09 - Objektno orijentisano programiranje

Osnovni principi OOP

 • Enkapsulacija
  • podaci i funkcije/procedure za rad sa tim podacima
  • novi tip podataka – klasa
  • ograničavanje pristupa
 • Nasleđivanje
  • hijerarhija klasa
 • Polimorfizam
  • isti metod deluje na sve klase u hijerarhiji, ali različito

Klase – osnovni pojmovi

 • Klasa
  • podaci različitih tipova
  • funkcije/procedure za rad sa tim podacima
  • rezervisana reč – class
  • naziv tipa počinje slovom T
 • Podaci
  • polja
 • Funkcije / procedure
  • metode

Opis klasnog tipa

type
 TImeKlase=class
           PoljaPodataka;
           ZaglavljaMetoda;
          end;
 • Potpuni opisi metoda dođu kasnije.
type
 TTacka=class
        x,y:real; {polje podataka klase}
        {metode klase}
        procedure Postavi(PosX,PosY:real);
        procedure Translacija(dx,dy:real);
        procedure Simetrija;
        procedure Rotacija(a:real);
        procedure Zaglavlje;
        procedure Pozicija;
        procedure Izvestaj;
       end;

Tačka – primer programa

program TackaTest;

type
 TTacka=class
      x,y:real; {polje podataka klase}
      {metode klase}
      procedure Postavi(PosX,PosY:real);
      procedure Translacija(dx,dy:real);
      procedure Simetrija;
      procedure Rotacija(a:real);
      procedure Zaglavlje;
      procedure Pozicija;
      procedure Izvestaj;
     end;

procedure TTacka.Postavi(PosX,PosY:real);
begin
 x:=PosX;
 y:=PosY;
end;

procedure TTacka.Translacija(dx,dy:real);
begin
 x:=x+dx;
 y:=y+dy;
end;

procedure TTacka.Simetrija;
begin
 x:=-x;
 y:=-y;
end;

procedure TTacka.Rotacija(a:real);
var
 xr,yr:real;
begin
 xr:=x*cos(a)-y*sin(a);
 yr:=y*cos(a)+x*sin(a);
 x:=xr;
 y:=yr;
end;

procedure TTacka.Zaglavlje;
begin
 writeln('Tacka se nalazi na poziciji:');
end;

procedure TTacka.Pozicija;
begin
 Writeln('x=',x:10:2,' y=',y:10:2);
end;

procedure TTacka.Izvestaj;
begin
 Zaglavlje;
 Pozicija;
end;

procedure TestObjekt(Obj:TTacka;StartX,StartY,dx,dy,Ugao:real);
var
 ch:char;
begin
 Obj.Postavi(StartX,StartY);
 writeln('Kontrolisi kretanje objekta sa pozicije: ',StartX:0:2,',',StartY:0:2);
 writeln('Pritisni T - translaciju za: ',dx:0:2,',',dy:0:2);
 writeln('  S - simetriju');
 writeln('  R - rotaciju za: ',Ugao:0:2);
 writeln('  K - kraj');
 repeat
  with Obj do
   begin
    readln(ch);
    if upcase(ch) in ['T','R','S'] then begin
     case upcase(ch) of
      'T':Translacija(dx,dy);
      'R':Rotacija(Ugao);
      'S':Simetrija
     end;
     Izvestaj;
    end;
   end;
 until Upcase(ch)='K';
end;

var
 Tacka:TTacka;                // primerak klase, objekt

begin
 Tacka:=TTacka.Create;          // dodeljivanje memorije
 TestObjekt(Tacka,0,0,10,10,Pi/2);
 Tacka.Free;                  // oslobađanje memorije
end.

Rad sa objektom

 • Tacka.Postavi(5,5);
 • Tacka.Izvestaj;
 • Tacka.Simetrija;
 • Tacka.Izvestaj;
 • with Tacka do begin
    Rotacija(Pi/2);
    Izvestaj;
  end;
 • Tacka.x:=20; !!!

