) {
           echo "Failed to connect to MySQL: " . mysqli_connect_error();
       }
       mysqli_query($con,"DELETE FROM Persons WHERE LastName='Griffin'");
       mysqli_close($con);
   ?>
 • Korišćenje ODBC baze podataka (MS Access)
  • odbc_connect(host,username,password) - Konektovanje nna ODBC izvor podataka
  • odbc_exec() - Izvršavanje SQL naredbe
  • odbc_fetch_row() - Vraća jedan zapis iz grupe selektovanih zapisa
  • odbc_result() - Vraća vrednost određenog polja iz zapisa i to po rednom broju ili imenu polja
  • odbc_close() - Zatvara ODBC konekciju
  • <html>
       <body>
           <?php
               $conn=odbc_connect('northwind','','');
               if (!$conn) {
                   exit("Connection Failed: " . $conn);
               }
               $sql="SELECT * FROM customers";
               $rs=odbc_exec($conn,$sql);
               if (!$rs) {
                   exit("Error in SQL");
               }
               echo "<table><tr>";
               echo "<th>Companyname</th>";
               echo "<th>Contactname</th></tr>";
               while (odbc_fetch_row($rs)) {
                   $compname=odbc_result($rs,"CompanyName");
                   $conname=odbc_result($rs,"ContactName");
                   echo "<tr><td>$compname</td>";
                   echo "<td>$conname</td></tr>";
               }
               odbc_close($conn);
               echo "</table>";
           ?>
       </body>
   </html>

XML Expat parser

 • Expat je XML parser ugrađen u PHP i koristi se za kreiranje, čitanje i menjanje XML dokumenta
 • Pošto je deo osnovne PHP konfiguracije nije potrebna nikakva prethodna instalacija da bi se koristio
 • XML se koristi za opis podataka i nema predefinisane tagove, već korisnik definiše svoje
 • Primer XML dokumenta:
  • <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
   <note>
       <to>Tove</to>
       <from>Jani</from>
       <heading>Reminder</heading>
       <body>Don't forget me this weekend!</body>
   </note>
 • <?php
      //Inicijalizacija XML parsera
      $parser=xml_parser_create();
       //Funkcija koja se koristi na početku elementa
      function start($parser,$element_name,$element_attrs) {
          switch($element_name) {
              case "NOTE":
                  echo "-- Note --<br>";
                  break;
              case "TO":
                  echo "To: ";
                  break;
              case "FROM":
                  echo "From: ";
                  break;
              case "HEADING":
                  echo "Heading: ";
                  break;
              case "BODY":
                  echo "Message: ";
          }
      }
      //Funkcija koja se koristi na kraju elementa
      function stop($parser,$element_name) {
          echo "<br>";
      }
      //Funkcija koja se korkisti kada se pronađe podatak
      function char($parser,$data) {
          echo $data;
      }
      //Specifikacija obradjivaca elementa
      xml_set_element_handler($parser,"start","stop");
      //Specifikacija obradjivaca podataka
      xml_set_character_data_handler($parser,"char");
      //Otvaranje XML dokumenta
      $fp=fopen("test.xml","r");
      //Citanje podataka
      while ($data=fread($fp,4096)) {
          xml_parse($parser,$data,feof($fp)) or
          die (sprintf("XML Error: %s at line %d", 
          xml_error_string(xml_get_error_code($parser)),
          xml_get_current_line_number($parser)));
      }
      //Oslobadjanje XML parsera
      xml_parser_free($parser);
  ?>

XML DOM parser

 • Pošto je deo osnovne PHP konfiguracije nije potrebna nikakva prethodna instalacija da bi se koristio
 • Učitavanje i ispis XML dokumenta
  • <?php
       $xmlDoc = new DOMDocument();
       $xmlDoc->load("note.xml");
       print $xmlDoc->saveXML();
   ?>
  • Funkcija saveXML() pretvara interni XML dokument u string tako da se može prikazati
 • Prolazak kroz XML dokument
  • <?php
       $xmlDoc = new DOMDocument();
       $xmlDoc->load("note.xml");
       $x = $xmlDoc->documentElement;
       foreach ($x->childNodes AS $item) {
           print $item->nodeName . " = " . $item->nodeValue . "<br>";
       }
   ?>
  • Ovde se često dešava da se prilikom kreiranja XML dokumenta ubacuju prazni elementi što pri ovakvom prolasku treba imati u vidu

