01 - Tip string

String predstavlja niz simbola

Deklaracija string promenljivih

 • promenljiva: string[maksimalna dužina stringa];
 • promenljiva: string; (podrazumevana maksimalna dužina stringa je 255 znakova)

Nulti bajt, tj. element stringa sa indeksom 0, sadrži dužinu stringa

Opširnije: 01 - Tip string

02 - Datoteke (files)

Datotečni tip

 • file of tip
 • var DatotecnaPromenljiva: file of tip;

Povezivanje datotečne promenljive sa fizičkom datotekom

 • assign(DatotecnaPromenljiva,ImeDatoteke)
 • ImeDatoteke - 'file.dat', 'C:\nesto\file.dat', 'CON', 'LPT1', 'PRN'

Opširnije: 02 - Datoteke (files)

03 - Dinamičke promenljive

Kreiraju se i uništavaju u toku izvršavanja programa

Pristupa im se samo pomoću pokazivačkih promenljivih

  • Pokazivačke promenljive
  • Pokazuju na drugu promenljivu, tj. sadrže adresu memorijske lokacije u kojoj se čuva dinamička promenljiva
  • var pokazivackapromenljiva: ^tip;

Opširnije: 03 - Dinamičke promenljive

04 - Jednostruko ulančana lista

Primer programa koji žonglira jednostruko ulančanu listu:

program ju_lista;
type
 pok=^slog;
 slog=record
  ime:string[20];
  sled:pok;
 end;
var
 lista:pok;
 brisanje:string[20];
 jos:char;

Opširnije: 04 - Jednostruko ulančana lista

05 - Jednostruko ulančana kružna lista

Primer programa koji žonglira jednostruko ulančanu kružnu listu:

program juk_lista;
type
 lista=^slog;
 slog=record
     inf:integer;
     sled:lista;
    end;
var
 l:lista;
 k:integer;

Opširnije: 05 - Jednostruko ulančana kružna lista

06 - Dvostruko ulančana lista

Primer programa koji žonglira dvostruko ulančanu listu:

program du_lista;
type
 pok=^slog;
 slog=record
  ime:string[20];
  le, de:pok;
 end;
var
 l,d:pok;
 levodesno:char;
 brisanje:string[20];

Opširnije: 06 - Dvostruko ulančana lista

07 - Stek

Primer programa koji žonglira stek:

program stek;
type
 stekpok=^slog;
 slog= record
     ime: string[20];
     sled: stekpok;
    end;
var
 vrh: stekpok;

Opširnije: 07 - Stek

08 - Red

Primer programa koji žonglira red:

program redovi;
type
 redpok = ^slog;
 slog = record
      ime: string[20];
      sled: redpok;
     end;
var
 red, poslednji: redpok;

Opširnije: 08 - Red

09 - Objektno orijentisano programiranje

Osnovni principi OOP

 • Enkapsulacija
  • podaci i funkcije/procedure za rad sa tim podacima
  • novi tip podataka – klasa
  • ograničavanje pristupa
 • Nasleđivanje
  • hijerarhija klasa
 • Polimorfizam
  • isti metod deluje na sve klase u hijerarhiji, ali različito

Opširnije: 09 - Objektno orijentisano programiranje

Vi ste ovde: Home Predavanja Treća godina Informatički smer - Programski jezici