06 - Osnove SQL-a

Šta je SQL?

 • SQL = Structured Query Language
 • SQL je standardni jezik za pristup i manipulaciju bazama podataka

Šta SQL radi?

 • Izvršava upite nad bazom podataka
 • Preuzima podatke iz baze podataka
 • Umeće zapise u bazu podataka
 • Menja zapise u bazi podataka
 • Briše zapise iz baze podataka
 • Kreira nove baze podataka
 • Kreira nove tabele u bazi podataka
 • Kreira uskladištene procedure u bazi podataka
 • Kreira poglede u bazi podataka
 • Postavlja dozvole na tabelama, procedurama i pogledima

Korišćenje SQL-a na sajtu

 • Za izradu sajta koji prikazuje podatke iz baze podataka potrebno je:
  • Program za rad sa relacionim bazama podataka (MS Access, SQL Server, MySQL)
  • Serverski skript jezik, npr. PHP ili ASP
  • SQL za pristup željenim podacima
  • HTML/CSS za sam sajt

SQL sintaksa

 • Tabele
  • Baza podataka sadrži jednu ili više tabela koje se prepoznaju po imenu
  • Tabela je sastavljena od redova podataka (zapisa) i kolona (polja)
 • SQL izraz
  • Većina akcija koje se primenjuju nad bazom podataka vrše se korišćenjem SQL-a
  • SELECT * FROM Customers;
  • SQL ne razlikuje mala i velika slova, ali je uobičajeno da se ključne reči u SQL-u pišu velikim slovima
  • Uglavnom nije obavezno, ali se često svaki SQL izraz završava sa ;
 • Neke važnije naredbe
  • SELECT - Izdvaja podatke iz baze
  • UPDATE - Menja podatke u bazi
  • DELETE - Briše podatke iz baze
  • INSERT INTO - Umeće nove podatke u bazu
  • CREATE DATABASE - Kreira novu bazu podataka
  • ALTER DATABASE - Menja bazu
  • CREATE TABLE - Kreira novu tabelu
  • ALTER TABLE - Menja tabelu
  • DROP TABLE - Briše tabelu
  • CREATE INDEX - Kreira indeks (ključ za pretragu)
  • DROP INDEX - Briše indeks

SELECT

 • SELECT izraz se koristi za izdvajanje podataka iz baze podataka
 • Rezultat se smešta u tabelu rezultata, tzv. result-set
 • SELECT column_name,column_name
  FROM table_name;
 • SELECT * FROM table_name;

SELECT DISTINCT

 • SELECT DISTINCT izraz se koristi za izdvajanje samo međusobno različitih vrednosti
 • SELECT DISTINCT column_name,column_name
  FROM table_name;

WHERE

 • WHERE klauzula se koristi za filtriranje zapisa
 • Pomoću nje se izdvajaju samo oni zapisi koji zadovoljavaju navedeni uslov
 • SELECT column_name,column_name
  FROM table_name
  WHERE column_name operator value;
 • Za tekstualne vrednosti koriste se apostrofi (mada dosta sistema će dozvoliti i navodnike)
 • Operatori
  • = - Jednako
  • <> - Nije jednako, a u nekim verzijama SQL-a koristi se i !=
  • > - Veće od
  • < - Manje od
  • >= - Veće od ili jednako
  • <= - Manje od ili jednako
  • BETWEEN - Između inkluzivnog opsega
  • LIKE - Traži zadati šablon
  • IN - Za nabrajanje više mogućih vrednosti za kolonu

AND i OR

 • Operatori AND i OR se koriste za filtriranje zapisa na osnovu više od jednog uslova
 • AND i OR se mogu i kombinovati korišćenjem zagrada
 • SELECT * FROM Customers
  WHERE Country='Germany'
  AND (City='Berlin' OR City='München');