SimpleXML

 • Pošto je deo osnovne PHP konfiguracije nije potrebna nikakva prethodna instalacija da bi se koristio
 • Jednostavniji je za korišćenje od Expat i DOM parsera, ali nije za naprednije XML strukture
 • Ispis XML dokumenta
  • <?php
       $xml=simplexml_load_file("note.xml");
       print_r($xml);
   ?>
  • <?php
       $xml=simplexml_load_file("note.xml");
       echo $xml->to . "<br>";
       echo $xml->from . "<br>";
       echo $xml->heading . "<br>";
       echo $xml->body;
   ?>
  • <?php
       $xml=simplexml_load_file("note.xml");
       echo $xml->getName() . "<br>";
       foreach($xml->children() as $child) {
           echo $child->getName() . ": " . $child . "<br>";
       }
   ?>

AJAX

 • AJAX = Asynchronous JavaScript and XML
 • AJAX omogućava da se osveži deo web stranice tako što stranica u pozadini sa serverom razmeni malu količinu podataka
 • Kako AJAX radi?

AJAX

 • AJAX koristi kombinaciju sledećih standarda:
  • Objekt XMLHttpRequest za asinhronu razmenu podataka sa serverom
  • JavaScript/DOM za prikazivanje/interakciju sa podacima
  • CSS za oblikovanje podataka
  • XML se često koristi za format podataka koji se prenose
 • AJAX i PHP - primer
  • HTML dokument za primer
   • <html>
        <head>
            <script>
                function showHint(str) {
                    if (str.length==0) { 
                        document.getElementById("txtHint").innerHTML="";
                        return;
                    }
                    var xmlhttp=new XMLHttpRequest();
                    xmlhttp.onreadystatechange=function() {
                        if (xmlhttp.readyState==4 && xmlhttp.status==200) {
                            document.getElementById("txtHint").innerHTML=xmlhttp.responseText;
                        }
                    }
                    xmlhttp.open("GET","gethint.php?q="+str,true);
                    xmlhttp.send();
                }
            </script>
        </head>
        <body>
            <p><b>Start typing a name in the input field below:</b></p>
            <form> 
                First name: <input type="text" onkeyup="showHint(this.value)">
            </form>
            <p>Suggestions: <span id="txtHint"></span></p>
        </body>
    </html>
   • Ako je input polje prazno (str.length==0) showHint() funkcija briše sadržaj txtHint elementa i završava rad
   • Ako input polje nije prazno showHint() radi sledeće:
    • Kreira XMLHttpRequest objekat
    • Kreira funkciju koja će se izvršiti kad odgovor servera bude spreman
    • šalje zahtev dokumentu na serveru
    • Parametar q je dodat URL-u zajedno sa sadržajem input polja
  • PHP dokument za primer
   • <?php
        $a[]="Natasa";
        $a[]="Sofija";
        $a[]="Sladjana";
        $a[]="Maja";
        $a[]="Miljana";
        $a[]="Jovana";
        $a[]="Aleksandra";
        $a[]="Olivera";
        $a[]="Valentina";
        $a[]="Luka";
        $a[]="Zeljko";
        $a[]="Mirko";
        $a[]="Nikola";
        $a[]="Nenad";
        $a[]="Svetislav";
        $a[]="Nemanja";
        $a[]="Stefan";
        $a[]="Sasa";
        $a[]="Mihajlo";
        $a[]="Filip";
        $a[]="Miladin";
        $q=$_REQUEST["q"]; $hint="";
        if ($q !== "") {
            $q=strtolower($q); $len=strlen($q);
            foreach($a as $name) {
                if (stristr($q, substr($name,0,$len))) {
                    if ($hint==="") {
                        $hint=$name;
                    } else {
                        $hint .= ", $name";
                    }
                }
            }
        }
        echo $hint==="" ? "no suggestion" : $hint;
    ?>
 • AJAX i MySQL baza podataka - primer
  • HTML dokument za primer
   • <html>
        <head>
            <script>
                function showUser(str) {
                    if (str=="") {
                        document.getElementById("txtHint").innerHTML="";
                        return;
                    }
                    if (window.XMLHttpRequest) {
                        xmlhttp=new XMLHttpRequest();
                    } else {
                        xmlhttp=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
                    }
                    xmlhttp.onreadystatechange=function() {
                        if (xmlhttp.readyState==4 && xmlhttp.status==200) {
