01 - Osnove HTML-a

Šta je HTML?

 • HTML je jezik za opisivanje web strana
 • HTML - Hyper Text Markup Language
 • Markup language je skup markup tagova

HTML tagovi

  • Tag je ključna reč okružena sa < i >, npr. <html>
  • Tagovi su najčešće u paru, npr. <b> i </b>
  • Prvi je start tag (opening tag), a drugi end tag (closing tag)
  • Ne razlikuju se velika i mala slova – preporuka je mala

HTML dokument = Web strana

 • Web browser čita HTML dokument i prikazuje ga kao web stranu
 • Primer:
  • <!DOCTYPE html>
   <html>
       <head>
       </head>
       <body>
           <h1>...</h1>    
           <p>...</p>
       </body>
   </html>
 • Ime HTML dokumenta se završava sa .htm ili .html
 • Za pregled u browser-u VIEW -> SOURCE / PAGE SOURCE

HTML elementi (Elements)

 • HTML element je sve od start taga do end taga
 • Neki HTML elementi nemaju sadržaj i zatvaraju se u start tagu
 • Većina HTML elemenata mogu da i maju dodatne atribute
 • Mogu se ugnježdavati (!)

HTML atributi (Attributes)

 • Atributi obezbeđuju dodatne informacije o elementu
 • Uvek se navode u start tagu
 • Pišu se u obliku imeatributa="vrednostatributa"

HTML naslovi (Headings)

 • Koriste se tagovi <h1> do <h6>
 • <h1>Naslov</h1>
 • Važnost pravilne upotrebe naslova

HTML pasusi (Paragraphs) / prelomi reda (Line Breaks)

 • Koriste se tagovi <p> i <br />
 • <p>prvi red<br />drugi red</p>

HTML veze (Links)

 • Koristi se tag <a>
  • <a href="http://skola.kraguljac.com/">Klikni ovde</a>
 • Veza može pokazivati na bilo koji resurs na netu - HTML stranu, sliku, zvučnu ili video datoteku...
 • Target atribut određuje gde se otvara link
  • <a href="http://skola.kraguljac.com/" target="_blank">Klikni ovde</a>
 • Name atribut određuje imenovano sidro u HTML dokumentu
  • <a name="mesto">nešto</a>
  • <a href="#mesto">Klikni ovde</a>
 • Slanje mail-a
  • href="mailto:Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.?Subject=PredmetPoruke"

HTML slike (Images)

 • Koristi se tag <img>
  • <img src="/slika.jpg" />
 • Alt atribut određuje alternativni tekst za sliku
  • <img src="/slika.gif" alt="Opis slike" />
 • Podešavanje širine / visine
  • Atributi width i height

HTML linije (Lines)

 • Koristi se tag <hr />

HTML komentari (Comments)

 • Piše se u obliku <!-- Tekst komentara -->

Beline

 • Browser uklanja dodatne razmake i dodatne prazne linije u toku prikazivanja strane
 • Bilo koji broj praznih linija, kao i bilo koji broj razmaka se računaju kao jedan razmak

HTML formatiranje teksta

 • Koriste se tagovi za formatiranje (Formatting Tags):
  • <b> - podebljani (bold) tekst
  • <big> - veća slova
  • <em> - naglašen tekst
  • <i> - kurziv (italic) tekst
  • <small> - manja slova
  • <strong> - jača sloba, podebljani tekst
  • <sub> - indeks
  • <sup> - eksponent
  • <ins> - umetnuti tekst
  • <del> - obrisani tekst
  • <code> - računarski kod
  • <kbd> - tekst sa tastature
  • <samp> - primer računarskog koda
  • <tt> - telegrafski (teletype) tekst
  • <var> - promenljiva
  • <pre> - preformatirani tekst
  • <abbr> - skraćenica
  • <acronym> - skraćenica (akronim)
  • <address> - adresa
  • <bdo> - smer teksta
  • <blockquote> - duži navod
  • <q> - kraći navod
  • <cite> - citat
  • <dfn> - definicija

HTML zaglavlje (Head)