ORDER BY

 • ORDER BY se koristi za sortiranje rezultata po jednoj ili više kolona
 • Podrazumevani je rastući redosled (ASC), a moguće je zahtevati i opadajući (DESC)
 • SELECT column_name,column_name
  FROM table_name
  ORDER BY column_name,column_name ASC|DESC;

INSERT INTO

 • INSERT INTO izraz se koristi za umetanje novih zapisa u tabelu
 • INSERT INTO table_name
  VALUES (value1,value2,value3,...);
 • INSERT INTO table_name (column1,column2,column3,...)
  VALUES (value1,value2,value3,...);
 • Ako se navede manje kolona/vrednosti one izostavljene će imati vrednost null osim ako nisu Autoincrement polja

UPDATE

 • UPDATE izraz se koristi za menjanje postojećih zapisa u tabeli
 • WHERE klauzula određuje koji će se zapisi menjati, a ako se ona ne koristi menjaju se svi zapisi u tabeli
 • UPDATE table_name
  SET column1=value1,column2=value2,...
  WHERE some_column=some_value;

DELETE

 • DELETE izraz služi za brisanje zapisa u tabeli
 • WHERE klauzula određuje koji će se zapisi brisati, a ako se ona ne koristi brišu se svi zapisi u tabeli
 • DELETE FROM table_name
  WHERE some_column=some_value;
 • DELETE FROM table_name; ili DELETE * FROM table_name;

SQL ubacivanje (Injection)

 • Zlonamerni korisnici mogu da ubace SQL naredbe u SQL izraz korišćenjem polja za unos podataka na stranici
 • Ubačene SQL naredbe tako menjaju SQL izraz da ugrožavaju sigurnost web aplikacije
 • SQL ubacivanje zasnovano na 1=1 je uvek true
  • txtUserId = getRequestString("UserId");
   txtSQL = "SELECT * FROM Users WHERE UserId = " + txtUserId;
  • UserId: 105 or 1=1
  • SELECT * FROM Users WHERE UserId = 105 or 1=1
 • SQL ubacivanje zasnovano na ""="" je uvek true
  • uName = getRequestString("UserName");
   uPass = getRequestString("UserPass");
   sql = "SELECT * FROM Users WHERE Name ='" + uName + "' AND Pass ='" + uPass + "'"
  • uName: " or ""="
   uPass: " or ""="
  • SELECT * FROM Users WHERE Name ="" or ""="" AND Pass ="" or ""=""
 • SQL ubacivanje zasnovano na nanizanim SQL izrazima
  • Većina baza podataka dozvoljava da se više SQL izraza naniže tako što se razdvoje sa ;
  • txtUserId = getRequestString("UserId");
   txtSQL = "SELECT * FROM Users WHERE UserId = " + txtUserId;
  • UserId: 105; DROP TABLE Suppliers
  • SELECT * FROM Users WHERE UserId = 105; DROP TABLE Suppliers
 • Korišćenje SQL parametara radi zaštite od ubacivanja
  • SQL parametri su vrednosti koje se dodaju SQL upitu u toku izvršavanja
  • U SQL izrazu označavaju se sa @
  • $stmt = $dbh->prepare("INSERT INTO Customers (CustomerName,Address,City) 
   VALUES (:nam, :add, :cit)");
   $stmt->bindParam(':nam', $txtNam);
   $stmt->bindParam(':val', $txtAdd);
   $stmt->bindParam(':cit', $txtCit);
   $stmt->execute();

SELECT TOP

 • SELECT TOP klauzula se koristi za ograničavanje broja vraćenih zapisa
 • SELECT TOP number|percent column_name(s)
  FROM table_name;
 • MySQL koristi LIMIT umesto SELECT TOP
 • SELECT column_name(s)
  FROM table_name
  LIMIT number;

LIKE

 • Operator LIKE se koristi u klauzuli WHERE kada se u koloni traži određeni šablon
 • Podržava upotrebu specijalnih znakova
 • SELECT column_name(s)
  FROM table_name
  WHERE column_name LIKE pattern;

