04 - Rad sa prozorima

Elementi prozora

 • Zaglavlje – levo ikonica i ime, desno 3 dugmeta
 • Glavni meni
  • Izbor stavki menija
   • miš
   • tastatura
   • _ slovo (Alt + _ slovo)
   • direktna prečica sa tastature
 • Traka sa alatkama – toolbar, toolbox
 • Radna površina
 • Scroll bar
 • Statusna linija

Osnovni postupci sa prozorima

 • Promena veličine
 • Pomeranje
 • Privremeno uklanjanje
 • Zatvaranje

 

Pokretanje programa

 • Start meni -> Programs
 • Prečice na desktopu
 • Pravljenje prečice
 • Programi Minesweeper i Calculator

Rad sa više programa/prozora

 • Promena aktivnog
  • klik u prozor
  • klik na dugme
  • Alt + Tab
 • Raspoređivanje
 • Minimizovanje svih

Organizacija podataka u Windows-u

 • Hijerarhijska – folderi i podfolderi
 • My Computer -> Folders
  • +/– za podfoldere
  • radni (tekući) folder
 • Ime foldera/datoteke do 255 znakova, bez \ / : ; , * ? < > |

Koncept "označi pa uradi"

 • Naredbe koje se odmah izvršavanju
  • menja se samo jedna osobina označenih objekata
 • Naredbe za koje se otvara prozor za dijalog
  • menja se više osobina označenih objekata
  • komunicira se sa datotekama na disku

Koncept klipborda

 • Clipboard – zajedničko područje za programe
 • Rad u četiri koraka
  • označavanje objekta koji se kopira/premešta
  • kopiranje na klipbord – Copy/Cut
  • postavljanje tačke umetanja
  • kopiranje sa klipborda na željeno mesto – Paste
 • Office clipboard – 24 mesta

Elementi menija i linija sa alatkama

 • Padajući meni, razdvojene grupe
  • File – rad sa datotekama/dokumentima
   • New – započinjanje novog dokumenta
   • Open – otvaranje postojećeg
   • Save/Save As – snimanje/snimanje pod drugim imenom
   • Close – zatvaranje
   • Page Setup – podešavanje parametara strane
   • Print Preview – pregled pre štampanja
   • Print – štampanje
  • Edit – uređivanje
   • Cut/Copy/Paste – rad sa klipbordom
   • Clear – brisanje označenog dela dokumenta
   • Repeat – ponavljanje prethodne naredbe
   • Undo – poništavanje prethodne naredbe
   • Redo – vraćanje poništene prethodne naredbe
  • View – kontrola prikaza
   • Ruler – postavljanje/uklanjanje lenjira
   • Toolbars – postavljanje/uklanjanje linija sa alatkama
   • izbor načina prikaza dokumenta na ekranu
   • Zoom – podešavanje veličine prikaza
  • Window – rad sa prozorima
  • Help – sistem pomoći
  • Podmeni, ..., sakrivanje nekorišćenih stavki

Linije sa alatkama – najčešće korišćene naredbe

 • moguća su razna prilagođavanja

Druge vrste menija

 • Pomoćni meni
 • Grafički meni
 • ostali
  • Docker
  • Task Pane
Vi ste ovde: Home Predavanja Prva godina Informatički smer - Poslovni paketi i Internet 04 - Rad sa prozorima