Napomene

 • Opis tipa class samo u type sekciji glavnog programa
 • Ne mogu lokalne klase u funkcijama/procedurama
 • U opisu klase podaci moraju biti ispred zaglavlja metoda
 • Ne mogu se kombinovati klase i datoteke

Parametar Self

 • Domen polja/podataka objekta pokriva sve metode tog objekta
 • Formalni argument metode ne može imati isto ime kao polje objekta
 • Da bi se rešio konflikt imena koristi se parametar Self
  • Self.imepoljaobjekta

Nasleđivanje i preklapanje

 • Definiše se nova klasa koja je potomak postojeće
 • Nova klasa raspolaže svim poljima i metodama roditeljske klase
 • Klasa može biti predak proizvoljnom broju klasa potomaka
 • Klasa može naslediti samo jednu klasu pretka
type
 TImeKlaseNaslednika=class(TImeKlasePretka)
                  NovaPoljaKlaseNaslednika;
                  NoveMetodeKlaseNaslednika;
                 end;
type
 TKrug=class(TTacka)
       r:real; 
       procedure Postavi(PosX,PosY,AR:real);
       procedure Zaglavlje;
       procedure Izvestaj;
	end;
procedure TKrug.Postavi(PosX,PosY,AR:real);
begin
 x:=PosX;
 y:=PosY;
 r:=AR;
end;
procedure TKrug.Zaglavlje;
begin
 writeln('Centar kruga poluprecnika:',r:10:2,' se nalazi na poziciji:');
end;
procedure TKrug.Izvestaj;
begin
 Zaglavlje;
 Pozicija;
end;
 • Preklapanje je definisanje novog metoda u klasi potomku sa starim imenom iz roditeljske klase
 • Novi metod može imati različite argumente od istoimenog metoda iz roditeljske klase
 • Novi metod može koristiti istoimeni nasleđeni metod navođenjem ključne reči inherited
procedure TKrug.Postavi(PosX,PosY,AR:real);
begin
 inherited Postavi(PosX,PosY;)
 r:=AR;
end;

Statičke metode i statičko (rano) povezivanje

 • Metode koje se povezuju u toku kompilacije
  • Kompajler utvrđuje tip objekta koji poziva metod
  • Ako metod postoji u tom tipu on ga poziva
  • Ako ne postoji gleda roditelja i ako ga tu nađe poziva ga
  • Ako ne postoji kod roditelja gleda kod njegovog roditelja...
  • Ako metod ne postoji ni u tipu koji nema roditelja onda javlja grešku

Dodeljivanje klasa

 • Promenljive klasnog tipa mogu dobiti vrednost istog tipa ili nekog iz njega izvedenog tipa
 • Predak <- Potomak

Virtuelne metode i dinamičko (kasno) povezivanje

 • Koriste se virtuelne ili dinamičke metode
 • U zaglavlju klase iza metode se navodi virtual ili dynamic
  • procedure ImeMetode(argumenti);virtual;
 • Ako je neki metod opisan kao virtuelni kod svih potomaka njegove klase iza istoimenog metoda mora da ima navedeno override
 • Svi potomci moraju da imaju iste nazive, tipove i redosled formalnih argumenata, a ako je funkcija i isti tip rezultata

Konstruktori i destruktori

 • Konstruktor je metod koji se koristi za kreiranje objekta
 • Definiše se korišćenjem rezervisane reči constructor
  • constructor Postavi(PosX,PosY:real);
 • Konstruktor kao funkcija koja vraća pokazivač na novi objekt
  • Tacka:=TTacka.Postavi(5,5);
 • Konstruktor kao procedura
  • Tacka.Postavi(5,5);
 • Konstruktor se može kreirati i bez naredbi u telu
 • Destruktor je metod koji se koristi da bi se oslobodila zauzeta memorija kada su polja objekta dinamička
 • Definiše se korišćenjem rezervisane reči destructor
 • Uobičajeno ime za destruktor je Destroy
 • Podrazumevani destruktor je Free iz TObject
  • Tacka.Free

Pristup članovima klase

 • Nivoi zaštite pristupa:
  • public (javni) – vide se iz svih modula
  • private (privatni) – vide se iz klase i iz klasa u istom modulu
  • protected (zaštićeni) – vide se iz klase i iz njenih potklasa
  • published (publikovani) – početne vrednosti mogu da im se postave u Object Inspector-u u Delphi-ju
 • Uobičajeno je da su polja privatna, a metode javne
Vi ste ovde: Home Predavanja Treća godina Informatički smer - Programski jezici 09 - Objektno orijentisano programiranje