03 - Dinamičke promenljive

Kreiraju se i uništavaju u toku izvršavanja programa

Pristupa im se samo pomoću pokazivačkih promenljivih

  • Pokazivačke promenljive
  • Pokazuju na drugu promenljivu, tj. sadrže adresu memorijske lokacije u kojoj se čuva dinamička promenljiva
  • var pokazivackapromenljiva: ^tip;
 • Za kreiranje dinamičkih promenljivih se koristi procedura new
  • new(pokazivackapromenljiva)
  • Rezerviše se memorijski prostor za čuvanje dinamičke promenljive
  • Povezuje se pokazivačka promenljiva i taj memorijski prostor, tj. u pokazivačku promenljivu se upisuje adresa dinamičke promenljive
 • nil - konstanta koja kad se dodeli pokazivačkoj promenljivoj označava da ona ne pokazuje ni na jednu dinamičku promenljivu
 • Pokazivačke promenljive se međusobno i sa konstantom nil samo mogu porediti na jednakost i nejednakost
 • Pokazivačka promenljiva ne može se staviti u naredbe read i write
 • Za uklanjanje dinamičkih promenljivih se koristi procedura dispose
  • dispose(pokazivackapromenljiva)
  • Oslobađa se memorijski prostor u kome se čuvala dinamička promenljiva
  • Raskida se veza pokazivačke promenljive i ranije zauzetog memorijskog prostora, tj. pokazivačka promenljiva sada ima nedefinisanu vrednost
Vi ste ovde: Home Predavanja Treća godina Informatički smer - Programski jezici 03 - Dinamičke promenljive