                            document.getElementById("txtHint").innerHTML=xmlhttp.responseText;
                        }
                    }
                    xmlhttp.open("GET","getuser.php?q="+str,true);
                    xmlhttp.send();
                }
            </script>
        </head>
        <body>
            <form>
                <select name="users" onchange="showUser(this.value)">
                    <option value="">Select a person:</option>
                    <option value="1">Peter Griffin</option>
                    <option value="2">Lois Griffin</option>
                    <option value="3">Joseph Swanson</option>
                    <option value="4">Glenn Quagmire</option>
                </select>
            </form>
            <br>
            <div id="txtHint"><b>Person info will be listed here.</b></div>
        </body>
    </html>
   • Funkcija showUser() radi sledeće:
    • Proverava da li je odabrana osoba
    • Kreira XMLHttpRequest objekat
    • Kreira funkciju koja će se izvršiti kad bude spreman odgovor od servera
    • Šalje zahtev datoteci na serveru
    • Parametar q je dodat URL-u zajedno sa sadržajem padajuće liste
  • PHP dokument za primer
   • <?php
        $q = intval($_GET['q']);
        $con = mysqli_connect('localhost','peter','abc123','my_db');
        if (!$con) {
            die('Could not connect: ' . mysqli_error($con));
        }
        mysqli_select_db($con,"ajax_demo");
        $sql="SELECT * FROM user WHERE id = '".$q."'";
        $result = mysqli_query($con,$sql);
        echo "<table border='1'>
            <tr>
                <th>Firstname</th>
                <th>Lastname</th>
                <th>Age</th>
                <th>Hometown</th>
                <th>Job</th>
            </tr>";
        while($row = mysqli_fetch_array($result)) {
            echo "<tr>";
            echo "<td>" . $row['FirstName'] . "</td>";
            echo "<td>" . $row['LastName'] . "</td>";
            echo "<td>" . $row['Age'] . "</td>";
            echo "<td>" . $row['Hometown'] . "</td>";
            echo "<td>" . $row['Job'] . "</td>";
            echo "</tr>";
        }
        echo "</table>";
        mysqli_close($con);
    ?>
   • Kada se pošalje upit iz JavaScript-a PHP datoteci desi se sledeće:
    • PHP otvori konekciju ka MySQL serveru
    • Tražena osoba se pronađe
    • Kreira se HTML tabela, popuni se podacima i pošalje nazad u txtHint element
 • AJAX i XML - primer
  • HTML dokument za primer
   • <html>
        <head>
            <script>
                function showCD(str) {
                    if (str=="") {
                        document.getElementById("txtHint").innerHTML="";
                        return;
                    }
                    if (window.XMLHttpRequest) {
                        xmlhttp=new XMLHttpRequest();
                    } else {
                        xmlhttp=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
                    }
                    xmlhttp.onreadystatechange=function() {
                        if (xmlhttp.readyState==4 && xmlhttp.status==200) {
                            document.getElementById("txtHint").innerHTML=xmlhttp.responseText;
                        }
                    }
                    xmlhttp.open("GET","getcd.php?q="+str,true);
                    xmlhttp.send();
                }
            </script>
        </head>
        <body>
            <form>
                Select a CD:
                    <select name="cds" onchange="showCD(this.value)">
                        <option value="">Select a CD:</option>
                        <option value="Bob Dylan">Bob Dylan</option>
                        <option value="Bonnie Tyler">Bonnie Tyler</option>
                        <option value="Dolly Parton">Dolly Parton</option>
                    </select>
            </form>
            <div id="txtHint"><b>CD info will be listed here...</b></div>
        </body>
    </html>
   • Funkcija showCD() radi sledeće:
    • Proveri da li je odabran CD
    • Kreira XMLHttpRequest objekat
    • Kreira funkciju koja će se izvršiti kad bude spreman odgovor od servera
    • Šalje zahtev datoteci na serveru
    • Parametar q je dodat URL-u zajedno sa sadržajem padajuće liste
  • PHP dokument za primer
   • <?php
    $q=$_GET["q"];