SQL specijalni znaci

 • Specijalni znak se može koristiti kao zamena za bilo koji drugi znak/znakove
 • U SQL-u ovi znaci se koriste uz operator LIKE
 • % - Zamena za nula ili više znakova
 • _ - Zamena za jedan znak
 • [charlist] - Skup i opseg znakova za poređenje
 • [^charlist] ili [!charlist] - Uparuje se samo sa znacima koji nisu unutar zagrada

IN

 • Operator IN omogućava da se u klauzuli WHERE navede više vrednosti
 • SELECT column_name(s)
  FROM table_name
  WHERE column_name IN (value1,value2,...);

BETWEEN

 • Operator BETWEEN selektuje vrednosti unutar opsega
 • Vrednosti mogu biti numeričkog, tekstualnog ili datumskog tipa
 • SELECT column_name(s)
  FROM table_name
  WHERE column_name BETWEEN value1 AND value2;
 • SELECT * FROM Orders
  WHERE OrderDate BETWEEN #07/04/1996# AND #07/09/1996#;
 • Za negaciju se koristi NOT BETWEEN operator
 • Da li se granične vrednosti uključuju u rezultat zavisi od baze podataka!

SQL alijasi

 • SQL alijasi se koriste da privremeno promene ime tabeli ili koloni u tabeli
 • Obično se koriste kada:
  • Više od jedne tabele se koriste u upitu
  • Koriste se funkcije u upitu
  • Imena kolona su dugačka ili teško razumljiva
  • Dve ili više kolona se kombinuju zajedno
 • Ako ime sadrži razmake koriste se navodnici ili srednje zagrade
 • SELECT column_name(s)
  FROM table_name AS alias_name;
 • SELECT column_name AS alias_name
  FROM table_name;
 • SELECT CustomerName, Address+', '+City+', '+PostalCode+', '+Country AS Address
  FROM Customers;

SQL spojevi (Joins)

 • SQL spojevi se koriste za kombinovanje redova iz dve ili više tabela na osnovu zajedničkog polja
 • Vrste spojeva
  • INNER JOIN - Vraća one redove u kojima zajednička vrednost postoji u obe spojene tabele
  • LEFT JOIN - Vraća sve redove iz prve tabele u odredbi FROM SQL naredbe i samo one redove iz druge tabele u kojima polje spajanja sadrži vrednosti zajedničke za obe tabele
  • RIGHT JOIN - Vraća sve redove iz druge tabele u odredbi FROM SQL naredbe i samo one redove iz prve tabele u kojima polje spoja sadrži vrednosti zajedničke za obe tabele
  • FULL JOIN - Vraća sve redove gde polje sadrži vrednost u jednoj od tabela
 • INNER JOIN
  • SELECT column_name(s)
   FROM table1
   INNER JOIN table2
   ON table1.column_name=table2.column_name;
  • SELECT column_name(s)
   FROM table1
   JOIN table2
   ON table1.column_name=table2.column_name;

inner join

 • LEFT JOIN
  • SELECT column_name(s)
   FROM table1
   LEFT JOIN table2
   ON table1.column_name=table2.column_name;
  • SELECT column_name(s)
   FROM table1
   LEFT OUTER JOIN table2
   ON table1.column_name=table2.column_name;

left join

 • RIGHT JOIN
  • SELECT column_name(s)
   FROM table1
   RIGHT JOIN table2
   ON table1.column_name=table2.column_name;
  • SELECT column_name(s)
   FROM table1
   RIGHT OUTER JOIN table2
   ON table1.column_name=table2.column_name;

right join

 • FULL JOIN
  • SELECT column_name(s)
   FROM table1
   FULL OUTER JOIN table2
   ON table1.column_name=table2.column_name;

full join

UNION

 • Operator UNION kombinuje rezultate dva ili više SELECT izraza
 • SELECT column_name(s) FROM table1
  UNION
  SELECT column_name(s) FROM table2;
 • Operator UNION ALL dozvoljava da se vrednosti ponavljaju više puta
 • SELECT column_name(s) FROM table1
  UNION ALL
  SELECT column_name(s) FROM table2;

