06 - Dvostruko ulančana lista

Primer programa koji žonglira dvostruko ulančanu listu:

program du_lista;
type
 pok=^slog;
 slog=record
  ime:string[20];
  le, de:pok;
 end;
var
 l,d:pok;
 levodesno:char;
 brisanje:string[20];
procedure dodaj(var l,d:pok; gde:char);
var
 i:string[20];
 tmp:pok;
begin
 write('Unesite ime: ');
 readln(i);
 if l=nil then begin
  new(l);
  l^.ime:=i;
  l^.le:=nil;
  l^.de:=nil;
  d:=l;
  end
 else
  case gde of
   'l','L': begin
         tmp:=l;
         new(l);
         l^.ime:=i;
         l^.le:=nil;
         l^.de:=tmp;
         tmp^.le:=l;
        end;
   'd','D': begin
         tmp:=d;
         new(d);
         d^.ime:=i;
         d^.de:=nil;
         d^.le:=tmp;
         tmp^.de:=d;
        end;
  end;
end;

procedure ispis(l,d:pok);
begin
 writeln('Sledi ispis liste:');
 if l=nil then
  writeln('Lista je prazna')
 else
  while l<>nil do begin
   writeln(l^.ime);
   l:=l^.de;
  end;
end;

procedure brisi(var l,d:pok; trazi:string);
var
 nasao:boolean;
 tmp:pok;
begin
 nasao:=false;
 tmp:=l;
 while not(nasao) and (tmp<>nil) do
  if tmp^.ime=trazi then
   nasao:=true
  else
   tmp:=tmp^.de;
 if nasao then begin
  if tmp^.le<>nil then
   tmp^.le^.de:=tmp^.de
  else
   l:=tmp^.de;
  if tmp^.de<>nil then
   tmp^.de^.le:=tmp^.le
  else
   d:=tmp^.de;
  dispose(tmp);
 end;
end;

begin {glavni program}
 l:=nil;
 d:=nil;
 levodesno:='l';
 while levodesno in ['l','L','d','D'] do begin
  dodaj(l,d,levodesno);
  write('Zelite li da unesete element levo ili desno? (L/D) ');
  readln(levodesno);
 end;
 writeln;
 ispis(l,d);
 writeln;
 write('Koji element brisem? ');
 readln(brisanje);
 brisi(l,d,brisanje);
 writeln;
 ispis(l,d);
 writeln;
 write('Kraj programa (pritisnite ENTER)');
 readln;
end.
Vi ste ovde: Home Predavanja Treća godina Informatički smer - Programski jezici 06 - Dvostruko ulančana lista