    $xmlDoc = new DOMDocument();
    $xmlDoc->load("cd_catalog.xml");

    $x=$xmlDoc->getElementsByTagName('ARTIST');

    for ($i=0; $i<=$x->length-1; $i++) {
      //Process only element nodes
      if ($x->item($i)->nodeType==1) {
        if ($x->item($i)->childNodes->item(0)->nodeValue == $q) {
          $y=($x->item($i)->parentNode);
        }
      }
    }

    $cd=($y->childNodes);

    for ($i=0;$i<$cd->length;$i++) { 
      //Process only element nodes
      if ($cd->item($i)->nodeType==1) {
        echo("<b>" . $cd->item($i)->nodeName . ":</b> ");
        echo($cd->item($i)->childNodes->item(0)->nodeValue);
        echo("<br>");
      }
    }
    ?>
   • Kada se pošalje CD upit iz JavaScript-a PHP datoteci desi se sledeće:
    • PHP kreira XML DOM objekat
    • Pronađu se svi <artist> elementi koji imaju ime poslato iz JavaScript-a
    • Prikažu se informacije o albumu tako što se smeste u txtHint element
 • AJAX živa pretraga - primer
  • HTML dokument za primer
   • <html>
        <head>
            <script>
                function showResult(str) {
                    if (str.length==0) { 
                        document.getElementById("livesearch").innerHTML="";
                        document.getElementById("livesearch").style.border="0px";
                        return;
                    }
                    if (window.XMLHttpRequest) {
                        xmlhttp=new XMLHttpRequest();
                    } else {
                        xmlhttp=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
                    }
                    xmlhttp.onreadystatechange=function() {
                        if (xmlhttp.readyState==4 && xmlhttp.status==200) {
                            document.getElementById("livesearch").innerHTML=xmlhttp.responseText;
                            document.getElementById("livesearch").style.border="1px solid #A5ACB2";
                        }
                    }
                    xmlhttp.open("GET","livesearch.php?q="+str,true);
                    xmlhttp.send();
                }
            </script>
        </head>
        <body>
            <form>
                <input type="text" size="30" onkeyup="showResult(this.value)">
                <div id="livesearch"></div>
            </form>
        </body>
    </html>
   • Ako je input polje prazno (str.length==0) showHint() funkcija briše sadržaj livesearch elementa i završava rad
   • Ako input polje nije prazno showHint() radi sledeće:
    • Kreira XMLHttpRequest objekat
    • Kreira funkciju koja će se izvršiti kad odgovor servera bude spreman
    • šalje zahtev dokumentu na serveru
    • Parametar q je dodat URL-u zajedno sa sadržajem input polja
  • PHP dokument za primer
   • <?php
        $xmlDoc=new DOMDocument();
        $xmlDoc->load("links.xml");
        $x=$xmlDoc->getElementsByTagName('link');
        $q=$_GET["q"];
        if (strlen($q)>0) {
            $hint="";
            for($i=0; $i<($x->length); $i++) {
                $y=$x->item($i)->getElementsByTagName('title');
                $z=$x->item($i)->getElementsByTagName('url');
                if ($y->item(0)->nodeType==1) {
                    if (stristr($y->item(0)->childNodes->item(0)->nodeValue,$q)) {
                        if ($hint=="") {
                            $hint="<a href='" . 
                            $z->item(0)->childNodes->item(0)->nodeValue . "' target='_blank'>" . 
                            $y->item(0)->childNodes->item(0)->nodeValue . "</a>";
                        } else {
                            $hint=$hint . "<br /><a href='" . 