SELECT INTO

 • Izraz SELECT INTO kopira podatke iz jedne tabele i umeće ih u novu tabelu
 • Nova tabela se formira sa imenima i tipovima kolona kako je definisano u SELECT izrazu, a ako se želi drugačije treba koristiti klauzulu AS
 • SELECT *
  INTO newtable [IN externaldb]
  FROM table1;
 • SELECT column_name(s)
  INTO newtable [IN externaldb]
  FROM table1;

INSERT INTO SELECT

 • Izraz INSERT INTO SELECT kopira podatke iz jedne tabele i umeće ih u postojeću tabelu
 • INSERT INTO table2
  SELECT * FROM table1;
 • INSERT INTO table2
  (column_name(s))
  SELECT column_name(s)
  FROM table1;

CREATE DATABASE

 • Izraz CREATE DATABASE se koristi za kreiranje nove baze podataka
 • CREATE DATABASE dbname;

CREATE TABLE

 • Izraz CREATE TABLE se koristi za kreiranje nove tabele u bazi podataka
 • CREATE TABLE table_name
  (
  column_name1 data_type(size),
  column_name2 data_type(size),
  column_name3 data_type(size),
  ....
  );
  • column_name - Ime kolone u tabeli
  • data_type - Određuje koji tip podataka se može smestiti u kolonu
  • size - Maksimalna dužina podataka u koloni

SQL ograničenja (Constraints)

