05 - Osnove PHP-a

Šta je PHP?

Šta je PHP datoteka?

Šta PHP može da radi?

Sintaksa

Komentari

Mala i velika slova

Promenljive

Naredbe echo i print

Tipovi podataka

String funkcije

Konstante

Operatori

Uslovni izrazi

While petlje

For petlje

Funkcije

Nizovi

Superglobalne promenljive

Forme

Višedimenzioni nizovi

Datum i vreme

Umeranje datoteka - Include/require

Rad sa datotekama

Kolačići

Sesije

E-mail

Obrada grešaka

Obrada izuzetaka

Filter

MySQL

XML Expat parser

XML DOM parser

SimpleXML

AJAX

AJAX