 • <head> je kontejner za elemente zaglavlja - <title>, <style>, <meta>, <link>, <script>, <noscript> i <base>
 • <title> - Definiše naslov dokumenta koji se koristi i za bookmark i prikaz rezultata na pretraživaču
 • <base> - Određuje osnovni URL za sve relativne linkove na stranici
 • <link> - Veza ka eksternim sadržajima koji se ugrađuju u stranicu
 • <style> - Definisanje stilova za elemente koji se koriste na stranici
 • <meta> - Razni dodatni podaci o stranici - description, keywords, author, last modified
  • <meta name="author" content="Pera Peric">
 • <script> - Definisanje skriptova koji će se koristiti na stranici

HTML stilovi (Styles)

 • Stilovi obezbeđuju univerzalan način za doterivanje HTML elemenata
 • Mogu se primeniti direktno na HTML element korišćenjem style atributa ili indirektno pomoću posebne CSS datoteke
 • Primeri:
  • Boja pozadine - <body style="background-color:yellow">
  • Font, boja, veličina - <p style="font-family:courier new; color:red; font-size:20px">
  • Poravnanje - <h1 style="text-align:center">

HTML tabele (Tables)

 • Koriste se sledeći tagovi:
  • <table> - za tabelu
  • <tr> - za red
  • <td> - za ćeliju
  • <th> - za ćelije u zaglavlju
  • <caption> - za naslov (odmah iz table taga)
 • Sadržaj ćelije može biti tekst, slike, liste, pasusi, forme, horizontalne linije, tabele...
 • Atributi (bolje je da se koristi CSS, tj. atribut style):
  • border - određuje okvir
  • colspan - spaja kolone
  • rowspan - spaja redove
  • cellpadding - dodaje prostor oko sadržaja ćelija
  • cellspacing - dodaje prostor između ćelija
  • bgcolor – postavlja boju pozadine
  • background – postavlja sliku kao pozadinu
  • width/height – postavljaju širinu/visinu u px ili %
  • align – određuje poravnanje sadržaja
 • Da bi tabela očuvala pravilnu strukturu u prazne ćelije treba staviti &nbsp;

HTML liste (Lists)

 • Nenumerisana lista (Unordered List)
  • Počinje <ul> tagom
  • Svaka stavka počinje <li> tagom
  • Atribut type:
   • square - kvadrat
   • circle - krug
   • disc - disk
 • Numerisana liste (Ordered List)
  • Počinje <ol> tagom
  • Svaka stavka počinje <li> tagom
  • Atribut type:
   • A - velika slova
   • a - mala slova
   • I - rimski brojevi
   • i - mali rimski brojvi
   • 1 - normalna numeracija (podrazumevano)
  • Atribut start (ol) - Promena početnog znaka liste
  • Atribut value (li) - Promena početnog znaka liste
 • Lista definicija (Definition List)
  • <dl> - lista definicija
  • <dt> - pojam
  • <dd> - definicija pojma
 • Ugnježdene liste

HTML forme (Forms)

 • Sadrže polja (ili dugmad) koja korisnik može da popuni traženim podacima ili učini izbor između više ponuđenih opcija i unetu informaciju vrati vlasniku stranice
 • Forma je oblast koja sadrži elemente forme koji omogućavaju korisniku unos informacija:
  • Tekst polja (text fields)
  • Tekst oblasti (textarea fields)
  • Padajući meniji (drop-down menus)
  • Radio dugmad (radio buttons)
  • Polja za potvrdu (checkboxes)
  • itd.
 • <form> tag označava formu
 • <input> tag označava element za unos
  • tekst polje – <input type="text" name="ime" />
   • size – dužina polja za tekst
   • maxlength – maksimalan broj karaktera koji se mogu uneti u polje
   • value – početni tekst
  • tekst polje za lozinku – <input type="password" name="ime" />
  • radio dugme – <input type="radio" name="ime" value="vrednost" />
   • checked – ako postoji, radio dugme je odmah selektovano
  • polje za potvrdu – <input type="checkbox" name="ime" value="vrednost" />
   • checked – ako postoji, polje za potvrdu je odmah selektovano
 • Tekst oblast – <textarea name="ime">Početni tekst</textarea>
  • col – broj kolona
  • row – broj vrsta (redova)
  • wrap – da li se tekst prelama
 • Padajuća lista
  • <select name="ime">
  • <option value="vrednost">tekst opcije</option>
   • selected="selected" – odmah selektovana opcija
  • size="veličina" – pravi običnu listu
  • multiple – selekcija više stavki u običnoj listi
 • Polje za biranje datoteka
  • <input type="file" name="ime" />
  • size – dužina polja za tekst
  • maxlength – maksimalan broj karaktera koji se mogu uneti u polje
  • accept – tip fajla koji je dozvoljeno izabrati
   • image/gif, text/plain, application/pdf...
 • Action atribut forme i Submit dugme
  • <form action="program.asp" method="get"><br />Username:<br /><input type="text" name="ime" /><br /><input type="submit" value="Posalji" /><br /></form>
 • Reset dugme
  • <input type=“reset" value=“Obrisi">
 • <fieldset> – skupovi polja, za grupisanje srodnih stavki
  • <legend> - naslov za grupu polja