 • SQL ograničenja se koriste da se definišu pravila za podatke u tabeli
 • Ograničenja se navode prilikom kreiranja tabele (CREATE TABLE) ili prilikom njenog menjanja (ALTER TABLE)
 • CREATE TABLE table_name
  (
  column_name1 data_type(size) constraint_name,
  column_name2 data_type(size) constraint_name,
  column_name3 data_type(size) constraint_name,
  ....
  );
 • Vrste ograničenja
  • NOT NULL - Kolona ne može da sadrži NULL vrednost
  • UNIQUE - Obezbeđuje da svaki red u koloni mora imati jednistvenu vrednost
  • PRIMARY KEY - Kombinacija NOT NULL i UNIQUE, obezbeđuje da kolona, ili kombinacija više kolona, ima jedinstvenu vrednost što olakšava i ubrzava pronalaženje određenog zapisa u tabeli
  • FOREIGN KEY - Obezbeđuje referencijalni integritet podatak u jednoj tabeli koji se uparuju sa vrednostima u drugoj tabeli
  • CHECK - Obezbeđuje da vrednost u koloni ispunjava određeni uslov
  • DEFAULT - Definiše podrazumevanu vrednost polja za slučaj da nije navedna vrednost
 • NOT NULL
  • Ovo ograničenje praktično znači da se za određeno polje uvek mora navesti vrednost pri umetanju novog zapisa ili prilikom menjanja zapisa
  • CREATE TABLE PersonsNotNull
   (
   P_Id int NOT NULL,
   LastName varchar(255) NOT NULL,
   FirstName varchar(255),
   Address varchar(255),
   City varchar(255)
   )
 • UNIQUE
  • CREATE TABLE Persons
   (
   P_Id int NOT NULL,
   LastName varchar(255) NOT NULL,
   FirstName varchar(255),
   Address varchar(255),
   City varchar(255),
   UNIQUE (P_Id)
   )
  • CREATE TABLE Persons
   (
   P_Id int NOT NULL,
   LastName varchar(255) NOT NULL,
   FirstName varchar(255),
   Address varchar(255),
   City varchar(255),
   CONSTRAINT uc_PersonID UNIQUE (P_Id,LastName)
   )
  • ALTER TABLE Persons
   ADD UNIQUE (P_Id)
  • ALTER TABLE Persons
   ADD CONSTRAINT uc_PersonID UNIQUE (P_Id,LastName)
  • ALTER TABLE Persons
   DROP INDEX uc_PersonID
 • PRIMARY KEY
  • Većina tabela treba da ima primarni ključ i svaka treba da ima samo jedan primarni ključ
  • CREATE TABLE Persons
   (
   P_Id int NOT NULL,
   LastName varchar(255) NOT NULL,
   FirstName varchar(255),
   Address varchar(255),
   City varchar(255),
   PRIMARY KEY (P_Id)
   )
  • CREATE TABLE Persons
   (
   P_Id int NOT NULL,
   LastName varchar(255) NOT NULL,
   FirstName varchar(255),
   Address varchar(255),
   City varchar(255),
   CONSTRAINT pk_PersonID PRIMARY KEY (P_Id,LastName)
   )
  • ALTER TABLE Persons
   ADD PRIMARY KEY (P_Id)
  • ALTER TABLE Persons
   ADD CONSTRAINT pk_PersonID PRIMARY KEY (P_Id,LastName)
  • ALTER TABLE Persons
   DROP PRIMARY KEY
 • FOREIGN KEY
  • FOREIGN KEY iz jedne tabele pokazuje na PRIMARY KEY u drugoj tabeli
  • FOREIGN KEY ograničenje se koristi da se spreče akcije koje mogu da prekinu veze između tabela
  • FOREIGN KEY ograničenje onemogućava da se nevažeći podatak unese u tu kolonu jer on mora da bude jedna od vrednosti koja postoji u koloni na koji pokazuje spoljni ključ
  • CREATE TABLE Orders
   (
   O_Id int NOT NULL,
   OrderNo int NOT NULL,
   P_Id int,
   PRIMARY KEY (O_Id),
   FOREIGN KEY (P_Id) REFERENCES Persons(P_Id)
   )
  • CREATE TABLE Orders
   (
   O_Id int NOT NULL,
   OrderNo int NOT NULL,
   P_Id int,
   PRIMARY KEY (O_Id),
   CONSTRAINT fk_PerOrders FOREIGN KEY (P_Id)
   REFERENCES Persons(P_Id)
   )
  • ALTER TABLE Orders
   ADD FOREIGN KEY (P_Id)
   REFERENCES Persons(P_Id)
  • ALTER TABLE Orders
   ADD CONSTRAINT fk_PerOrders
   FOREIGN KEY (P_Id)
   REFERENCES Persons(P_Id)
  • ALTER TABLE Orders
   DROP FOREIGN KEY fk_PerOrders
 • CHECK
  • Ukoliko se podesi CHECK ograničenje na jednoj koloni onda ono dozvoljava samo određene vrednosti u toj koloni
  • Ukoliko se podesi CHECK ograničenje na tabeli onda je moguće ograniči vrednosti u jednoj koloni na osnovu vrednosti u drugim kolonama
  • CREATE TABLE Persons
   (
   P_Id int NOT NULL,
   LastName varchar(255) NOT NULL,
   FirstName varchar(255),
   Address varchar(255),
   City varchar(255),
   CHECK (P_Id>0)
   )
  • CREATE TABLE Persons
   (
   P_Id int NOT NULL,
   LastName varchar(255) NOT NULL,
   FirstName varchar(255),
   Address varchar(255),
   City varchar(255),
   CONSTRAINT chk_Person CHECK (P_Id>0 AND City='Sandnes')
   )
  • ALTER TABLE Persons
   ADD CHECK (P_Id>0)
  • ALTER TABLE Persons
   ADD CONSTRAINT chk_Person CHECK (P_Id>0 AND City='Sandnes')
  • ALTER TABLE Persons
   DROP CHECK chk_Person
 • DEFAULT
  • CREATE TABLE Persons
   (
   P_Id int NOT NULL,
   LastName varchar(255) NOT NULL,
   FirstName varchar(255),
   Address varchar(255),
   City varchar(255) DEFAULT 'Sandnes'
   )
  • CREATE TABLE Orders
   (
   O_Id int NOT NULL,
   OrderNo int NOT NULL,
   P_Id int,
   OrderDate date DEFAULT GETDATE()
   )
  • ALTER TABLE Persons
   ALTER City SET DEFAULT 'SANDNES'
  • ALTER TABLE Persons
   ALTER City DROP DEFAULT

