06 - Naredba uslovnog grananja - IF

Skraćeni oblik naredbe

Pun oblik naredbe

Ako je naredba iza then/else složena (blok) naredba onda se piše sa begin i end

Kad se ispituje više uslova može se napisati:

Else se uvek uparuje sa najbližim then