HTML Iframe

 • Služi da se prikaže stranica/sadržaj unutar stranice
 • <iframe src="/URL"></iframe>
 • <iframe src="/demo_iframe.htm" width="200" height="200"></iframe>
 • iframe kao target za link
  • <iframe src="/nesto.html" name="iframe_ime"></iframe>
   <p><a href="http://www.kraguljac.com" target="iframe_ime">Klikni ovde</a></p>

HTML slike kao mape

 • Atribut usemap – definiše koja se mapa koristi
  • <img src="/slika.gif" usemap="#imemape" />
 • <map> – definiše mapu
  • <map name="imemape">
 • <area> – definiše oblast na mapi (slici) koja se koristi kao link
  • <area shape="rect" coords="0,0,82,126" href="/strana.htm" alt="tekst" />
  • Atribut shape – određuje oblik aktivne oblasti
   • rect – pravougaonik
   • circle – krug
   • poly – poligon
  • Atribut coords – određuje koordinate ključnih tačaka oblasti
   • rect – x1,y1,x2,y2
   • circle – x,y,radius
   • poly – x1,y1,x2,y2,..,xn,yn
   • gornji levi ugao slike je 0,0
  • Atribut href – određuje odredište za link
  • Atribut nohref – određuje da oblast nema pridružen link
  • Atribut target – određuje gde se otvara link
  • Atribut alt – određuje alt tekst za oblast

HTML entiteti i simboli

 • Rezervisani znakovi u HTML-u se moraju zameniti entitetima
 • Znaci kojih nema na tastaturi se takođe često menjaju entitetima
 • &ime_entiteta; ili &#kod_entiteta;
 • Dijakritički znaci, akcenti
  • a&#768; - à
  • a&#769; - á
  • a&#770; - â
  • a&#771; - ã
  • O&#768; - Ò
  • O&#769; - Ó
  • O&#770; - Ô
  • O&#771; - Õ
 • Neki češće korišćeni znaci
  • &nbsp; - &#160; - neprelamajući razmak
  • &lt; - &#60; - manje od
  • &gt; - &#62; - veće od
  • &amp; - &#38; - ampersand
  • &cent; - &#162; - cent
  • &pound; - &#163; - funta
  • &yen; - &#165; - jen
  • &euro; - &#8364; - evro
  • &copy; - &#169; - kopirajt
  • &reg; - &#174; - registrovana oznaka
  • &sum; - &#8721; - suma

HTML kodiranje (Character Set)

 • HTML4
  • <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=UTF-8">
 • HTML5
  • <meta charset="UTF-8">

HTML Uniform Resource Locator - URL

 • scheme://host.domain:port/path/filename
 • scheme - Definiše vrstu Internet servisa
  • http - HyperText Transfer Protocol
  • https - Secure HyperText Transfer Protocol
  • ftp - File Transfer Protocol
  • file - Lokalna datoteka
 • host - Definiše host za domen (za http je www)
 • domain - Definiše ime Internet domena (npr. w3schools.com)
 • port - Broj porta na hostu (za http je 80)
 • path - Putanja na serveru (ako nije navedeno dokument je u korenom direktorijumu sajta)
 • filename - Ime dokumenta/resursa