CREATE INDEX

 • CREATE INDEX izraz se koristi za kreiranje indeksa za tabelu
 • Indeksi omogućavaju da se podaci brzo pronađu bez potrebe za pretragom cele tabele
 • Korisnici ne vide indekse, oni se samo koriste da ubrzaju pretragu/upite
 • Menjanje podataka u tabeli sa indeksima traje duže nego bez njih, zato je preporuka da se indeksi kreiraju samo na kolonama (i tabelama) koje će se često pretraživati
 • CREATE INDEX index_name
  ON table_name (column_name)
 • CREATE UNIQUE INDEX se koristi za indekse koji ne dozvoljavaju ponavljanje vrednosti
 • CREATE UNIQUE INDEX index_name
  ON table_name (column_name)

DROP

 • Izraz DROP se koristi za brisanje indeksa, tabela i baza podataka
 • ALTER TABLE table_name DROP INDEX index_name
 • DROP TABLE table_name
 • DROP DATABASE database_name
 • TRUNCATE TABLE se koristi kada se želi samo brisanje podataka unutar tabele, a ne cele tabele
  • TRUNCATE TABLE table_name

ALTER TABLE

 • Izraz ALTER TABLE se koristi za dodavanje, brisanje ili menjanje kolona u postojećoj tabeli
 • Dodavanje kolone
  • ALTER TABLE table_name
   ADD column_name datatype
 • Brisanje kolone
  • ALTER TABLE table_name
   DROP COLUMN column_name
 • Promena tipa podataka za kolonu
  • ALTER TABLE table_name
   MODIFY COLUMN column_name datatype

AUTO INCREMENT polje

 • AUTO INCREMENT omogućava generisanje jedinstvenog broja kada se dodaje novi zapis u tabelu
 • Podrazumevano je da AUTO INCREMENT vrednost počinje od 1 i povećava se za po 1 za svaki nowi zapis
 • CREATE TABLE Persons
  (
  ID int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  LastName varchar(255) NOT NULL,
  FirstName varchar(255),
  Address varchar(255),
  City varchar(255),
  PRIMARY KEY (ID)
  )
 • Ako je potrebno da AUTO INCREMENT počne od neke druge vrednosti može se iskoristiti:
  • ALTER TABLE Persons AUTO_INCREMENT=100

SQL pogledi (Views)

 • Pogled je virtuelna tabela zasnovana na rezultatu SQL izraza
 • Kreiranje pogleda
  • CREATE VIEW view_name AS
   SELECT column_name(s)
   FROM table_name
   WHERE condition
 • Ažuriranje pogleda
  • CREATE OR REPLACE VIEW view_name AS
   SELECT column_name(s)
   FROM table_name
   WHERE condition
 • Brisanje pogleda
  • DROP VIEW view_name

SQL datumske funkcije

 • Najteži deo u radu sa datumima je da se obezbedi da je format datuma koji se umeće isti kao format datuma u nekoj koloni u tabeli
 • Jednostavnija varijanta je dok podaci sadrže samo datum, stvari se komplikuju kad se doda i vreme
 • MySQL datumske funkcije:
  • NOW() - Vraća tekući datum i vreme
  • CURDATE() - Vraća tekući datum
  • CURTIME() - Vraća tekuće vreme
  • DATE() - Izdvaja datum iz datumskog ili datumski/vremenskog izraza
  • EXTRACT() - Izdvaja jedan deo datuma/vremena
  • DATE_ADD() - Dodaje određeni vremenski interval datumu
  • DATE_SUB() - Oduzima određeni vremenski interval datumu
  • DATEDIFF() - Vraća broj dana između dva datuma
  • DATE_FORMAT() - Prikazuje datum/vreme u različitim formatima
 • MySQL datumski tipovi podataka
  • DATE - Format YYYY-MM-DD
  • DATETIME - Format YYYY-MM-DD HH:MM:SS
  • TIMESTAMP - Format YYYY-MM-DD HH:MM:SS
  • YEAR - Format YYYY ili YY