                            $z->item(0)->childNodes->item(0)->nodeValue .  "' target='_blank'>" . $y->item(0)->childNodes->item(0)->nodeValue . "</a>";
                        }
                    }
                }
            }
        }
        if ($hint=="") {
            $response="no suggestion";
        } else {
            $response=$hint;
        }
        echo $response;
    ?>
   • Ukoliko postoji tekst koji je poslat iz JavaScript-a (strlen($q) > 0) dešava se sledeće:
    • Učitava se XML datoteka u novi XML DOM objekat
    • Prolazi se kroz sve <title> elemente da bi se pronašli pogoci prema tekstu poslatom iz JavaScript-a
    • Postavlja se ispravan url i title promenljivoj $response, ako je pronađeno više od jednog pogotka svi se dodaju promenljivoj
    • Ako nema pogodaka, promenljiva $response se postavlja na "no suggestion"
 • AJAX RSS čitač - primer
  • HTML dokument za primer
   • <html>
        <head>
            <script>
                function showRSS(str) {
                    if (str.length==0) { 
                        document.getElementById("rssOutput").innerHTML="";
                        return;
                    }
                    if (window.XMLHttpRequest) {
                        xmlhttp=new XMLHttpRequest();
                    } else {
                        xmlhttp=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
                    }
                    xmlhttp.onreadystatechange=function() {
                        if (xmlhttp.readyState==4 && xmlhttp.status==200) {
                            document.getElementById("rssOutput").innerHTML=xmlhttp.responseText;
                        }
                    }
                    xmlhttp.open("GET","getrss.php?q="+str,true);
                    xmlhttp.send();
                }
            </script>
        </head>
        <body>
            <form>
                <select onchange="showRSS(this.value)">
                    <option value="">Select an RSS-feed:</option>
                    <option value="Google">Google News</option>
                    <option value="NBC">NBC News</option>
                </select>
            </form>
            <br>
            <div id="rssOutput">RSS-feed will be listed here...</div>
        </body>
    </html>
   • Funkcija showCD() radi sledeće:
    • Proveri da li je odabran CD
    • Kreira XMLHttpRequest objekat
    • Kreira funkciju koja će se izvršiti kad bude spreman odgovor od servera
    • Šalje zahtev datoteci na serveru
    • Parametar q je dodat URL-u zajedno sa sadržajem padajuće liste
  • PHP dokument za primer
   • <?php
        $q=$_GET["q"];
        if($q=="Google") {
            $xml=("http://news.google.com/news?ned=us&topic=h&output=rss");
        } elseif($q=="NBC") {
            $xml=("http://rss.msnbc.msn.com/id/3032091/device/rss/rss.xml");
        }
        $xmlDoc = new DOMDocument();
        $xmlDoc->load($xml);
        $channel=$xmlDoc->getElementsByTagName('channel')->item(0);
        $channel_title = $channel->getElementsByTagName('title')->item(0)->childNodes->item(0)->nodeValue;
        $channel_link = $channel->getElementsByTagName('link')->item(0)->childNodes->item(0)->nodeValue;
        $channel_desc = $channel->getElementsByTagName('description')->item(0)->childNodes->item(0)->nodeValue;     echo("<p><a href='" . $channel_link  . "'>" . $channel_title . "</a>");
        echo("<br>");
        echo($channel_desc . "</p>");
        $x=$xmlDoc->getElementsByTagName('item');
        for ($i=0; $i<=2; $i++) {
            $item_title=$x->item($i)->getElementsByTagName('title')->item(0)->childNodes->item(0)->nodeValue;
            $item_link=$x->item($i)->getElementsByTagName('link')->item(0)->childNodes->item(0)->nodeValue;