HTML5

 • HTML5 je najnoviji standard za HTML
 • <!DOCTYPE html>
  <html>
      <head>
          <meta charset="UTF-8">
          <title>Title of the document</title>
      </head>
      <body>
          Sadrzaj dokumenta...
      </body>
  </html>
 • U odnosu na HTML4 neki elementi su ukinuti, a dodato je dosta elemenata za grafiku, medije, forme, geografsku poziciju korisnika...
 • Novi elemnti za strukturu dokumenta
  • <header> - zaglavlje celog dokumenta ili odeljka
  • <main> - Glavni sadržaj dokumenta
  • <nav> - Navigacija na stranici, meni
  • <section> - Odeljak u dokumentu, tematski deo dokumenta, obučno ima svoj naslov
  • <article> - Nezavistan sadržaj na stranici (post na forumu, blog post, vest, komentar...)
  • <aside> - Sadržaj koji prati glavni sadržaj, sajdbar
  • <figure> - Poseban sadržaj unutar glavnog sadržaja (ilistracija, dijagram, fotografija, listing...)
  • <figcaption> - Natpis za <figure>, postavlja se iznad ili ispod
  • <footer> - Podnožje celog dokumenta ili odeljka
  • <details> - Dodatni detalji koje korisnik može da vidi ili sakrije
  • <summary> - Vidljivo zaglavlje za element <details>
  • <mark> - Označeni/istaknuti tekst
  • <time> - Datum/vreme
  • Da bi ovo radilo korektno u starijim pregledačima stavlja se
   • header, section, footer, aside, nav, main, article, figure { display: block; }
  • Da bi ikako radilo u starijim IE stavlja se
   • <!--[if lt IE 9]>
        <script src="/html5shiv.js"></script>
    <![endif]-->
   • HTML5 Shiv se preuzima sa code.google.com/p/html5shiv/
 • Novi tipovi polja za unos
  • color - Odabir boje
   • Odaberi omiljenu boju: <input type="color" name="favcolor">
  • date - Odabir datuma
   • Rodjendan: <input type="date" name="bday">
  • datetime - Unos datuma i vremena sa vremenskom zonom
   • Rodjendan (datum i vreme): <input type="datetime" name="bdaytime">
  • datetime-local - Unos datuma i vremena bez vremenske zone
   • Rodjendan (datum i vreme): <input type="datetime-local" name="bdaytime">
  • email - Mejl uz kontrolu unosa
   • E-mail: <input type="email" name="email">
  • month - Odabir meseca i godine
   • Vazenje kartice (mesec i godina): <input type="month" name="cartvalid">
  • number - Unos numeričke vrednosti uz ograničenja vezana za tip
   • Kolicina (izmedju 1 i 5): <input type="number" name="quantity" min="1" max="5">
   • Ograničenja - max, min, step (korak), value (podrazumevana vrednost)
  • range - Broj unutar zadatog opsega uz ograničenja za tip
   • <input type="range" name="points" min="1" max="10">
  • search - Polje za pretragu (ponaša se kao tekstualno polje)
   • Google pretraga: <input type="search" name="googlesearch">
  • tel - Unos telefonskog broja
   • Telefon: <input type="tel" name="usrtel">
  • time - Odabir vremena
   • Odaberite vreme: <input type="time" name="usr_time">
  • url - Unos URL adrese uz validaciju pri slanju podataka sa forme
   • Omiljeni sajt: <input type="url" name="homepage">
  • week - Odabir sedmice i godine
   • Godisnji odmor: <input type="week" name="week_year">
 • Novi elementi za forme
  • <datalist> - Lista predefinisanih vrednosti za polje za unos, omogućava automatsko kompletiranje unosa
   • <input list="browsers">
    <datalist id="browsers">
        <option value="Internet Explorer">
        <option value="Firefox">
        <option value="Chrome">
        <option value="Opera">
        <option value="Safari">
    </datalist>
  • <keygen> - Omogućava sigurnu autentifikaciju korisnika
  • <output> - Prikaz rezultata izračunavanja
   • <form oninput="x.value=parseInt(a.value)+parseInt(b.value)">0
        <input type="range" id="a" value="50">100 +
        <input type="number" id="b" value="50">=
        <output name="x" for="a b"></output>
    </form>
 • Novi atributi za forme
  • Za <form> element:
   • autocomplete - Popunjavanje na osnovu ranije unetih vrednosti, vrednost je on ili off
    • <form action="demo_form.asp" autocomplete="on">
   • novalidate - Logički atribut, ako je naveden ne radi se validacija vrednosti unetih u polja
    • <form action="demo_form.asp" novalidate>
  • Za <input> element:
   • autocomplete - Popunjavanje na osnovu ranije unetih vrednosti, vrednost je on ili off, radi za text, search, url, tel, email, password, datepickers, range i color
    • <input type="email" name="email" autocomplete="off">
   • autofocus - Logički atribut, ako je naveden polje automatski dobija fokus po učitavanju stranice