NULL vrednosti

 • NULL vrednost predstavlja nedostatak nepoznatog podatka
 • Ako je kolona u tabeli opciona moguće je dodati novi i izmeniti postojeći zapis bez navođenja vrednosti za tu kolonu, pa će ona biti sačuvana sa vrednošću NULL
 • NULL nije isto kao i nula i ne mogu se porediti
 • IS NULL
  • Izdvajaju se zapisi koji imaju NULL vrednost
  • SELECT LastName,FirstName,Address FROM Persons
   WHERE Address IS NULL
 • IS NOT NULL
  • Izdvajaju se zapisi koji imaju vrednost različitu od NULL
  • SELECT LastName,FirstName,Address FROM Persons
   WHERE Address IS NOT NULL

NULL funkcije

 • Potrebno je da se nekako definiše kako se tretiraju NULL vrednosti pri izračunavanju izraza
 • SELECT ProductName,UnitPrice*(UnitsInStock+IFNULL(UnitsOnOrder,0))
  FROM Products
 • SELECT ProductName,UnitPrice*(UnitsInStock+COALESCE(UnitsOnOrder,0))
  FROM Products

MySQL tipovi podataka

 • Tekst
  • CHAR(size) - String fiksne dužine, može da sadrži slova, cifre i specijalne znakove, najviše 255 znakova
  • VARCHAR(size) - String promenljive dužine, može da sadrži slova, cifre i specijalne znakove, najviše 255 znakova, ako se navede više od toga pretvara se u TEXT
  • TINYTEXT - String maksimalne dužine 255 zankova
  • TEXT - String maksimalne dužine 65.535 zankova
  • BLOB - Binary Large OBjects, čuva do 65.535 bajtova podataka
  • MEDIUMTEXT - String maksimalne dužine 16.777.215 znakova
  • MEDIUMBLOB - Binary Large OBjects, čuva do 16.777.215 bajtova podataka
  • LONGTEXT - String maksimalne dužine 4.294.967.295 znakova
  • LONGBLOB - Binary Large OBjects, čuva do 4.294.967.295 bajtova podataka
  • ENUM(x,y,z,etc.) - Za unos liste mogućih vrednosti, može se navesti do 65.535 vrednosti; ako se unese vrednost koja nije u listi u tabelu se upiše prazna vrednost
  • SET - Slično kao ENUM osim što SET može da sadrži do 64 stavke i može da čuva više od jedne vrednosti
 • Numeričke vrednosti - navodi se maksimalan broj cifri i decimala
  • TINYINT(size) - od -128 do 127, odnosno od 0 do 255 UNSIGNED
  • SMALLINT(size) - od -32768 do 32767, odnosno od 0 do 65535 UNSIGNED
  • MEDIUMINT(size) - od -8388608 do 8388607, odnosno od 0 to 16777215 UNSIGNED
  • INT(size) - od -2147483648 do 2147483647, odnosno od 0 do 4294967295 UNSIGNED
  • BIGINT(size) - od -9223372036854775808 do 9223372036854775807, odnosno od 0 do 18446744073709551615 UNSIGNED
  • FLOAT(size,d) - Mali broj sa pokretnim zarezom
  • DOUBLE(size,d) - Veliki broj sa pokretnim zarezom
  • DECIMAL(size,d) - DOUBLE sačuvan kao string omogućavajući fiksni zarez
 • Datum
  • DATE() - Datum, format YYYY-MM-DD, od '1000-01-01' do '9999-12-31'
  • DATETIME() - Kombinacija datuma i vremena, format YYYY-MM-DD HH:MM:SS, od '1000-01-01 00:00:00' do '9999-12-31 23:59:59'
  • TIMESTAMP() - Vremenska oznaka, vrednosti se čuvaju kao broj sekundi od '1970-01-01 00:00:00' UTC, format YYYY-MM-DD HH:MM:SS, od '1970-01-01 00:00:01' UTC do '2038-01-09 03:14:07' UTC
  • TIME() - Vreme, format HH:MM:SS, od '-838:59:59' do '838:59:59'
  • YEAR() - Godina sa dve ili četiri cifre, od 1901 do 2155 ili od 70 do 69 (1970 do 2069)

