04 - Skript datoteke

Pravljenje i snimanje skript datoteke

 • File -> New -> M-file
 • % - početak komentara
 • Snimanje – File -> Save / Save As

Pokretanje skript datoteke

 • U komandnom prozoru – ime datoteke, pa Enter
 • Dugme Run u Editoru – F5
 • Tekući direktorijum
  • Toolbar u komandnom prozoru
  • Naredba cd u komandnom prozoru
   • cd A:
   • cd ('D:\Neki direktorijum')
  • Prozor Current Directory – Desktop -> Current Directory
 • Putanja pretraživanja
 • File -> Set Path

Globalne promenljive

 • Komandni prozor / skript datoteke

Unošenje promenljivih u skript datoteku

 • Definisanje promenljive i dodela vrednosti u skript datoteci
 • Definisanje promenljive i dodela vrednosti u komandnom prozoru
 • Definisanje promenljive u skript datoteci i i dodela vrednosti u toku izvršavanja
  • ime_promenljive = input('Poruka za komandni prozor')
  • String promenljiva
   • ime_promenljive = input('Poruka') pa se promenljiva zadaje sa 'nešto'
   • ime_promenljive = input('Poruka','s') pa promenljiva bez '

Izlazne komande

 • disp
  • disp(ime_promenljive)
  • disp('tekst kao znakovni niz')
  • Svaki disp – jedna promenljiva u jednom redu
 • fprintf
  • Prikaz na ekranu ili upis u datoteku
  • Ne prelazi se automatski u novi red
  • Prikaz teksta
   • fprintf('tekst kao znakovni niz')
   • Za prelazak u novi red - \n
   • Za Backspace - \b
   • Za Tab - \t
  • Prikaz teksta i numeričkih podataka
   • fprintf('tekst %-5.2f dodatni tekst',ime_promenljive)
   • Indikator
    • - – poravnanje broja uz levu ivicu
    • + – piše + ili – ispred broja
    • 0 – dodaje nule ako je broj kraći od polja
   • Širina polja i preciznost
   • Znak konverzije
    • e – eksponencijalna notacija sa malim e
    • E – eksponencijalna notacija sa velikim E
    • f – fiksna decimalna tačka
    • g – kraća od notacija e ili f
    • G – kraća od notacija E ili f
    • i – ceo broj
  • Može i više promenljivih u tekstu
  • fprintf je vektorizovana komanda – povlači podatke po kolonama

Uvoženje i izvoženje podataka

 • Excel
  • xlsread('ime_datoteke')
  • xlswrite('ime_datoteke','ime_promenljive')
 • Čarobnjak Import – File -> Import Data
Vi ste ovde: Home Predavanja Treća godina Informatički smer - Praktikum I 04 - Skript datoteke