    • <input type="text" name="fname" autofocus>
   • form - Definiše kojim sve formama pripada polje za unos
   • formaction - Definiše akciju različitu od podrazumevane akcije za formu, radi za type="submit" i type="image"
    • <input type="submit" formaction="demo_admin.asp" value="Submit as admin">
   • formenctype - Definiše vrstu kodiranja rezličitu od podrazumevanog kodiranja za formu, radi za type="submit" i type="image", a samo za forme sa method="post"
    • <input type="submit" formenctype="multipart/form-data" value="Submit as Multipart/form-data">
   • formmethod - Definiše metod za slanje podataka sa forme različit od podrazumevanog metoda za formu, radi za type="submit" i type="image"
    • <input type="submit" formmethod="post" formaction="demo_post.asp" value="Submit using POST">
   • formnovalidate - Logički atribut, ako je naveden forma se šalje bez validacije
    • <input type="submit" formnovalidate value="Submit without validation">
   • formtarget - Navodi gde će se prikazati rezultat slanja podataka sa forme različto od podrazumevanog za formu, radi za type="submit" i type="image"
    • <input type="submit" formtarget="_blank" value="Submit to a new window">
   • height and width - Definiše visinu i širinu u <input type="image"> radi rezervisanja mesta za sliku pri učitavanju
    • <input type="image" src="/img_submit.gif" alt="Submit" width="48" height="48">
   • list - Povezuje polje za unos sa predefinisanom listom
   • min i max - Definišu najmanju i najveću dozvoljenu vrednost za polje za unos, rade za number, range, date, datetime, datetime-local, month, time i week
   • multiple - Logički atribut, ako je naveden korisnik može da unese više od jedne vrednosti u polje za unos, radi za email i file
    • Odaberite slike: <input type="file" name="img" multiple>
   • pattern - Definiše regularni izraz za validaciju vrednosti u polju za unos
    • <input type="text" name="country_code" pattern="[A-Za-z]{3}" title="Three letter country code">
   • placeholder - Savet o vrednosti koja se unosi, stoji u polju pre unosa vrednosti, radi za text, search, url, tel, email i password
    • <input type="text" name="fname" placeholder="First name">
   • required - Logički atribut, ako je naveden označava polje sa obaveznom vrednošću, radi za text, search, url, tel, email, password, date pickers, number, checkbox, radio i file
    • <input type="text" name="usrname" required>
   • step - Korak pri odabiru vrednosti, radi za number, range, date, datetime, datetime-local, month, time i week
    • <input type="number" name="points" step="3">
 • Canvas
  • <canvas> je kontejner za crtanje grafike "u letu" korišćenjem skriptova
  • To je pravougaona oblast na stranici
  • Podrazumevano je da nema okvir i sadržaj, ali se to može menjati pomoću CSS-a
  • Moguće je da postoji više ovakvih elemenata na stranici koji se razlikuju po id atributu
  • <canvas id="myCanvas" width="200" height="100"></canvas>
  • Crtanje na kanvasu
   • <script>
        var c = document.getElementById("myCanvas");
        var ctx = c.getContext("2d");
        ctx.fillStyle = "#FF0000";
        ctx.fillRect(0,0,150,75);
    </script>
  • Linija
   • var c = document.getElementById("myCanvas");
    var ctx = c.getContext("2d");
    ctx.moveTo(0,0);
    ctx.lineTo(200,100);
    ctx.stroke();
  • Krug
   • var c = document.getElementById("myCanvas");
    var ctx = c.getContext("2d");
    ctx.beginPath();
    ctx.arc(95,50,40,0,2*Math.PI);
    ctx.stroke();
  • Ispunjeni tekst
   • var c = document.getElementById("myCanvas");
    var ctx = c.getContext("2d");
    ctx.font = "30px Arial";
    ctx.fillText("Hello World",10,50);
  • Konturni tekst
   • var c = document.getElementById("myCanvas");
    var ctx = c.getContext("2d");
    ctx.font = "30px Arial";
    ctx.strokeText("Hello World",10,50);
  • Linearni gradijent
   • var c = document.getElementById("myCanvas");
    var ctx = c.getContext("2d");
    var grd = ctx.createLinearGradient(0,0,200,0);
    grd.addColorStop(0,"red");
    grd.addColorStop(1,"white");
    ctx.fillStyle = grd;
    ctx.fillRect(10,10,150,80);
  • Radijalni gradijent
   • var c = document.getElementById("myCanvas");
    var ctx = c.getContext("2d");
    var grd = ctx.createRadialGradient(75,50,5,90,60,100);
    grd.addColorStop(0,"red");
    grd.addColorStop(1,"white");
    ctx.fillStyle = grd;
    ctx.fillRect(10,10,150,80);
  • Slika na kanvasu
   • var c = document.getElementById("myCanvas");