SQL funkcije

 • Agregatne funkcije vraćaju jednu vrednost izračunatu na osnovu vrednosti u koloni
  • AVG() - Prosečna vrednost
  • COUNT() - Broj redova
  • FIRST() - Prva vrednost
  • LAST() - Poslednja vrednost
  • MAX() - Najveća vrednost
  • MIN() - Najmanja vrednost
  • SUM() - Suma vrednosti
 • Skalarne funkcije vraćaju jednu vrednost na osnovu unete vrednosti
  • UCASE() - Pretvara polje u velika slova
  • LCASE() - Pretvara polje u mala slova
  • MID() - Izdbaja znakove iz tekstualnog polja
  • LEN() - Dužina tekstualnog polja
  • ROUND() - Zaokružuje numeričko polje na zadati broj deciala
  • NOW() - Tekući sistemski datum i vreme
  • FORMAT() - Formatira način prikaza polja
 • AVG()
  • SELECT AVG(column_name) FROM table_name
 • COUNT()
  • SELECT COUNT(column_name) FROM table_name;
  • SELECT COUNT(*) FROM table_name;
  • SELECT COUNT(DISTINCT column_name) FROM table_name;
 • FIRST()
  • SELECT FIRST(column_name) FROM table_name;
  • U MySQL-u mora zaobilazni način:
   • SELECT column_name FROM table_name
    ORDER BY column_name ASC
    LIMIT 1;
 • LAST()
  • SELECT LAST(column_name) FROM table_name;
  • U MySQL-u mora zaobilazni način:
   • SELECT column_name FROM table_name
    ORDER BY column_name DESC
    LIMIT 1;
 • MAX()
  • SELECT MAX(column_name) FROM table_name;
 • MIN()
  • SELECT MIN(column_name) FROM table_name;
 • SUM()
  • SELECT SUM(column_name) FROM table_name;
 • GROUP BY izraz se koristi zajedno sa agregatnim funkcijama da bi se krupisao rezultat po jednoj ili više kolona
  • SELECT column_name, aggregate_function(column_name)
   FROM table_name
   WHERE column_name operator value
   GROUP BY column_name;
 • HAVING klauzula je uvedena jer WHERE nije moguće koristiti na agregatnim funkcijama
  • SELECT column_name, aggregate_function(column_name)
   FROM table_name
   WHERE column_name operator value
   GROUP BY column_name
   HAVING aggregate_function(column_name) operator value;
 • UCASE()
  • SELECT UCASE(column_name) FROM table_name;
 • LCASE()
  • SELECT LCASE(column_name) FROM table_name;
 • MID()
  • SELECT MID(column_name,start[,length]) AS some_name FROM table_name;
 • LEN()
  • SELECT LEN(column_name) FROM table_name;
 • ROUND()
  • Često DBMS umesto očekivanog koristi zaokruživanje na najbliži paran broj (11,3->12)
  • SELECT ROUND(column_name,decimals) FROM table_name;
 • NOW()
  • SELECT NOW() FROM table_name;
 • FORMAT()
  • SELECT FORMAT(column_name,format) FROM table_name;

 

Vi ste ovde: Home Predavanja Četvrta godina Informatički smer - Web dizajn 06 - Osnove SQL-a