01 - Početak rada u MATLAB-u

Pokretanje MATLAB-a i njegovi prozori

 • Komandni prozor (Command Window)
 • Grafički prozor (Figure)
 • Prozor za pisanje programa (Editor)
 • Prozor sistema za pomoć (Help)
  • Prozor za pokretanje (Launch Pad Window)
  • Prozor sa prethodnim komandama (Command History)
  • Prozor radnog prostora (Workspace Window)
  • Prozor tekućeg direktorijuma (Current Directory)

Opširnije: 01 - Početak rada u MATLAB-u

02 - Generisanje nizova

Niz (array) – osnovni oblik u kojem MATLAB čuva podatke

Niz je skup brojeva poređanih u redove i/ili kolone

 • Jednodimenzioni – red/kolona (vektor)
 • Dvodimenzionalni – redovi i kolone (matrica)

Generisanje jednodimenzionalnog niza – vektora

 • Vektor vrsta – ime = [el el el el]
 • Vektor kolona – ime = [el; el; el; el] ili sa Enter
 • Vektor sa konstantnim korakom između elemenata
  • ime = [prvi:korak:poslednji]
   • podrazumevani korak je 1
  • ime = linspace(prvi, poslednji, brojelemenata)
   • podrazumevani broj elemenata je 100

Opširnije: 02 - Generisanje nizova

03 - Matematičke operacije sa nizovima

Sabiranje i oduzimanje

 • Nizovi istih dimenzija
 • + ili - svaki odgovarajući element
 • skalar se + ili - od svakog elementa

Množenje nizova

 • A(mxn) * B (nxp) = C(mxp)
 • dot(A,B) -> A(1xn) * B (nx1) = C(1x1) – skalarni proizvod
 • skalar se * sa svakim elementom niza
 • Sistem linearnih jednačina
  • A11*x1 + A12*x2 + A13*x3 = B1
  • A21*x1 + A22*x2 + A23*x3 = B2
  • A31*x1 + A32*x2 + A33*x3 = B3

Opširnije: 03 - Matematičke operacije sa nizovima

04 - Skript datoteke

Pravljenje i snimanje skript datoteke

 • File -> New -> M-file
 • % - početak komentara
 • Snimanje – File -> Save / Save As

Pokretanje skript datoteke

 • U komandnom prozoru – ime datoteke, pa Enter
 • Dugme Run u Editoru – F5
 • Tekući direktorijum
  • Toolbar u komandnom prozoru
  • Naredba cd u komandnom prozoru
   • cd A:
   • cd ('D:\Neki direktorijum')
  • Prozor Current Directory – Desktop -> Current Directory
 • Putanja pretraživanja
 • File -> Set Path

Opširnije: 04 - Skript datoteke

05 - Dvodimenzionalni grafikoni

plot

  • plot(x, y)
  • plot(x, y, 'oznake linije', 'ime svojstva', vrednost svojstva)
  • Oznake linije
   • - puna
   • -- isprekidana
   • : tačkasta
   • -. crta-tačka

Opširnije: 05 - Dvodimenzionalni grafikoni

06 - Funkcije i funkcijske datoteke

Pravljenje i struktura funkcijske datoteke

  • File -> New -> M-file
  • Red sa definicijom funkcije
   • function [izlazni argumenti] = ime_funkcije(ulazni argumenti)
   • Kad je jedan izlazni argument može i bez []
   • Kada nema Izlaznih argumenata može i bez =

Opširnije: 06 - Funkcije i funkcijske datoteke

07 - Programiranje u MATLAB-u

Relacioni operatori

 • true (1) / false (0)
 • =   ==   ~=

Logički vektor – rezultat relacione / logičke operacije

 • Može se koristiti za adresiranje
 • Kad se upotrebi u aritmetičkoj operaciji postaje numerički

Opširnije: 07 - Programiranje u MATLAB-u

08 - Uvod u FLASH

Šta je FLASH?

  • Program za izradu slika za Web
   • Vektorske slike – male i brzo se učitavaju
  • Program za animaciju Web strana
   • Cilj: animacija koja se brzo učitava
   • Youtube

Opširnije: 08 - Uvod u FLASH

09 - Jednostavne tehnike crtanja

Osnove crtanja u FLASH-u

  • Vektorske i bitmapirane (rasterske) slike
   • Crtanje jednostavnih objekata
   • Pravougaonik – Rectangle (R)
    • Zaobljenje uglova – dugme ili strelice gore/dole
   • Linija – Line (N)
   • Elipsa – Oval (O)
   • Olovka – Pencil (Y)
   • Četkica – Brush (B)
   • Edit -> Undo / Redo – Ctrl + Z / Y

Opširnije: 09 - Jednostavne tehnike crtanja

10 - Izrada jednostavne animacije

Principi animacije u FLASH-u

  • Međupokret animira:
   • Grupisane objekte
   • Simbole
   • Tekst koji nije rastavljen

Opširnije: 10 - Izrada jednostavne animacije

11 - Upoznavanje sa alatkama

Upoznajte kutiju sa alatkama

  • Prikazivanje – Window -> Tools (Ctrl + F2)
  • Okna:
   • Tools
   • View
   • Colors
   • Options

Opširnije: 11 - Upoznavanje sa alatkama

12 - Upotreba vremenske ose

Funkcionisanje vremenske ose

 • Četvrta dimenzija – vreme
 • Elementi vremenske ose:
   • Slojevi (Layers)
    • Prikazivanje / Sakrivanje (Show / Hide)
    • Zaključavanje / Otključavanje (Lock / Unlock)
    • Prikaz kontura (Show as Outline)
    • Umetanje sloja (Insert Layer)
    • Dodavanje pomoćnog sloja sa putanjom kretanja (Add Motion Guide)
    • Umetanje direktorijuma sa slojevima (Insert Layer Folder)
    • Brisanje sloja (Delete Layer)

  Opširnije: 12 - Upotreba vremenske ose

Vi ste ovde: Home Predavanja Treća godina Informatički smer - Praktikum I