    var ctx = c.getContext("2d");
    var img = document.getElementById("scream");
    ctx.drawImage(img,10,10);
 • Inline SVG (Scalable Vector Graphics)
  • Koristi se XML format, dakle čist tekst
  • Sve prednosti vektorske grafike
  • Svaki element i atribut u SVG grafici može se animirati
  • Ugradnja SVG grafike direktno na stranicu
   • <svg width="300" height="200">
        <polygon points="100,10 40,198 190,78 10,78 160,198"
        style="fill:lime;stroke:purple;stroke-width:5;fill-rule:evenodd;" />
    </svg>
 • Video
  • <video width="320" height="240" controls>
       <source src="/movie.mp4" type="video/mp4">
       <source src="/movie.ogg" type="video/ogg">
       Your browser does not support the video tag.
   </video>
  • Atribut control prikazuje kontrole play, pause, volume
  • Preporuka je da se uvek navedu željene dimenzije, slično kao i za sliku
  • Tekstualni deo je tu za pregledače koji ne podržavaju prikazivanje videa na ovaj način
  • Od više navedenih <source> elemenata pregledač će iskoristiti prvi koji može
  • Pomoću JavaScript-a se mogu iskoristiti DOM metode i svojstva za upravljanje videom
 • Audio
  • <audio controls>
       <source src="/horse.ogg" type="audio/ogg">
       <source src="/horse.mp3" type="audio/mpeg">
       Your browser does not support the audio element.
   </audio>
 • Geolokacija
  • Koristi se za određivanje lokacije korisnika
  • Zbog privatnosti potrebna je potvrda korisnika
  • Prost primer određivanja lokacije bez obrade grešaka
   • <script>
        var x = document.getElementById("demo");
        function getLocation() {
            if (navigator.geolocation) {
                navigator.geolocation.getCurrentPosition(showPosition);
            } else {
                x.innerHTML = "Geolocation is not supported by this browser.";
            }
        }
        function showPosition(position) {
            x.innerHTML = "Latitude: " + position.coords.latitude + "<br>Longitude: " + position.coords.longitude; 
        }
    </script>
  • Prikaz na mapi korišćenjem nekog od dostupnih servisa, npr. Google map
   • function showPosition(position) {
        var latlon = position.coords.latitude + "," + position.coords.longitude;
        var img_url = "http://maps.googleapis.com/maps/api/staticmap?center="+latlon+"&zoom=14&size=400x300&sensor=false;
        document.getElementById("mapholder").innerHTML = "<img src='"+img_url+"'>";
    }
 • Drag & Drop
  • Make an Element Draggable
   • <img draggable="true">
  • What to Drag - ondragstart and setData()
   • function drag(ev) {
    ev.dataTransfer.setData("Text", ev.target.id);
    }
  • Where to Drop - ondragover
   • event.preventDefault()
  • Do the Drop - ondrop
   • function drop(ev) {
    ev.preventDefault();
    var data = ev.dataTransfer.getData("Text");
    ev.target.appendChild(document.getElementById(data));
    }
 • Web Storage
  • U HTML5 web stranice mogu da čuvaju podatke lokalno u korisničkom pregledaču, ranije su se koristili kolačići za to
  • Koriste se dva objekta:
   • window.localStorage - Podaci se čuvaju bez vremenskog ograničenja
   • code.sessionStorage - Podaci se čuvaju samo za tekuću sesiju, tj. do zatvaranja kartice
  • Parovi ime/vrednost se uvek čuvaju kao stringovi
  • Provera da li pregledač omogućava ovo:
   • if(typeof(Storage) !== "undefined") {
    // Moze da se koristi localStorage/sessionStorage
    } else {
    // Nema podrske za koriscenje
    }
  • Objekat localStorage
   • localStorage.setItem("lastname", "Smith");
    document.getElementById("result").innerHTML = localStorage.getItem("lastname");
   • localStorage.lastname = "Smith";
    document.getElementById("result").innerHTML = localStorage.lastname;
   • localStorage.removeItem("lastname");
  • Objekat sessionStorage
   • Koristi se slično kao localStorage
   • Primer koji broji koliko puta je kliknuto na dugme u toku sesije:
    • if (sessionStorage.clickcount) {
     sessionStorage.clickcount = Number(sessionStorage.clickcount) + 1;
     } else {
     sessionStorage.clickcount = 1;
     }
     document.getElementById("result").innerHTML = "You have clicked the button " +
     sessionStorage.clickcount + " time(s) in this session.";
 • Application Cache
  • Omogućava da se sačuva offline verzija web aplikacije kreiranjem cache manifest datoteke
 • Web Workers
  • Web worker je JavaScript koji radi u pozadini i tako ne umanjuju performanse web stranice
  • Primer:
   • <body>

