04 - Jednostruko ulančana lista

Primer programa koji žonglira jednostruko ulančanu listu:

program ju_lista;
type
 pok=^slog;
 slog=record
  ime:string[20];
  sled:pok;
 end;
var
 lista:pok;
 brisanje:string[20];
 jos:char;
procedure dodaj(var l:pok);
var
 i:string[20];
 tmp:pok;
begin
 write('Unesite ime: ');
 readln(i);
 tmp := l;
 new(l);
 l^.ime:=i;
 l^.sled:=tmp;
end;

procedure ispis(l:pok);
begin
 writeln('Sledi ispis liste:');
 if l=nil then
  writeln('Lista je prazna')
 else
  while l<>nil do begin
   writeln(l^.ime);
   l:=l^.sled;
  end;
end;

procedure brisi(var l:pok; trazi:string);
var
 nasao:boolean;
 tmp,tmp1:pok;
begin
 nasao:=false;
 tmp:=l;
 while not(nasao) and (tmp<>nil) do
  if tmp^.ime=trazi then
   nasao:=true
  else
   tmp:=tmp^.sled;
 if nasao then begin
  if tmp=l then
   l:=l^.sled
  else begin
   tmp1:=l;
   while tmp1^.sled <> tmp do
    tmp1:=tmp1^.sled;
   tmp1^.sled:=tmp^.sled;
  end;
  dispose(tmp);
 end;
end;

begin {glavni program}
 lista:=nil;
 write('Zelite li da unesete element? (D/N) ');
 readln(jos);
 while not(jos in ['n','N']) do begin
  dodaj(lista);
  write('Zelite li da unesete element? (D/N) ');
  readln(jos);
 end;
 writeln;
 ispis(lista);
 writeln;
 write('Koji element brisem? ');
 readln(brisanje);
 brisi(lista,brisanje);
 writeln;
 ispis(lista);
 writeln;
 write('Kraj programa (pritisnite ENTER)');
 readln;
end.
Vi ste ovde: Home Predavanja Treća godina Informatički smer - Programski jezici 04 - Jednostruko ulančana lista