04 - Rad sa prozorima

Elementi prozora

Osnovni postupci sa prozorima

 

Pokretanje programa

Rad sa više programa/prozora

Organizacija podataka u Windows-u

Koncept "označi pa uradi"

Koncept klipborda

Elementi menija i linija sa alatkama

Linije sa alatkama – najčešće korišćene naredbe

Druge vrste menija