    <p>Count numbers: <output id="result"></output></p>
    <button onclick="startWorker()">Start Worker</button> 
    <button onclick="stopWorker()">Stop Worker</button>
    <br><br>

    <script>
    var w;

    function startWorker() {
    if(typeof(Worker) !== "undefined") {
    if(typeof(w) == "undefined") {
    w = new Worker("demo_workers.js");
    }
    w.onmessage = function(event) {
    document.getElementById("result").innerHTML = event.data;
    };
    } else {
    document.getElementById("result").innerHTML = "Sorry! No Web Worker support.";
    }
    }

    function stopWorker() { 
    w.terminate();
    }
    </script>

    </body>
 • Server-Sent Events
  • Server-Sent Events omogućavaju web stranici da povuku ažurirane verzije sa servera
 • Multimedija
  • HTML5 podržava kao video format samo MP4, WebM i Ogg
  • HTML5 podržava kao audio format samo MP3, WAV i Ogg
 • Plug-ins
  • Pomoćne aplikacije su mali programi koji dodaju neku funkcionalnost pregledaču - npr. Java apleti i Adobe Flash Player
  • Mogu se koristiti za prikazivanje mapa, skeniranje virusa, proveru prijave na e-banking...
  • <object> element
   • <object width="400" height="50" data="bookmark.swf"></object>
   • Tekst koji se navede između tagova se prikazuje ako pregledač ne podržava <object>
  • <embed> element
   • <embed width="400" height="50" src="/bookmark.swf">
   • Ne zatvara se u tagu
   • Ne može da ima alternativni tekst
 • Sounds / Audio
  • Najzgodnije je obezbediti više varijanti:
   • <audio controls>
        <source src="/horse.mp3" type="audio/mpeg">
        <source src="/horse.ogg" type="audio/ogg">
        <embed height="50" width="100" src="/horse.mp3">
    </audio>
  • Alternativa je da se samo postavi link i da se koristi pomoćna aplikacija
   • <a href="/horse.mp3">Play the sound</a>
 • Videos
  • Najzgodnije je obezbediti više varijanti:
   • <video width="320" height="240" controls>
        <source src="/movie.mp4" type="video/mp4">
        <source src="/movie.ogg" type="video/ogg">
        <object data="movie.mp4" width="320" height="240">
        <embed src="/movie.swf" width="320" height="240">
    </object> 
    </video>
  • Alternativa je da se samo postavi link i da se koristi pomoćna aplikacija
   • <a href="/intro.swf">Play a video file</a>
 • YouTube Videos
  • YouTube iFrame
   • <iframe width="420" height="345" src="http://www.youtube.com/embed/XGSy3_Czz8k"></iframe>
  • YouTube Embedded
   • <embed width="420" height="345" src="http://www.youtube.com/v/XGSy3_Czz8k" type="application/x-shockwave-flash">
Vi ste ovde: Home Predavanja Četvrta godina Informatički smer - Web dizajn 01 - Osnove HTML-a