            $item_desc=$x->item($i)->getElementsByTagName('description')->item(0)->childNodes->item(0)->nodeValue;
            echo ("<p><a href='" . $item_link . "'>" . $item_title . "</a>");
            echo ("<br>");
            echo ($item_desc . "</p>");
        }
    ?>
   • Kada se pošalje zahtev za RSS feed iz JavaScript-a dešava se sledeće:
    • Proveri se koji feed je selektovan
    • Kreira se novi XML DOM objekat
    • Učita se RSS dokument u xml promenljivu
    • Izvade se i prikažu elementi liste kanala
    • Izvade se i prikažu elementi liste stavki
 • AJAX anketa
  • HTML dokument za primer
   • <html>
        <head>
            <script>
                function getVote(int) {
                    if (window.XMLHttpRequest) {
                        xmlhttp=new XMLHttpRequest();
                    } else {
                        xmlhttp=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
                    }
                    xmlhttp.onreadystatechange=function() {
                        if (xmlhttp.readyState==4 && xmlhttp.status==200) {
                            document.getElementById("poll").innerHTML=xmlhttp.responseText;
                        }
                    }
                    xmlhttp.open("GET","poll_vote.php?vote="+int,true);
                    xmlhttp.send();
                }
            </script>
        </head>
        <body>
            <div id="poll">
                <h3>Do you like PHP and AJAX so far?</h3>
                <form>
                    Yes:
                    <input type="radio" name="vote" value="0" onclick="getVote(this.value)">
                    <br>No:
                    <input type="radio" name="vote" value="1" onclick="getVote(this.value)">
                </form>
            </div>
         </body>
    </html>
   • Funkcija getVote() radi sledeće:
    • Kreira XMLHttpRequest objekat
    • Kreira funkciju koja će se izvršiti kad bude spreman odgovor od servera
    • Šalje zahtev datoteci na serveru
    • Parametar vote je dodat URL-u zajedno sa vrednošću opcije yes ili opcije no
  • PHP dokument za primer
   • <?php
        $vote = $_REQUEST['vote'];
        $filename = "poll_result.txt";
        $content = file($filename);
        $array = explode("||", $content[0]);
        $yes = $array[0];
        $no = $array[1];
        if ($vote == 0) {
            $yes = $yes + 1;
        }
        if ($vote == 1) {
            $no = $no + 1;
        }
        $insertvote = $yes."||".$no;
        $fp = fopen($filename,"w");
        fputs($fp,$insertvote);
        fclose($fp);
    ?>
    <h2>Result:</h2>
    <table>
        <tr>
            <td>Yes:</td>
            <td>
                <img src="/poll.gif" width='<?php echo(100*round($yes/($no+$yes),2)); ?>'
    height='20'> <?php echo(100*round($yes/($no+$yes),2)); ?>%
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td>No:</td>
            <td>
                <img src="/poll.gif" width='<?php echo(100*round($no/($no+$yes),2)); ?>' height='20'> <?php echo(100*round($no/($no+$yes),2)); ?>%
            </td>
        </tr>
    </table>
   • Kada se pošalje vrednost iz JavaScript-a dešava se sledeće:
    • Pokupi se sadržaj datoteke poll_result.txt
    • Sadržaj datoteke se smesti u promenljivu i doda se jedan odabranoj promenljivoj
    • Upiše se rezultat u datoteku poll_result.txt
    • Ispiše se grafički prikaz rezultata ankete
   • Tekstualna datoteka poll_result.txt izgleda ovako - 0||0 gde je prvi broj broj Yes glasova, a drugi No glasova

 

Vi ste ovde: Home Predavanja Četvrta godina Informatički smer - Web dizajn 05 - Osnove PHP-a